100 câu phỏng vấn tiếng Anh vào bất kỳ công ty nào Part 7
100-cau-phong-van-tieng-anh-vao-bat-ky-part-7

Bài viết về 100 câu phỏng vấn tiếng Anh đã đến phần thứ 7. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đọc series này thì có thể đọc phần 1 phỏng vấn tiếng Anh trước, hoặc phần 6 ở đây.

Sau đây là các câu phỏng vấn phần bài viết này cung cấp tiếp cho các bạn

Can you discuss a time when you had to work with a difficult coworker?

Certainly, I’d be happy to discuss a situation where I had to collaborate with a challenging coworker.

Tất nhiên, tôi rất vui được chia sẻ một tình huống khi tôi đã phải làm việc với một đồng nghiệp khó chịu.

In a previous role, I was part of a team tasked with launching a new project within a tight deadline. One of my coworkers, let’s call him John, had a very strong personality and often clashed with others due to his assertiveness and tendency to dominate discussions.

Trong một vai trò trước đó của tôi, tôi là một phần của một nhóm được giao nhiệm vụ triển khai một dự án mới trong một thời hạn chặt chẽ. Một trong số các đồng nghiệp của tôi, gọi chúng là John, có một tính cách rất mạnh mẽ và thường xuyên va chạm với người khác do tính quyết đoán và xu hướng chiếm ưu thế trong cuộc thảo luận.

Initially, working with John was quite challenging. He was resistant to new ideas and often dismissed suggestions from other team members without giving them proper consideration. This behavior led to tension within the team, affecting our productivity and morale.

Ban đầu, làm việc với John khá khó khăn. Anh ấy khá phản đối ý tưởng mới và thường xuyên bác bỏ các đề xuất từ các thành viên khác trong nhóm mà không xem xét chúng một cách nghiêm túc. Hành vi này dẫn đến căng thẳng trong nhóm, ảnh hưởng đến năng suất và tinh thần làm việc của chúng tôi.

To address this situation, I took a proactive approach. I scheduled a one-on-one meeting with John to discuss our working relationship and the impact his behavior was having on the team. During our conversation, I made sure to approach him with empathy and understanding, expressing my appreciation for his expertise while also highlighting the importance of collaboration and respect for diverse perspectives.

Để giải quyết tình huống này, tôi đã tiếp cận với một cách chủ động. Tôi đã sắp xếp một cuộc họp một cách riêng tư với John để thảo luận về mối quan hệ làm việc của chúng tôi và tác động của hành vi của anh ấy đối với nhóm. Trong cuộc trò chuyện, tôi đảm bảo tiếp cận anh ấy với sự đồng cảm và sự hiểu biết, bày tỏ sự đánh giá cao về sự hiểu biết của anh ấy trong khi cũng nhấn mạnh sự quan trọng của sự hợp tác và sự tôn trọng đối với các quan điểm đa dạng.

I focused on finding common ground and emphasizing our shared goal of successfully completing the project. I also encouraged him to actively listen to others’ ideas and to be more open-minded in our discussions.

Tôi tập trung vào việc tìm kiếm điểm chung và nhấn mạnh mục tiêu chung của chúng tôi là hoàn thành dự án một cách thành công. Tôi cũng khuyến khích anh ấy lắng nghe tích cực ý kiến của người khác và trở nên mở lòng hơn trong các cuộc thảo luận của chúng tôi.

Over time, John began to adjust his behavior. While it wasn’t an overnight transformation, he gradually became more receptive to feedback and started to actively engage with other team members. As a result, our collaboration improved significantly, and we were able to successfully meet our project deadlines.

Một thời gian sau đó, John đã bắt đầu điều chỉnh hành vi của mình. Mặc dù không phải là một sự thay đổi đột ngột, anh ấy dần trở nên nhạy cảm với phản hồi và bắt đầu tham gia tích cực với các thành viên khác trong nhóm. Kết quả là, sự hợp tác của chúng tôi đã cải thiện đáng kể và chúng tôi đã có thể hoàn thành dự án đúng hạn.

Reflecting on this experience, it taught me the importance of effective communication, empathy, and patience when working with difficult coworkers. By addressing the issue directly and fostering a positive working relationship, we were able to overcome challenges and achieve our goals as a team.

Nhìn lại trên trải nghiệm này, nó đã dạy cho tôi sự quan trọng của giao tiếp hiệu quả, sự đồng cảm và kiên nhẫn khi làm việc với những đồng nghiệp khó chịu. Bằng cách tiếp cận vấn đề một cách trực tiếp và nuôi dưỡng một mối quan hệ làm việc tích cực, chúng tôi đã có thể vượt qua các thách thức và đạt được mục tiêu của mình như một nhóm.

What are your salary expectations?

As a candidate for the position at Lingo Speak, I understand the importance of aligning compensation expectations with the company’s budget and industry standards. While salary is an important aspect, my primary focus is on finding a role where I can contribute my skills and expertise effectively while also growing professionally within the organization.

Dưới tư cách là ứng viên cho vị trí tại Lingo Speak, tôi hiểu rằng việc điều chỉnh kỳ vọng về mức lương sao cho phù hợp với ngân sách của công ty và các tiêu chuẩn trong ngành là rất quan trọng. Mặc dù mức lương là một khía cạnh quan trọng, tập trung chính của tôi là tìm kiếm một vai trò mà tôi có thể đóng góp kỹ năng và kiến thức của mình một cách hiệu quả, đồng thời phát triển chuyên môn trong tổ chức.

Could you please provide me with more information about the salary range for this position, so I can better evaluate how my expectations fit within that framework?

Xin vui lòng cung cấp thêm thông tin về phạm vi mức lương cho vị trí này, để tôi có thể đánh giá tốt hơn về cách kỳ vọng của mình phù hợp trong khung cảnh đó.

How do you handle confidential information?

As someone who respects the confidentiality and trust bestowed upon me, I prioritize the protection and handling of confidential information with the utmost care and diligence. Here’s how I typically handle confidential information:

Dưới đây là cách tôi thường xử lý thông tin mật:

Limited Access: I ensure that only authorized individuals have access to confidential information. This may involve using secure systems, encrypted files, or physical locks to restrict access.

Hạn chế truy cập: Tôi đảm bảo chỉ có những người được ủy quyền mới có thể truy cập vào thông tin mật. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng hệ thống bảo mật, tập tin được mã hóa hoặc khóa vật lý để hạn chế truy cập.

Need-to-Know Basis: I strictly adhere to the principle of sharing confidential information only with individuals who have a legitimate need to know for their job responsibilities. This helps minimize the risk of unauthorized disclosure.

Nguyên tắc Cần biết: Tôi tuân thủ nguyên tắc chỉ chia sẻ thông tin mật với những người có nhu cầu cần biết chính xác để thực hiện trách nhiệm công việc của họ. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ tiết lộ không được ủy quyền.

Non-Disclosure Agreements (NDAs): When appropriate, I’m willing to sign NDAs to legally commit to keeping sensitive information confidential. This reinforces my dedication to maintaining secrecy.

Hợp đồng Bảo mật (NDAs): Khi thích hợp, tôi sẵn lòng ký hợp đồng Bảo mật để cam kết pháp lý để giữ thông tin nhạy cảm bí mật. Điều này củng cố sự cam kết của tôi trong việc duy trì tính bí mật.

Secure Storage: I store confidential information securely, whether it’s in digital format with password protection and encryption or in physical form in locked cabinets or safes.

Lưu trữ an toàn: Tôi lưu trữ thông tin mật an toàn, cho dù đó là trong định dạng kỹ thuật số với bảo vệ mật khẩu và mã hóa hoặc trong hình thức vật lý trong tủ hoặc két an toàn.

Disposal Procedures: When confidential information is no longer needed, I ensure its proper disposal through shredding physical documents or securely deleting digital files to prevent any possibility of retrieval.

Thủ tục Hủy bỏ: Khi thông tin mật không còn cần thiết nữa, tôi đảm bảo việc hủy bỏ đúng cách thông qua việc hủy hoại tài liệu vật lý bằng cách cắt nhỏ hoặc xóa tập tin kỹ thuật số một cách an toàn để ngăn chặn bất kỳ khả năng khôi phục nào.

Training and Awareness: I believe in the importance of ongoing training and awareness programs to educate myself and others about the significance of confidentiality and the procedures for handling sensitive information.

Đào tạo và Nhận thức: Tôi tin rằng việc đào tạo và giữ nhận thức liên tục để giáo dục bản thân và người khác về tầm quan trọng của tính bảo mật và các thủ tục để xử lý thông tin nhạy cảm.

Reporting Breaches: In the unfortunate event of a confidentiality breach or suspected breach, I adhere to company protocols by promptly reporting the incident to the appropriate authorities and taking necessary corrective actions.

Báo cáo vi phạm: Trong trường hợp xấu xảy ra việc vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm tính bí mật, tôi tuân thủ các giao thức của công ty bằng cách báo cáo kịp thời vụ việc cho các cơ quan thích hợp và thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết.

By implementing these measures, I strive to uphold the trust placed in me when handling confidential information, maintaining the integrity and reputation of the organization.

Bằng cách thực hiện những biện pháp này, tôi cố gắng duy trì niềm tin được đặt vào tôi khi xử lý thông tin mật, duy trì tính chính trực và uy tín của tổ chức.

Describe a time when you had to multitask.

During my previous role at XYZ Company, I often found myself in situations where multitasking was essential to meet deadlines and deliver results effectively. One particular instance that comes to mind is when we had a project deadline fast approaching, and I was responsible for coordinating with multiple teams simultaneously.

Trong vai trò trước đó tại Công ty XYZ, tôi thường xuyên gặp những tình huống mà việc đa nhiệm là cần thiết để đáp ứng các thời hạn và cung cấp kết quả một cách hiệu quả. Một ví dụ cụ thể là khi chúng tôi có một thời hạn dự án đang đến gần và tôi phải phối hợp với nhiều nhóm đồng thời.

I had to manage communication between the development team, the design team, and the client to ensure everyone was on the same page regarding project requirements, progress updates, and any changes in direction. Simultaneously, I was also tasked with conducting market research to gather insights for our upcoming marketing campaign.

Tôi phải quản lý việc giao tiếp giữa nhóm phát triển, nhóm thiết kế và khách hàng để đảm bảo mọi người đều hiểu rõ về yêu cầu dự án, cập nhật tiến độ và bất kỳ thay đổi hướng nào. Đồng thời, tôi cũng được giao nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu thị trường để thu thập thông tin cho chiến dịch tiếp thị sắp tới của chúng tôi.

To handle these responsibilities efficiently, I devised a detailed schedule outlining specific time slots for each task, allowing me to prioritize effectively and allocate sufficient attention to each aspect of the project. I utilized project management tools to streamline communication and track progress across teams, ensuring that no crucial detail slipped through the cracks.

Để xử lý những trách nhiệm này một cách hiệu quả, tôi đã lập một lịch trình chi tiết đề ra các khe thời gian cụ thể cho mỗi công việc, cho phép tôi ưu tiên hiệu quả và phân bổ đủ sự chú ý cho mỗi khía cạnh của dự án. Tôi sử dụng các công cụ quản lý dự án để tối ưu hóa giao tiếp và theo dõi tiến độ qua các nhóm, đảm bảo rằng không có chi tiết quan trọng nào bị bỏ sót.

Despite the challenges of juggling multiple tasks, I remained organized and focused, ultimately meeting the project deadline and exceeding the client’s expectations. This experience not only showcased my ability to multitask effectively but also reinforced my commitment to delivering high-quality results under pressure.

Mặc dù có những thách thức trong việc xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, nhưng tôi vẫn duy trì sự tổ chức và tập trung, cuối cùng đáp ứng được thời hạn dự án và vượt qua kỳ vọng của khách hàng. Kinh nghiệm này không chỉ thể hiện khả năng đa nhiệm của tôi một cách hiệu quả mà còn củng cố cam kết của tôi trong việc cung cấp kết quả chất lượng cao dưới áp lực.

What role do you usually take in group projects?

When working on group projects, I typically take on a role that aligns with my strengths and expertise while also considering the needs of the team. I often find myself gravitating towards roles that involve organization, coordination, and communication. As someone who values teamwork and collaboration, I am proactive in ensuring that tasks are delegated effectively, deadlines are met, and everyone’s contributions are valued.

Trong các dự án nhóm, tôi thường đảm nhận vai trò phù hợp với điểm mạnh và chuyên môn của mình đồng thời cũng xem xét đến nhu cầu của nhóm. Thường thì, tôi chọn các vai trò liên quan đến tổ chức, phối hợp và giao tiếp. Là một người đánh giá cao sự hợp tác và làm việc nhóm, tôi luôn chủ động đảm bảo rằng nhiệm vụ được phân chia một cách hiệu quả, thời hạn được đáp ứng và mọi đóng góp của các thành viên đều được đánh giá cao.

Additionally, I’m comfortable stepping into leadership roles when necessary, guiding the group towards achieving our common goals. Overall, I strive to be a reliable team player who contributes positively to the success of the project.

Ngoài ra, tôi cũng thoải mái đảm nhận các vai trò lãnh đạo khi cần thiết, hướng dẫn nhóm hướng tới việc đạt được mục tiêu chung của chúng tôi. Tóm lại, tôi luôn cố gắng trở thành một thành viên nhóm đáng tin cậy, góp phần tích cực vào thành công của dự án.

Như vậy các bạn đã có thể biết rất nhiều phương án và nhiều trường hợp đã có thể xảy ra trong các tình huống phỏng vấn. Tuy nhiên Series này vẫn còn nhiều bài nên hãy đón đọc các phần tiếp theo.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ