100 bài tập chủ đề Building a relationship

Chủ đề Building a relationship là một chủ đề được nhiều chương trình tiếng Anh giao tiếp thiết kế. Nhất là các chương trình tiếng Anh giao tiếp thiết kế cho người đi làm. Sau đây là nội dung của chủ đề Builing a Relationship:

Các mẫu câu ví dụ trong chủ đề Building a relationship

Đặt câu theo chủ đềDịch nghĩa
What qualities do you look for in a friend?Những phẩm chất bạn tìm kiếm trong một người bạn là gì?
How important is communication in building relationships?Việc giao tiếp có tầm quan trọng như thế nào trong việc xây dựng mối quan hệ?
What are some common challenges in relationships?Những thách thức phổ biến nào trong mối quan hệ?
Do you believe in love at first sight?Bạn có tin vào tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên không?
How do you maintain a healthy relationship?Làm thế nào để duy trì một mối quan hệ lành mạnh?
What role does trust play in a relationship?Vai trò của sự tin tưởng trong một mối quan hệ là gì?
Can long-distance relationships work?Có thể mối quan hệ xa cách làm việc được không?
How do you express your feelings in a relationship?Bạn thể hiện cảm xúc của mình trong một mối quan hệ như thế nào?
What is the difference between friendship and romantic love?Sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu lãng mạn là gì?
How do you handle conflicts in a relationship?Làm thế nào để xử lý mâu thuẫn trong một mối quan hệ?
What are the benefits of being in a supportive relationship?Lợi ích của việc ở trong một mối quan hệ hỗ trợ là gì?
How do you know when it’s time to end a relationship?Làm thế nào để biết khi nào là lúc kết thúc một mối quan hệ?
Is it possible to forgive and forget in a relationship?Có thể tha thứ và quên trong một mối quan hệ không?
What role does compromise play in a relationship?Vai trò của sự nhượng bộ trong một mối quan hệ là gì?
How do you build intimacy in a relationship?Làm thế nào để xây dựng sự gần gũi trong một mối quan hệ?
Can relationships change over time?Mối quan hệ có thể thay đổi theo thời gian không?
What do you think is the key to a lasting relationship?Bạn nghĩ rằng chìa khóa của một mối quan hệ bền vững là gì?
How do you deal with jealousy in a relationship?Làm thế nào để xử lý ghen tuông trong một mối quan hệ?
Do you believe in soulmates?Bạn có tin vào tri kỷ không?
How do you balance your personal life with your relationship?Làm thế nào để cân bằng cuộc sống cá nhân với mối quan hệ của bạn?
What do you think is the biggest misconception about relationships?Bạn nghĩ rằng điều gì là hiểu lầm lớn nhất về mối quan hệ?
How do you build trust after it’s been broken?Làm thế nào để xây dựng lại sự tin tưởng sau khi nó bị đứt gãy?
What are some ways to show appreciation in a relationship?Có những cách nào để thể hiện sự đánh giá trong một mối quan hệ?
How do you set boundaries in a relationship?Làm thế nào để đặt ra ranh giới trong một mối quan hệ?
What are your thoughts on open relationships?Ý kiến của bạn về mối quan hệ mở là gì?
How do you handle differences in opinion with your partner?Làm thế nào để xử lý sự khác biệt ý kiến với đối tác của bạn?
Do you think social media has a positive or negative impact on relationships?Bạn nghĩ rằng truyền thông xã hội có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đối với mối quan hệ?
What advice would you give to someone struggling in their relationship?Bạn sẽ đưa ra lời khuyên gì cho ai đang vật lộn trong mối quan hệ của họ?
How do you keep the romance alive in a long-term relationship?Làm thế nào để duy trì lãng mạn trong một mối quan hệ dài hạn?
What role do family and friends play in your relationships?Vai trò của gia đình và bạn bè trong mối quan hệ của bạn là gì?
How do you handle disagreements with your partner?Làm thế nào để xử lý sự mâu thuẫn với đối tác của bạn?
Do you believe in giving second chances in relationships?Bạn có tin vào việc cho cơ hội thứ hai trong mối quan hệ không?
How do you maintain independence in a relationship?Làm thế nào để duy trì độc lập trong một mối quan hệ?
What are some common misconceptions about love?Có những hiểu lầm phổ biến nào về tình yêu?
How do you build a strong foundation for a relationship?Làm thế nào để xây dựng nền tảng mạnh mẽ cho một mối quan hệ?
What do you think is the most important aspect of a relationship?Bạn nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là gì?
How do you handle insecurities in a relationship?Làm thế nào để xử lý sự không an toàn trong một mối quan hệ?
What is your definition of a healthy relationship?Định nghĩa của bạn về một mối quan hệ lành mạnh là gì?
How do you support your partner’s goals and dreams?Làm thế nào để hỗ trợ mục tiêu và ước mơ của đối tác của bạn?
Do you believe in unconditional love?Bạn có tin vào tình yêu không điều kiện không?
How do you overcome obstacles in a relationship?Làm thế nào để vượt qua các trở ngại trong một mối quan hệ?
What are some signs of a toxic relationship?Có những dấu hiệu nào của một mối quan hệ độc hại?
How do you build rapport with your partner?Làm thế nào để xây dựng mối quan hệ với đối tác của bạn?
Do you believe in fate when it comes to relationships?Bạn có tin vào số phận khi nói đến mối quan hệ không?
How do you handle financial matters in a relationship?Làm thế nào để xử lý vấn đề tài chính trong một mối quan hệ?
What are some ways to keep the spark alive in a relationship?Có những cách nào để duy trì lửa hồng trong một mối quan hệ?
How do you deal with differences in values with your partner?Làm thế nào để xử lý sự khác biệt trong giá trị với đối tác của bạn?
What role does vulnerability play in a relationship?Vai trò của sự mở lòng trong một mối quan hệ là gì?
How do you show empathy in a relationship?Làm thế nào để thể hiện sự thông cảm trong một mối quan hệ?
Do you think age difference matters in a relationship?Bạn nghĩ rằng sự chênh lệch về tuổi tác có quan trọng trong một mối quan hệ không?
How do you apologize to your partner?Làm thế nào để xin lỗi đối tác của bạn?
What do you think is the biggest challenge in relationships today?Bạn nghĩ rằng thách thức lớn nhất trong mối quan hệ ngày nay là gì?
How do you build a strong emotional connection with your partner?Làm thế nào để xây dựng một kết nối tinh thần mạnh mẽ với đối tác của bạn?
What are some red flags to watch out for in a relationship?Có một số tín hiệu cảnh báo đỏ cần chú ý trong một mối quan hệ.
How do you handle long-term commitment in a relationship?Làm thế nào để bạn xử lý cam kết lâu dài trong một mối quan hệ?
Do you think distance strengthens or weakens a relationship?Bạn có nghĩ rằng khoảng cách làm mạnh hoặc làm yếu một mối quan hệ?
How do you prioritize your relationship?Làm thế nào để bạn ưu tiên mối quan hệ của mình?
What are some ways to keep the passion alive in a relationship?Có những cách nào để giữ cho đam mê luôn sống động trong một mối quan hệ?
How do you deal with cultural differences in a relationship?Làm thế nào để bạn xử lý sự khác biệt văn hóa trong một mối quan hệ?
Do you believe in giving each other space in a relationship?Bạn có tin rằng việc để cho nhau khoảng cách trong một mối quan hệ là quan trọng không?
How do you handle disagreements about parenting in a relationship?Làm thế nào để bạn xử lý những mâu thuẫn về việc nuôi dạy con trong một mối quan hệ?
What are some ways to build trust from the beginning of a relationship?Có những cách nào để xây dựng niềm tin từ đầu của một mối quan hệ?
How do you balance work and relationship commitments?Làm thế nào để bạn cân bằng giữa công việc và cam kết trong mối quan hệ?
Do you think it’s important to have shared interests in a relationship?Bạn có nghĩ rằng việc có các sở thích chung là quan trọng trong một mối quan hệ không?
How do you handle external pressures on your relationship?Làm thế nào để bạn xử lý áp lực từ bên ngoài đối với mối quan hệ của bạn?
What do you think is the secret to a happy relationship?Bạn nghĩ điều gì là bí mật để có một mối quan hệ hạnh phúc?
How do you deal with insecurity in yourself or your partner?Làm thế nào để bạn xử lý sự không chắc chắn về bản thân hoặc đối tác của bạn?
Do you believe in love conquers all?Bạn có tin rằng tình yêu có thể chinh phục tất cả không?
How do you keep the lines of communication open in a relationship?Làm thế nào để bạn giữ các kênh giao tiếp mở trong một mối quan hệ?
What are some ways to show affection to your partner?Có những cách nào để thể hiện tình cảm đối với đối tác của bạn?
How do you handle disagreements about finances in a relationship?Làm thế nào để bạn xử lý những mâu thuẫn về tài chính trong một mối quan hệ?
What are your thoughts on prenuptial agreements?Ý kiến của bạn về các hiệp ước trước hôn nhân là gì?
How do you build trust in a new relationship?Làm thế nào để xây dựng niềm tin trong một mối quan hệ mới?
Do you think it’s important to share similar life goals with your partner?Bạn có nghĩ rằng việc có các mục tiêu sống tương tự với đối tác của bạn là quan trọng không?
How do you handle disagreements about career paths in a relationship?Làm thế nào để bạn xử lý những mâu thuẫn về lộ trình sự nghiệp trong một mối quan hệ?
What are some ways to rebuild a relationship after a betrayal?Có những cách nào để xây dựng lại một mối quan hệ sau một sự phản bội?
How do you deal with past baggage in a relationship?Làm thế nào để bạn xử lý gánh nặng từ quá khứ trong một mối quan hệ?
Do you think it’s possible to remain friends with an ex?Bạn có nghĩ rằng có thể duy trì mối quan hệ bạn bè với một người cũ không?
How do you balance individuality with being part of a couple?Làm thế nào để bạn cân bằng tính cá nhân với việc là một phần của một cặp đôi?
What are some ways to keep the relationship exciting and fresh?Có những cách nào để giữ mối quan hệ luôn hứng thú và mới mẻ?
How do you handle conflicts between your partner and your family?Làm thế nào để bạn xử lý xung đột giữa đối tác và gia đình của bạn?
What are some ways to keep the romance alive after having children?Có những cách nào để giữ lửa tình yêu luôn sống động sau khi có con?
How do you handle disagreements about household responsibilities?Làm thế nào để bạn xử lý những mâu thuẫn về trách nhiệm trong việc chia sẻ công việc nhà?
Do you believe in setting relationship goals?Bạn có tin rằng việc đặt mục tiêu mối quan hệ là quan trọng không?
How do you handle disagreements about religion or spirituality?Làm thế nào để bạn xử lý những mâu thuẫn về tôn giáo hoặc tinh thần trong một mối quan hệ?
What are some ways to rebuild intimacy after a rough patch?Có những cách nào để xây dựng lại sự gần gũi sau một khoảng thời gian khó khăn?
How do you maintain a sense of independence within a relationship?Làm thế nào để bạn duy trì cảm giác độc lập trong một mối quan hệ?
Do you think it’s important to have similar communication styles in a relationship?Bạn có nghĩ rằng việc có các phong cách giao tiếp tương tự là quan trọng trong một mối quan hệ không?
How do you handle disagreements about social activities?Làm thế nào để bạn xử lý những mâu thuẫn về các hoạt động xã hội?
What are some ways to support your partner through difficult times?Có những cách nào để hỗ trợ đối tác của bạn qua những thời điểm khó khăn?
How do you navigate cultural differences within a relationship?Làm thế nào để bạn điều hướng qua những khác biệt văn hóa trong một mối quan hệ?
Do you believe in seeking couples therapy when facing challenges?Bạn có tin rằng việc tìm kiếm liệu pháp cặp đôi khi đối mặt với thách thức là quan trọng không?
How do you handle disagreements about intimacy in a relationship?Làm thế nào để bạn xử lý những mâu thuẫn về gần gũi trong một mối quan hệ?
What are some ways to spice up the relationship in the bedroom?Có những cách nào để làm cho mối quan hệ thêm phần thú vị trong phòng ngủ?
How do you maintain a sense of individuality while being in a relationship?Làm thế nào để bạn duy trì cảm giác cá nhân trong khi ở trong một mối quan hệ
Do you think it’s important to have similar spending habits in a relationship?Bạn có nghĩ rằng việc có các thói quen chi tiêu tương tự trong một mối quan hệ là quan trọng không?
How do you handle disagreements about future plans?Làm thế nào để xử lý những bất đồng về kế hoạch tương lai?
What are some ways to build resilience in a relationship?Có những cách nào để xây dựng sự kiên cường trong một mối quan hệ?
How do you deal with disagreements about boundaries with friends of the opposite sex?Làm thế nào để giải quyết những bất đồng về ranh giới với bạn bè của giới tính đối lập?
Do you believe in working through tough times in a relationship rather than giving up?Bạn có tin rằng việc vượt qua những thời điểm khó khăn trong một mối quan hệ thay vì từ bỏ là đúng không?

Từ vựng trong chủ đề này

 1. Relationship (mối quan hệ)
 2. Friendship (tình bạn)
 3. Romance (tình yêu, lãng mạn)
 4. Love (tình yêu)
 5. Trust (sự tin tưởng)
 6. Communication (giao tiếp)
 7. Intimacy (gần gũi, thân mật)
 8. Commitment (cam kết)
 9. Support (hỗ trợ)
 10. Understanding (sự hiểu biết)
 11. Respect (sự tôn trọng)
 12. Compromise (sự nhượng bộ)
 13. Forgiveness (sự tha thứ)
 14. Loyalty (sự trung thành)
 15. Empathy (sự đồng cảm)
 16. Affection (sự yêu thương)
 17. Boundaries (ranh giới, giới hạn)
 18. Conflict (xung đột)
 19. Resolution (giải quyết)
 20. Trustworthiness (sự đáng tin cậy)
 21. Jealousy (ghen tức)
 22. Independence (sự độc lập)
 23. Vulnerability (sự tổn thương, dễ bị tổn thương)
 24. Miscommunication (sự hiểu nhầm)
 25. Quality time (thời gian chất lượng)
 26. Appreciation (sự đánh giá cao)
 27. Compromise (sự nhượng bộ)
 28. Expectations (kỳ vọng)
 29. Empowerment (sự truyền cảm hứng, sự động viên)
 30. Balance (sự cân bằng)
 31. Patience (sự kiên nhẫn)
 32. Resilience (sự kiên cường)
 33. Chemistry (hóa học)
 34. Understanding (sự thấu hiểu)
 35. Conflict resolution (giải quyết xung đột)
 36. Appreciation (sự đánh giá)
 37. Tolerance (sự khoan dung)
 38. Cohesion (sự gắn kết)
 39. Harmony (sự hài hòa)
 40. Gratitude (sự biết ơn)
 41. Encouragement (sự khích lệ)
 42. Intimacy (mối quan hệ thân mật)
 43. Openness (sự mở cửa)
 44. Security (sự an toàn)
 45. Understanding (sự hiểu biết)
 46. Warmth (sự ấm áp)
 47. Devotion (sự tận tụy)
 48. Sympathy (sự thông cảm)
 49. Consistency (sự kiên định)
 50. Flexibility (sự linh hoạt)

Bài tập

 1. ___________ is essential for building a strong relationship. a) Miscommunication b) Trust c) Competition d) Isolation
 2. What is another word for showing appreciation in a relationship? a) Disrespect b) Forgiveness c) Tolerance d) Gratitude
 3. ___________ can help in resolving conflicts peacefully. a) Empathy b) Jealousy c) Ignorance d) Aggression
 4. Mutual ___________ is important in any healthy relationship. a) Expectations b) Support c) Insecurity d) Betrayal
 5. How do you build ___________ with your partner? a) Independence b) Vulnerability c) Resilience d) Competition

Bài tập điền từ vào chỗ trống

Fill in the blanks with the appropriate words from the word bank:

Word bank: communication, compromise, empathy, intimacy, loyalty

 1. Trust and ___________ are fundamental aspects of a healthy relationship.
 2. Building emotional ___________ requires vulnerability and understanding.
 3. Successful relationships often involve ___________ to resolve differences.
 4. ___________ is key to understanding your partner’s perspective.
 5. Both partners need to demonstrate ___________ to maintain trust and commitment.

Bài tập viết câu

Write sentences using the given words:

 1. Trust Example: Trust is the foundation of every strong relationship.
 2. Compromise Example: In a healthy relationship, both partners are willing to compromise.
 3. Empathy Example: Showing empathy towards your partner’s feelings strengthens the bond between you.
 4. Communication Example: Effective communication is essential for resolving conflicts.
 5. Loyalty Example: Loyalty is demonstrated through unwavering support and commitment.

Bài tập thảo luận

Discuss the following questions with a partner:

 1. Why is trust important in a relationship?
 2. How does effective communication contribute to a healthy relationship?
 3. Can you provide examples of compromise in a relationship?
 4. What role does empathy play in understanding your partner?
 5. Why is loyalty considered a valuable trait in relationships?

Bài tập viết luận

Write an essay discussing the importance of building strong relationships. Include examples and personal experiences to support your points.

Đáp án

Bài tập lựa chọn đúng từ

 1. b) Trust
 2. d) Gratitude
 3. a) Empathy
 4. b) Support
 5. b) Vulnerability

Bài tập điền từ vào chỗ trống

 1. Trust
 2. intimacy
 3. compromise
 4. Empathy
 5. Loyalty

Bài tập viết câu

Câu ví dụ đã được cung cấp trong mỗi trường hợp, nhưng bạn có thể viết các câu khác tương tự.

Bài tập thảo luận

Không có đáp án cụ thể cho các bài tập thảo luận, nhưng đây là một số câu trả lời mẫu:

 1. Trust is important in a relationship because it forms the foundation of emotional security and intimacy between partners. Without trust, there can be no genuine connection.
 2. Effective communication fosters understanding, resolves conflicts, and strengthens emotional bonds. It allows partners to express their thoughts, feelings, and needs openly.
 3. Compromise in a relationship involves finding common ground and making concessions to accommodate each other’s needs and preferences. For example, deciding on where to go for vacation or how to divide household chores.
 4. Empathy enables partners to understand and share each other’s feelings. It promotes compassion and support during times of joy or sorrow.
 5. Loyalty is valued in relationships because it signifies commitment, support, and faithfulness. It creates a sense of security and trust between partners.

Bài tập viết luận

Đáp án sẽ phụ thuộc vào nội dung cụ thể mà bạn viết trong bài luận. Cố gắng đưa ra lập luận rõ ràng và sử dụng ví dụ cụ thể để minh họa các điểm của bạn.

Đọc thêm: 100 câu luyện tập về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa trong tiếng Anh.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ