8 cấu trúc ngữ pháp bày tỏ quan điểm trong tiếng Anh
8-cau-truc-ngu-phap-bay-to-quan-diem-trong-tieng-anh

Trong tiếng Anh, khi muốn bày tỏ quan điểm thì có 8 cấu trúc ngữ pháp có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều trường hợp giao tiếp và thậm chí có thể sử dụng trong văn phong. Tuy nhiên sẽ dựa vào ngữ cảnh và độ phong phú của từ vựng bản thân người dùng sẽ được sử dụng như thế nào.

I believe (that): Tôi tin rằng

EnglishVietnamese
I believe that climate change is real.Tôi tin rằng biến đổi khí hậu là thực tế.
I believe that honesty is the best policy.Tôi tin rằng trung thực là nguyên tắc tốt nhất.
I believe that education is crucial for development.Tôi tin rằng giáo dục là rất quan trọng cho sự phát triển.
I believe that love conquers all.Tôi tin rằng tình yêu đánh bại mọi thứ.
I believe that everyone deserves a second chance.Tôi tin rằng mỗi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai.
I believe that hard work pays off.Tôi tin rằng công việc chăm chỉ sẽ được đền đáp.
I believe that laughter is the best medicine.Tôi tin rằng tiếng cười là liều thuốc tốt nhất.
I believe that teamwork leads to success.Tôi tin rằng làm việc nhóm dẫn đến thành công.
I believe that communication is key in relationships.Tôi tin rằng giao tiếp là chìa khóa trong mối quan hệ.
I believe that kindness makes the world a better place.Tôi tin rằng lòng tử tế làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
I believe that technology can improve lives.Tôi tin rằng công nghệ có thể cải thiện cuộc sống.
I believe that forgiveness is essential for peace of mind.Tôi tin rằng sự tha thứ là cần thiết cho sự thanh thản tâm hồn.
I believe that learning from mistakes is important.Tôi tin rằng học từ những sai lầm là quan trọng.
I believe that being true to oneself is crucial for happiness.Tôi tin rằng trung thực với bản thân là rất quan trọng cho hạnh phúc.
I believe that diversity enriches our lives.Tôi tin rằng sự đa dạng làm phong phú cuộc sống của chúng ta.
I believe that empathy is necessary for understanding others.Tôi tin rằng lòng thông cảm là cần thiết để hiểu biết về người khác.
I believe that dreams can come true with determination.Tôi tin rằng ước mơ có thể thành hiện thực với sự quyết tâm.
I believe that good nutrition is important for overall health.Tôi tin rằng dinh dưỡng tốt là quan trọng cho sức khỏe tổng thể.
I believe that taking risks can lead to great rewards.Tôi tin rằng mạo hiểm có thể dẫn đến những phần thưởng lớn.
I believe that being grateful leads to a happier life.Tôi tin rằng biết ơn dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc hơn.

In my opinion: Trong quan điểm của tôi

EnglishVietnamese
In my opinion, education is the key to success.Theo ý kiến của tôi, giáo dục là chìa khóa thành công.
In my opinion, traveling broadens the mind.Theo ý kiến của tôi, việc du lịch mở rộng tâm hồn.
In my opinion, technology has changed society.Theo ý kiến của tôi, công nghệ đã thay đổi xã hội.
In my opinion, laughter is the best medicine.Theo ý kiến của tôi, tiếng cười là loại thuốc tốt nhất.
In my opinion, teamwork is essential for success.Theo ý kiến của tôi, làm việc nhóm là quan trọng cho sự thành công.
In my opinion, honesty is always the best policy.Theo ý kiến của tôi, trung thực luôn là chính sách tốt nhất.
In my opinion, art reflects society.Theo ý kiến của tôi, nghệ thuật phản ánh xã hội.
In my opinion, family comes first.Theo ý kiến của tôi, gia đình là quan trọng nhất.
In my opinion, music is a universal language.Theo ý kiến của tôi, âm nhạc là một ngôn ngữ toàn cầu.
In my opinion, reading is a great habit.Theo ý kiến của tôi, đọc sách là một thói quen tốt.
In my opinion, failure is a stepping stone to success.Theo ý kiến của tôi, thất bại là bước đệm tới thành công.
In my opinion, love conquers all.Theo ý kiến của tôi, tình yêu chiến thắng tất cả.
In my opinion, communication is key in relationships.Theo ý kiến của tôi, giao tiếp là chìa khóa trong mối quan hệ.
In my opinion, hard work pays off.Theo ý kiến của tôi, công việc chăm chỉ sẽ được đền đáp.
In my opinion, nature is beautiful.Theo ý kiến của tôi, thiên nhiên là đẹp đẽ.
In my opinion, forgiveness is liberating.Theo ý kiến của tôi, sự tha thứ làm cho con người được tự do.
In my opinion, diversity enriches our lives.Theo ý kiến của tôi, sự đa dạng làm phong phú cuộc sống của chúng ta.
In my opinion, empathy is crucial for understanding others.Theo ý kiến của tôi, sự đồng cảm là rất quan trọng để hiểu được người khác.
In my opinion, taking risks leads to growth.Theo ý kiến của tôi, việc liều lĩnh dẫn đến sự phát triển.
In my opinion, a positive attitude is key to happiness.Theo ý kiến của tôi, thái độ tích cực là chìa khóa của hạnh phúc.

From my perspective: Từ góc độ của tôi

EnglishVietnamese
From my perspective, the new policy seems ineffective.Theo quan điểm của tôi, chính sách mới dường như không hiệu quả.
From my perspective, the project deadline is unrealistic.Theo quan điểm của tôi, hạn chót dự án không thực tế.
From my perspective, the movie was a masterpiece.Theo quan điểm của tôi, bộ phim là một tác phẩm điêu luyện.
From my perspective, the decision was poorly thought out.Theo quan điểm của tôi, quyết định đã được suy nghĩ kém cẩn thận.
From my perspective, the city needs more green spaces.Theo quan điểm của tôi, thành phố cần nhiều không gian xanh hơn.
From my perspective, the education system requires reform.Theo quan điểm của tôi, hệ thống giáo dục cần phải được cải cách.
From my perspective, traveling broadens one’s horizons.Theo quan điểm của tôi, việc du lịch mở rộng tầm nhìn của mỗi người.
From my perspective, honesty is always the best policy.Theo quan điểm của tôi, trung thực luôn là chính sách tốt nhất.
From my perspective, social media has both advantages and disadvantages.Theo quan điểm của tôi, mạng xã hội có cả ưu điểm và nhược điểm.
From my perspective, technology has revolutionized the way we live.Theo quan điểm của tôi, công nghệ đã làm thay đổi cách chúng ta sống.
From my perspective, the company’s direction is unclear.Theo quan điểm của tôi, hướng đi của công ty không rõ ràng.
From my perspective, teamwork is essential for success.Theo quan điểm của tôi, làm việc nhóm là quan trọng cho sự thành công.
From my perspective, communication is key in any relationship.Theo quan điểm của tôi, giao tiếp là yếu tố chính trong mọi mối quan hệ.
From my perspective, learning from mistakes is crucial for personal growth.Theo quan điểm của tôi, học từ những sai lầm là quan trọng cho sự phát triển cá nhân.
From my perspective, taking risks is necessary for innovation.Theo quan điểm của tôi, việc chấp nhận rủi ro là cần thiết cho sự đổi mới.
From my perspective, cultural diversity enriches society.Theo quan điểm của tôi, sự đa dạng văn hóa làm phong phú thêm xã hội.
From my perspective, patience is a virtue.Theo quan điểm của tôi, kiên nhẫn là một phẩm chất.
From my perspective, music is a universal language.Theo quan điểm của tôi, âm nhạc là một ngôn ngữ toàn cầu.
From my perspective, balance is crucial for a healthy lifestyle.Theo quan điểm của tôi, sự cân bằng là quan trọng cho một lối sống lành mạnh.
From my perspective, forgiveness is liberating.Theo quan điểm của tôi, sự tha thứ là giải phóng.

It seems to me that: Dường như với tôi

EnglishVietnamese
It seems to me that he is unhappy.Dường như anh ấy không hạnh phúc.
It seems to me that she is hiding something.Dường như cô ấy đang giấu điều gì đó.
It seems to me that the plan will fail.Dường như kế hoạch sẽ thất bại.
It seems to me that the weather will be nice tomorrow.Dường như thời tiết sẽ đẹp vào ngày mai.
It seems to me that he doesn’t like the idea.Dường như anh ấy không thích ý tưởng đó.
It seems to me that they are lost.Dường như họ bị lạc.
It seems to me that the solution is simple.Dường như giải pháp là đơn giản.
It seems to me that she is getting better.Dường như cô ấy đang khá hơn.
It seems to me that they are not telling the truth.Dường như họ không nói sự thật.
It seems to me that he is avoiding me.Dường như anh ấy đang tránh tôi.
It seems to me that she is upset.Dường như cô ấy buồn bã.
It seems to me that the problem lies elsewhere.Dường như vấn đề nằm ở nơi khác.
It seems to me that they are making progress.Dường như họ đang tiến bộ.
It seems to me that he is not interested.Dường như anh ấy không quan tâm.
It seems to me that the movie was boring.Dường như bộ phim buồn chán.
It seems to me that she is in trouble.Dường như cô ấy gặp rắc rối.
It seems to me that we are on the right track.Dường như chúng ta đang trên đúng hướng.
It seems to me that he is lying.Dường như anh ấy đang nói dối.
It seems to me that she is not feeling well.Dường như cô ấy không cảm thấy khỏe.
It seems to me that they are wasting time.Dường như họ đang lãng phí thời gian.

As far as I’m concerned: Đối với tôi thì

EnglishVietnamese
As far as I’m concerned, pizza is the best food ever.Theo tôi được biết, pizza là món ăn tốt nhất.
As far as I’m concerned, the project needs more time.Theo tôi, dự án cần thêm thời gian.
As far as I’m concerned, he can do whatever he wants.Về phía tôi, anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
As far as I’m concerned, the decision is final.Theo tôi, quyết định là cuối cùng.
As far as I’m concerned, music is essential to life.Theo tôi được biết, âm nhạc là thiết yếu đối với cuộc sống.
As far as I’m concerned, she’s the most talented artist.Theo tôi được biết, cô ấy là nghệ sĩ tài năng nhất.
As far as I’m concerned, the matter is closed.Theo tôi, vấn đề đã được giải quyết.
As far as I’m concerned, honesty is always the best policy.Theo tôi được biết, trung thực luôn là chính sách tốt nhất.
As far as I’m concerned, the movie was disappointing.Theo tôi, bộ phim làm tôi thất vọng.
As far as I’m concerned, his behavior was unacceptable.Theo tôi được biết, hành vi của anh ấy là không chấp nhận được.
As far as I’m concerned, the meeting was productive.Theo tôi được biết, cuộc họp làm việc có hiệu quả.
As far as I’m concerned, she’s the right person for the job.Theo tôi, cô ấy là người đúng cho công việc.
As far as I’m concerned, education should be free for all.Theo tôi, giáo dục nên miễn phí cho tất cả mọi người.
As far as I’m concerned, he deserves a second chance.Theo tôi được biết, anh ấy xứng đáng được cơ hội thứ hai.
As far as I’m concerned, the solution is obvious.Theo tôi, giải pháp là rõ ràng.
As far as I’m concerned, traveling broadens the mind.Theo tôi được biết, du lịch mở rộng tâm trí.
As far as I’m concerned, exercise is crucial for health.Theo tôi, việc tập thể dục quan trọng cho sức khỏe.
As far as I’m concerned, equality is non-negotiable.Theo tôi được biết, bình đẳng là không thể thỏa hiệp.
As far as I’m concerned, she’s the one who should lead.Theo tôi được biết, cô ấy là người nên dẫn dắt.
As far as I’m concerned, his attitude needs adjustment.Theo tôi được biết, thái độ của anh ấy cần điều chỉnh.

I’m of the opinion that: Tôi có quan điểm là

EnglishVietnamese
I’m of the opinion that cats make great pets.Tôi cho rằng mèo là những con vật nuôi tuyệt vời.
I’m of the opinion that exercise is important for health.Tôi cho rằng việc tập thể dục là quan trọng cho sức khỏe.
I’m of the opinion that traveling broadens the mind.Tôi cho rằng đi du lịch mở rộng tầm nhìn.
I’m of the opinion that education should be accessible to everyone.Tôi cho rằng giáo dục nên được tiếp cận cho mọi người.
I’m of the opinion that laughter is the best medicine.Tôi cho rằng tiếng cười là phương thuốc tốt nhất.
I’m of the opinion that technology has revolutionized communication.Tôi cho rằng công nghệ đã làm cuộc giao tiếp biến đổi.
I’m of the opinion that reading is a fundamental skill.Tôi cho rằng đọc là một kỹ năng cơ bản.
I’m of the opinion that music transcends language barriers.Tôi cho rằng âm nhạc vượt qua rào cản ngôn ngữ.
I’m of the opinion that teamwork leads to success.Tôi cho rằng làm việc nhóm dẫn đến thành công.
I’m of the opinion that kindness should be practiced daily.Tôi cho rằng lòng tốt nên được thực hành hàng ngày.
I’m of the opinion that honesty is the best policy.Tôi cho rằng trung thực là chính sách tốt nhất.
I’m of the opinion that learning from failures is crucial for growth.Tôi cho rằng học từ thất bại là quan trọng cho sự phát triển.
I’m of the opinion that preserving nature is essential for future generations.Tôi cho rằng bảo tồn thiên nhiên là quan trọng cho các thế hệ tương lai.
I’m of the opinion that diversity enriches society.Tôi cho rằng sự đa dạng làm phong phú cho xã hội.
I’m of the opinion that art reflects humanity.Tôi cho rằng nghệ thuật phản ánh con người.
I’m of the opinion that time management is crucial for success.Tôi cho rằng quản lý thời gian là quan trọng cho sự thành công.
I’m of the opinion that empathy is a cornerstone of relationships.Tôi cho rằng sự đồng cảm là nền tảng của mối quan hệ.
I’m of the opinion that self-reflection leads to personal growth.Tôi cho rằng tự xem xét dẫn đến sự phát triển cá nhân.
I’m of the opinion that moderation is key in all things.Tôi cho rằng sự điều độ là chìa khóa trong mọi việc.
I’m of the opinion that optimism fosters resilience.Tôi cho rằng lạc quan tạo nên sự kiên nhẫn.

It is my belief that: Đây là quan điểm của tôi là

EnglishVietnamese
It is my belief that education is the key to success.Đó là niềm tin của tôi rằng giáo dục là chìa khóa cho sự thành công.
It is my belief that honesty is always the best policy.Đó là niềm tin của tôi rằng trung thực luôn là chính sách tốt nhất.
It is my belief that everyone deserves a second chance.Đó là niềm tin của tôi rằng mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai.
It is my belief that kindness can change the world.Đó là niềm tin của tôi rằng lòng tốt có thể thay đổi thế giới.
It is my belief that hard work pays off in the end.Đó là niềm tin của tôi rằng công việc chăm chỉ sẽ được đền đáp vào cuối cùng.
It is my belief that family comes first.Đó là niềm tin của tôi rằng gia đình đặt lên hàng đầu.
It is my belief that laughter is the best medicine.Đó là niềm tin của tôi rằng tiếng cười là thuốc tốt nhất.
It is my belief that communication is key in any relationship.Đó là niềm tin của tôi rằng giao tiếp là chìa khóa trong mọi mối quan hệ.
It is my belief that diversity makes us stronger.Đó là niềm tin của tôi rằng sự đa dạng làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn.
It is my belief that forgiveness is essential for personal growth.Đó là niềm tin của tôi rằng sự tha thứ là cần thiết cho sự phát triển cá nhân.
It is my belief that every cloud has a silver lining.Đó là niềm tin của tôi rằng mỗi đám mây đều có một bề mặt tích cực.
It is my belief that love conquers all.Đó là niềm tin của tôi rằng tình yêu chinh phục tất cả.
It is my belief that learning is a lifelong journey.Đó là niềm tin của tôi rằng học hỏi là một hành trình suốt đời.
It is my belief that challenges make us stronger.Đó là niềm tin của tôi rằng những thách thức làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn.
It is my belief that honesty builds trust.Đó là niềm tin của tôi rằng trung thực xây dựng niềm tin.
It is my belief that success requires perseverance.Đó là niềm tin của tôi rằng thành công đòi hỏi sự kiên trì.
It is my belief that empathy is the foundation of compassion.Đó là niềm tin của tôi rằng sự đồng cảm là nền tảng của lòng trắc ẩn.
It is my belief that teamwork leads to success.Đó là niềm tin của tôi rằng làm việc nhóm dẫn đến thành công.
It is my belief that being true to oneself is paramount.Đó là niềm tin của tôi rằng trung thực với bản thân là quan trọng nhất.
It is my belief that optimism is contagious.Đó là niềm tin của tôi rằng lạc quan là lây lan được.

I’m inclined to think that: Tôi thiên về việc nghĩ rằng

EnglishVietnamese
I’m inclined to think that it will rain tomorrow.Tôi cảm thấy rằng ngày mai sẽ mưa.
I’m inclined to think that she will succeed.Tôi cảm thấy rằng cô ấy sẽ thành công.
I’m inclined to think that he’s telling the truth.Tôi cảm thấy rằng anh ấy đang nói sự thật.
I’m inclined to think that we should leave early.Tôi cảm thấy rằng chúng ta nên ra về sớm.
I’m inclined to think that it’s a bad idea.Tôi cảm thấy rằng đó là một ý kiến tồi tệ.
I’m inclined to think that they will arrive late.Tôi cảm thấy rằng họ sẽ đến muộn.
I’m inclined to think that the plan will work.Tôi cảm thấy rằng kế hoạch sẽ thành công.
I’m inclined to think that it’s too late to change anything.Tôi cảm thấy rằng đã quá muộn để thay đổi bất cứ điều gì.
I’m inclined to think that he’s not interested.Tôi cảm thấy rằng anh ấy không quan tâm.
I’m inclined to think that we’re lost.Tôi cảm thấy rằng chúng ta đã lạc đường.
I’m inclined to think that it’s a misunderstanding.Tôi cảm thấy rằng đó là một hiểu lầm.
I’m inclined to think that she’s overreacting.Tôi cảm thấy rằng cô ấy đang phản ứng quá đáng.
I’m inclined to think that we’ll regret this decision.Tôi cảm thấy rằng chúng ta sẽ hối tiếc quyết định này.
I’m inclined to think that it’s worth a try.Tôi cảm thấy rằng đáng để thử.
I’m inclined to think that he’ll change his mind.Tôi cảm thấy rằng anh ấy sẽ thay đổi ý kiến của mình.
I’m inclined to think that they’re hiding something.Tôi cảm thấy rằng họ đang giấu điều gì đó.
I’m inclined to think that it’s a mistake.Tôi cảm thấy rằng đó là một sai lầm.
I’m inclined to think that she’s right.Tôi cảm thấy rằng cô ấy đúng.
I’m inclined to think that we should wait.Tôi cảm thấy rằng chúng ta nên chờ đợi.
I’m inclined to think that he’s not being honest.Tôi cảm thấy rằng anh ấy không trung thực.

Bài tập

Hoàn thành lại câu hoàn chỉnh

 1. To / opportunities / language / perspective, / doors / learning / new / a / from / my / opens / new.
 2. Music / the / can / soul / soothe / opinion, / in / my.
 3. Trust / in / that / builds / relationships / honesty / believe.
 4. Laughter / best / seems / me / that / medicine / the / to / is.
 5. Family / come / should / always / as / far / I’m / concerned, / first.
 6. Growth / personal / for / essential / opinion, / books / of / reading / is / my / that / I’m / the.
 7. Kindness / belief / my / is / change / that / can / world / the / it / in.
 8. Calming / nature / a / effect / mind / the / has / on / inclined / I’m / to / that / think.
 9. Empowers / that / education / believe / individuals / I.
 10. Unique / emotions / allows / us / express / art / opinion, / ways / in / my / to.
 11. Overcome / positive / perspective, / obstacles / attitude / can / that / many / a / my / from / I’m.
 12. Enriches / that / life / experiences / traveling / seems / me / to.
 13. Sign / forgiveness / concerned, / I’m / strength / as / far / of / a / that / is.
 14. Success / teamwork / that / leads / of / opinion / I’m.
 15. Communities / diversity / strengthens / belief / my / is / it / that.
 16. Communication / revolutionized / to / technology / inclined / has / that / think / I.
 17. Inspire / that / dreams / believe / I / actions.
 18. Resilience / that / make / stronger / challenges / opinion, / us / my / overcome / in.
 19. Harmony / divides / empathy / bridges / perspective, / fosters / my / that / from / I.
 20. Simplicity / often / seems / underrated / me / that / is / to.
 21. Patience / virtue / is / as / concerned, / far / I’m / a.
 22. Love / that / all / opinion, / I’m / conquers / of / the / think.
 23. Power / knowledge / is / belief / it / my / that.
 24. Trust / success / leads / to / perseverance / inclined / I’m / that / think /.
 25. Connection / empathy / fosters / believe / that / I.
 26. Challenges / opinion, / resilience / that / my / in / overcoming / engine / is / the / of / I / believe / perseverance.
 27. Soul / medicine / best / laughter / the / for / perspective, / brings / from / my / light / dark / to / moments / that / seems / me / in.
 28. Communication / understanding / the / key / is / that / holds / relationships / glue / to / me / seems / together / from / my / dark / moments / that / brings / light / laughter / in.
 29. Indifference / to / antidote / empathy / that / the / is / concerned, / far / I’m / as.
 30. Contagious / kindness / opinion, / I’m / is / that / of / the /.
 31. Trust / honesty / of / the / that / bedrock / is / belief / my / it / in.
 32. Compassion / to / leads / empathy / inclined / think / that / I.
 33. Progress / perseverance / engine / of / believe / I / that / is / the.
 34. Integrity / right / doing / even / when / far / concerned, / is / as / I’m / difficult / thing / it / the / that / doing / integrity / opinion, / is / my / the / difficult / thing / even / when / far / concerned, / as / I’m.
 35. Contentment / leads / to / gratitude / happiness / believe / that / I.
 36. Compassion / is / foundation / empathy / fosters / harmony / perspective, / from / that / my / believe / I.
 37. Language / heart / of / kindness / the / that / me / is / to / it / seems.
 38. True / honesty / leader / mark / far / concerned, / I’m / that / is / a / as / the / of.
 39. Kindness / strength, / a / weakness / is / I’m / that / of / opinion, / not / a / inclined / to.
 40. Pays / perseverance / belief / off / my / in / that / it / is / I / engine / end / the / the / of.
 41. Understanding / creates / that / empathy / inclined / to / I / think.
 42. Character / builds / honesty / that / belief / my / is /.
 43. Wisdom / humility / that / foundation / of / my / in / is / opinion, / the / I.
 44. Laughter / dark / brings / light / to / that / moments / perspective, / from / my / seems / in / me /.
 45. Relationships / together / that / communication / understanding / to / glue / holds / perspective, / the / seems / in / from / my / me /.
 46. Antidote / empathy / that / indifference / to / is / I’m / as / far / concerned, / the /.
 47. Contagious / kindness / is / opinion, / I’m / that / of / the.
 48. Bedrock / trust / is / belief / the / honesty / of / my / that / it / in.
 49. Compassion / leads / empathy / to / inclined / that / I / think.
 50. Progress / perseverance / of / engine / the / believe / I / is / that / the.
 51. Difficult / even / thing / doing / when / right / concerned, / far / integrity / thing / the / it / is / that / far / I’m / as / opinion, / my / doing / even / when.
 52. Happiness / leads / to / gratitude / contentment / believe / that / I.
 53. Harmony / fosters / compassion / empathy / my / belief / that / perspective, / from / that / is / I.
 54. Heart / language / of / the / seems / me / kindness / to / that / it / is /.
 55. Leader / mark / honesty / is / of / true / a / as / I’m / concerned, / far / that / the / as / opinion, / my / is /.
 56. Not / weakness / kindness / a / is / opinion, / I’m / that / inclined / to / strength, / a.
 57. Engine / perseverance / progress / the / of / that / believe / I / is.
 58. When / difficult / thing / doing / integrity / the / is / concerned, / even / thing / right / far / that / even / when / I’m / doing / far / difficult / as / the / thing / it / is / my / opinion, /.
 59. Happiness / leads / to / contentment / gratitude / believe / that / I.
 60. Harmony / fosters / compassion / empathy / belief / that / my / perspective, / from / that / is / I.
 61. Language / heart / of / the / seems / me / kindness / to / it / that / is /.
 62. True / honesty / leader / mark / far / concerned, / I’m / as / that / a / is / the / of.
 63. Not / weakness / kindness / a / is / opinion, / I’m / that / inclined / to / strength, / a.
 64. Engine / perseverance / progress / the / of / that / believe / I / is.
 65. When / difficult / thing / doing / integrity / the / is / concerned, / even / thing / right / far / that / even / when / I’m / doing / far / difficult / as / the / thing / it / is / my / opinion, /.
 66. In / my / opinion, / humility / fosters / growth.
 67. From / my / perspective, / empathy / fosters / harmony.
 68. It / seems / to / me / that / forgiveness / liberates / the / soul.
 69. As / far / as / I’m / concerned, / integrity / is / doing / the / right / thing / even / when / no / one / is / watching.
 70. I’m / of / the / opinion / that / kindness / is / never / wasted.
 71. It / is / my / belief / that / compassion / is / the / essence / of / humanity.
 72. I’m / inclined / to / think / that / honesty / breeds / trust.
 73. I / believe / that / empathy / breaks / down / barriers.
 74. In / my / opinion, / perseverance / is / the / engine / of / progress.
 75. From / my / perspective, / laughter / is / the / best / medicine / for / the / soul.
 76. It / seems / to / me / that / communication / is / the / key / to / understanding / others.
 77. As / far / as / I’m / concerned, / empathy / is / the / cornerstone / of / compassion.
 78. I’m / of / the / opinion / that / integrity / is / priceless.
 79. It / is / my / belief / that / kindness / makes / the / world / a / better / place.
 80. I’m / inclined / to / think / that / honesty / is / the / foundation / of / trust.
 81. I / believe / that / respect / is / earned / through / actions.
 82. In / my / opinion, / resilience / is / the / key / to / overcoming / challenges.
 83. From / my / perspective, / gratitude / leads / to / contentment.
 84. It / seems / to / me / that / kindness / is / the / language / of / the / heart.
 85. As / far / as / I’m / concerned, / honesty / is / the / mark / of / a / true / leader.
 86. I’m / of / the / opinion / that / kindness / is / a / strength, / not / a / weakness.
 87. It / is / my / belief / that / perseverance / pays / off / in / the / end.
 88. I’m / inclined / to / think / that / empathy / creates / understanding.
 89. I / believe / that / honesty / builds / character.
 90. In / my / opinion, / humility / is / the / foundation / of / wisdom.
 91. From / my / perspective, / laughter / brings / light / to / dark / moments.
 92. It / seems / to / me / that / communication / is / the / glue / that / holds / relationships / together.
 93. As / far / as / I’m / concerned, / empathy / is / the / antidote / to / indifference.
 94. I’m / of / the / opinion / that / kindness / is / contagious.
 95. It / is / my / belief / that / honesty / is / the / bedrock / of / trust.
 96. I’m / inclined / to / think / that / empathy / leads / to / compassion.
 97. I / believe / that / perseverance / is / the / engine / of / progress.
 98. In / my / opinion, / integrity / is / doing / the / right / thing / even / when / it’s / difficult.
 99. From / my / perspective, / gratitude / is / the / key / to / happiness.
 100. It / seems / to / me / that / kindness / is / the / language / of / the / heart.

Đáp án

 1. I believe that hard work is the key to success.
 2. In my opinion, music can soothe the soul.
 3. From my perspective, learning a new language opens doors to new opportunities.
 4. It seems to me that laughter is the best medicine.
 5. As far as I’m concerned, family should always come first.
 6. I’m of the opinion that reading books is essential for personal growth.
 7. It is my belief that kindness can change the world.
 8. I’m inclined to think that nature has a calming effect on the mind.
 9. I believe that honesty builds trust in relationships.
 10. In my opinion, art allows us to express emotions in unique ways.
 11. From my perspective, a positive attitude can overcome many obstacles.
 12. It seems to me that traveling enriches life experiences.
 13. As far as I’m concerned, forgiveness is a sign of strength.
 14. I’m of the opinion that teamwork leads to success.
 15. It is my belief that diversity strengthens communities.
 16. I’m inclined to think that technology has revolutionized communication.
 17. I believe that education empowers individuals.
 18. In my opinion, perseverance is the key to achieving goals.
 19. From my perspective, meditation promotes inner peace.
 20. It seems to me that volunteering brings fulfillment.
 21. As far as I’m concerned, integrity is non-negotiable.
 22. I’m of the opinion that laughter is contagious.
 23. It is my belief that self-reflection leads to personal growth.
 24. I’m inclined to think that empathy fosters understanding.
 25. I believe that optimism fuels progress.
 26. In my opinion, learning from failures is essential for success.
 27. From my perspective, honesty is the foundation of trust.
 28. It seems to me that music transcends language barriers.
 29. As far as I’m concerned, respect should be mutual.
 30. I’m of the opinion that exercise benefits both body and mind.
 31. It is my belief that innovation drives society forward.
 32. I’m inclined to think that kindness costs nothing but means everything.
 33. I believe that dreams inspire actions.
 34. In my opinion, challenges make us stronger.
 35. From my perspective, empathy bridges divides.
 36. It seems to me that simplicity is often underrated.
 37. As far as I’m concerned, gratitude breeds contentment.
 38. I’m of the opinion that curiosity fuels learning.
 39. It is my belief that laughter is the spice of life.
 40. I’m inclined to think that honesty paves the path to trust.
 41. I believe that compassion makes the world a better place.
 42. In my opinion, communication is key to understanding.
 43. From my perspective, self-care is essential for well-being.
 44. It seems to me that creativity knows no bounds.
 45. As far as I’m concerned, patience is a virtue.
 46. I’m of the opinion that love conquers all.
 47. It is my belief that knowledge is power.
 48. I’m inclined to think that perseverance leads to success.
 49. I believe that empathy fosters connection.
 50. In my opinion, diversity enriches society.
 51. From my perspective, honesty builds strong relationships.
 52. It seems to me that laughter brings people together.
 53. As far as I’m concerned, forgiveness heals wounds.
 54. I’m of the opinion that teamwork achieves greatness.
 55. It is my belief that integrity is paramount.
 56. I’m inclined to think that communication is essential for understanding.
 57. I believe that kindness spreads joy.
 58. In my opinion, resilience overcomes adversity.
 59. From my perspective, gratitude cultivates happiness.
 60. It seems to me that empathy is the foundation of compassion.
 61. As far as I’m concerned, honesty is the best policy.
 62. I’m of the opinion that laughter lightens burdens.
 63. It is my belief that perseverance leads to progress.
 64. I’m inclined to think that optimism fuels hope.
 65. I believe that generosity enriches lives.
 66. In my opinion, humility fosters growth.
 67. From my perspective, empathy fosters harmony.
 68. It seems to me that forgiveness liberates the soul.
 69. As far as I’m concerned, integrity is doing the right thing even when no one is watching.
 70. I’m of the opinion that kindness is never wasted.
 71. It is my belief that compassion is the essence of humanity.
 72. I’m inclined to think that honesty breeds trust.
 73. I believe that empathy breaks down barriers.
 74. In my opinion, perseverance is the mother of success.
 75. From my perspective, laughter is the best medicine for the soul.
 76. It seems to me that communication is the key to understanding others.
 77. As far as I’m concerned, empathy is the cornerstone of compassion.
 78. I’m of the opinion that integrity is priceless.
 79. It is my belief that kindness makes the world a better place.
 80. I’m inclined to think that honesty is the foundation of trust.
 81. I believe that respect is earned through actions.
 82. In my opinion, resilience is the key to overcoming challenges.
 83. From my perspective, gratitude leads to contentment.
 84. It seems to me that empathy fosters unity.
 85. As far as I’m concerned, honesty is the mark of a true leader.
 86. I’m of the opinion that kindness is a strength, not a weakness.
 87. It is my belief that perseverance pays off in the end.
 88. I’m inclined to think that empathy creates understanding.
 89. I believe that honesty builds character.
 90. In my opinion, humility is the foundation of wisdom.
 91. From my perspective, laughter brings light to dark moments.
 92. It seems to me that communication is the glue that holds relationships together.
 93. As far as I’m concerned, empathy is the antidote to indifference.
 94. I’m of the opinion that kindness is contagious.
 95. It is my belief that honesty is the bedrock of trust.
 96. I’m inclined to think that empathy leads to compassion.
 97. I believe that perseverance is the engine of progress.
 98. In my opinion, integrity is doing the right thing even when it’s difficult.
 99. From my perspective, gratitude is the key to happiness.
 100. It seems to me that kindness is the language of the heart.
đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ