100 câu chủ đề Good to hear from you again!

Chủ đề Good to hear from you again! là một chủ đề được nhiều chương trình tiếng Anh giao tiếp thiết kế, thậm chí được thiết kế trong nhiều bài thi học kỳ, hoặc kỳ thì đại học. Nhất là các chương trình tiếng Anh giao tiếp thiết kế cho người đi làm. Sau đây là nội dung của chủ đề Good to hear from you again!:

100 câu chủ đề Good to hear from you again!

How have you been?Bạn đã qua thế nào rồi?
What’s new in your life?Có điều gì mới trong cuộc sống của bạn không?
Any recent travels or adventures?Bất kỳ chuyến đi hoặc cuộc phiêu lưu gần đây nào chưa?
Have you picked up any new hobbies or interests?Bạn đã bắt đầu một sở thích hoặc quan tâm mới chưa?
How’s work/school going?Công việc/học tập của bạn đang như thế nào?
Tell me about your latest project.Kể về dự án mới nhất của bạn.
Have you read/watched/listened to anything interesting lately?Bạn đã đọc/xem/nghe gì thú vị gần đây chưa?
How’s your family doing?Gia đình bạn đang như thế nào?
Any upcoming plans or events you’re looking forward to?Có kế hoạch hoặc sự kiện nào bạn đang mong đợi không?
What’s the best thing that’s happened to you recently?Điều gì làm bạn cảm thấy hạnh phúc nhất gần đây?
Let’s catch up on all the gossip!Hãy trò chuyện về tất cả những tin đồn!
How’s your health been?Sức khỏe của bạn đã như thế nào?
Have you tried any new restaurants or recipes lately?Bạn đã thử nhà hàng mới hoặc công thức nấu ăn mới gần đây chưa?
What’s your favorite memory from the past year?Kỷ niệm ưa thích của bạn từ năm qua là gì?
Any major milestones or achievements recently?Có bất kỳ cột mốc hoặc thành tựu lớn nào gần đây không?
How do you unwind after a long day?Bạn thư giãn như thế nào sau một ngày dài?
Let’s talk about our favorite books/movies/TV shows.Hãy nói về những cuốn sách/phim/series TV ưa thích của chúng ta.
What’s your opinion on the latest news/current events?Ý kiến của bạn về tin tức mới nhất/sự kiện hiện tại là gì?
Do you have any goals you’re working towards right now?Bạn có bất kỳ mục tiêu nào đang làm việc hướng tới hiện nay không?
How’s the weather been treating you?Thời tiết đã ảnh hưởng như thế nào đến bạn?
Let’s reminisce about old times.Hãy nhớ lại những kỷ niệm xưa.
Share a funny or memorable story from your week.Chia sẻ một câu chuyện vui hoặc đáng nhớ trong tuần của bạn.
What’s been the highlight of your week so far?Điều gì là điểm sáng của tuần của bạn cho đến nay?
Do you have any upcoming trips planned?Bạn có kế hoạch du lịch nào trong tương lai không?
Let’s discuss our favorite travel destinations.Hãy trao đổi về những điểm đến du lịch yêu thích của chúng ta.
How do you stay motivated during challenging times?Bạn giữ tinh thần làm việc như thế nào trong những thời điểm khó khăn?
Share something you’ve learned recently.Chia sẻ điều gì đó mà bạn đã học gần đây.
Let’s talk about our favorite sports or teams.Hãy trò chuyện về những môn thể thao hoặc đội bóng ưa thích của chúng ta.
Do you have any pets? Tell me about them!Bạn có thú cưng không? Hãy kể về chúng!
How do you like to spend your weekends?Bạn thích dùng thời gian cuối tuần của mình như thế nào?
Have you made any new friends lately?Bạn đã kết bạn mới gần đây chưa?
Let’s swap recommendations for things to do in our area.Hãy trao đổi gợi ý cho những điều để làm trong khu vực của chúng ta.
How do you stay organized with your busy schedule?Bạn giữ tổ chức thế nào với lịch trình bận rộn của mình?
What’s your favorite way to relax and recharge?Phong cách nghỉ ngơi và nạp năng lượng yêu thích của bạn là gì?
Share a goal or dream you’re currently pursuing.Chia sẻ một mục tiêu hoặc giấc mơ bạn đang theo đuổi hiện nay.
How do you handle stress or difficult situations?Bạn làm thế nào để xử lý căng thẳng hoặc tình huống khó khăn?
Let’s talk about our favorite foods and cuisines.Hãy nói về những món ăn và ẩm thực ưa thích của chúng ta.
Do you have any upcoming birthdays or special occasions?Bạn có bất kỳ kế hoạch sinh nhật hoặc dịp đặc biệt nào sắp tới không?
What’s the most exciting thing you’ve done recently?Điều gì là điều tốt nhất đã xảy ra với bạn gần đây?
Let’s discuss our favorite podcasts or audiobooks.Hãy trao đổi về những podcast hoặc sách nói ưa thích của chúng ta.
How do you stay connected with friends and family?Bạn giữ liên lạc với bạn bè và gia đình như thế nào?
Share a recent accomplishment you’re proud of.Chia sẻ một thành tựu gần đây mà bạn tự hào.
Let’s chat about our favorite hobbies or pastimes.Hãy trò chuyện về những sở thích hoặc thú vui ưa thích của chúng ta.
Do you have any hidden talents or skills?Bạn có tài năng hoặc kỹ năng ẩn không?
What’s your favorite way to stay active and healthy?Cách bạn thích để duy trì sức khỏe và năng lượng tích cực của mình?
Let’s swap recommendations for good music or playlists.Hãy trao đổi gợi ý về âm nhạc hay playlist tốt.
Share a recent act of kindness you’ve witnessed or experienced.Chia sẻ một hành động tốt đã được chứng kiến hoặc trải nghiệm gần đây của bạn.
How do you practice self-care and self-love?Bạn thực hành chăm sóc bản thân và yêu thương bản thân như thế nào?
Let’s discuss our favorite quotes or mantras.Hãy trò chuyện về những câu trích dẫn hoặc nguyên tắc cốt lõi của chúng ta.
Do you have any exciting plans for the future?Bạn có bất kỳ kế hoạch thú vị nào cho tương lai không?
Share a recent epiphany or realization you’ve had.Chia sẻ một sự hiểu biết gần đây hoặc nhận thức mà bạn đã có.
Let’s talk about our favorite apps or tech gadgets.Hãy nói về ứng dụng hoặc thiết bị công nghệ yêu thích của chúng ta.
How do you overcome obstacles or setbacks?Bạn vượt qua các trở ngại hoặc thất bại như thế nào?
Do you have any role models or mentors?Bạn có mẫu hình hoặc người hướng dẫn nào không?
Let’s swap recommendations for inspiring books or movies.Hãy trao đổi gợi ý về các cuốn sách hoặc bộ phim đầy cảm hứng của chúng ta.
Share a recent adventure or spontaneous experience.Chia sẻ một cuộc phiêu lưu gần đây hoặc trải nghiệm tự phát.
What’s your favorite way to start the day?Cách yêu thích của bạn để bắt đầu một ngày?
Let’s discuss our favorite board games or card games.Hãy thảo luận về các trò chơi bảng hoặc trò chơi bài yêu thích của chúng ta.
How do you balance work, life, and hobbies?Bạn làm thế nào để cân bằng công việc, cuộc sống và sở thích?
Share a recent piece of good news you’ve received.Chia sẻ một tin vui gần đây mà bạn đã nhận được.
Let’s talk about our favorite quotes or sayings.Hãy nói về các câu trích yêu thích hoặc tục ngữ của chúng ta.
How do you stay creative and inspired?Bạn làm thế nào để duy trì sự sáng tạo và cảm hứng?
Share a recent funny or embarrassing moment.Chia sẻ một trải nghiệm vui nhộn hoặc xấu hổ gần đây.
What’s your favorite season and why?Mùa yêu thích của bạn là mùa nào và tại sao?
Let’s swap recommendations for uplifting or motivational content.Hãy trao đổi gợi ý về nội dung truyền cảm hứng hoặc động viên của chúng ta.
How do you practice gratitude in your daily life?Bạn thực hành lòng biết ơn trong cuộc sống hàng ngày như thế nào?
Share a recent lesson you’ve learned from a mistake.Chia sẻ một bài học gần đây mà bạn đã học từ một sai lầm.
Let’s discuss our favorite museums or cultural sites.Hãy thảo luận về các bảo tàng hoặc điểm văn hóa yêu thích của chúng ta.
How do you give back to your community?Bạn đóng góp lại cho cộng đồng như thế nào?
Share a recent experience that challenged your perspective.Chia sẻ một trải nghiệm gần đây đã thách thức quan điểm của bạn.
What’s your favorite way to spend a rainy day?Cách yêu thích của bạn để dành một ngày mưa?
Let’s swap recommendations for self-improvement resources.Hãy trao đổi gợi ý về các nguồn tài nguyên tự cải thiện của chúng ta.
How do you stay focused and productive?Bạn làm thế nào để duy trì sự tập trung và hiệu quả?
Share a recent example of teamwork or collaboration.Chia sẻ một ví dụ gần đây về teamwork hoặc sự hợp tác.
Let’s talk about our favorite childhood memories.Hãy nói về kí ức tuổi thơ yêu thích của chúng ta.
How do you celebrate personal victories or achievements?Bạn làm thế nào để kỷ niệm những chiến thắng hoặc thành tựu cá nhân?
Share a recent experience that made you feel grateful.Chia sẻ một trải nghiệm gần đây khiến bạn cảm thấy biết ơn.
What’s your favorite form of creative expression?Loại hình sáng tạo yêu thích của bạn là gì?
Let’s swap recommendations for mindfulness practices.Hãy trao đổi gợi ý về các phương pháp thực hành chánh niệm của chúng ta.
How do you handle criticism or feedback?Bạn xử lý nhận xét hoặc phản hồi như thế nào?
Share a recent breakthrough or moment of clarity.Chia sẻ một bước đột phá gần đây hoặc một khoảnh khắc rõ ràng.
What’s your favorite way to show appreciation to others?Cách yêu thích của bạn để thể hiện sự biết ơn đối với người khác?
Let’s discuss our favorite types of art or design.Hãy thảo luận về các loại nghệ thuật hoặc thiết kế yêu thích của chúng ta.
How do you overcome creative blocks or writer’s block?Bạn làm thế nào để vượt qua các khối lệch sáng tạo hoặc khối lệch văn nghệ?
Share a recent success story you’ve witnessed.Chia sẻ một câu chuyện thành công gần đây mà bạn đã chứng kiến.
What’s your favorite way to unwind at the end of the day?Cách yêu thích của bạn để thư giãn vào cuối ngày?
Let’s swap recommendations for relaxing activities.Hãy trao đổi gợi ý về các hoạt động thư giãn của chúng ta.
How do you stay motivated when pursuing long-term goals?Bạn làm thế nào để duy trì động lực khi theo đuổi mục tiêu dài hạn?
Share a recent experience that inspired you.Chia sẻ một trải nghiệm gần đây đã truyền cảm hứng cho bạn.
What’s your favorite way to practice mindfulness?Cách yêu thích của bạn để thực hành chánh niệm?
Let’s discuss our favorite places to find inspiration.Hãy thảo luận về các nơi yêu thích của chúng ta để tìm nguồn cảm hứng.
How do you stay positive during challenging times?Bạn làm thế nào để duy trì tinh thần tích cực trong những thời điểm thách thức?
Share a recent act of kindness you’ve done for someone else.Chia sẻ một hành động tốt gần đây mà bạn đã làm cho người khác.
What’s your favorite way to spend quality time with loved ones?Cách yêu thích của bạn để dành thời gian chất lượng với người thân yêu?
Let’s swap recommendations for uplifting movies or TV shows.Hãy trao đổi gợi ý về các bộ phim hoặc chương trình truyền hình đầy cảm hứng của chúng ta.
How do you stay grounded and true to yourself?Bạn làm thế nào để duy trì sự kiên nhẫn và trung thực với bản thân?
Share a recent experience that brought you joy.Chia sẻ một trải nghiệm gần đây đã mang lại niềm vui cho bạn.
What’s your favorite way to express yourself creatively?Cách yêu thích của bạn để thể hiện bản thân một cách sáng tạo?
Let’s discuss our favorite ways to relax and recharge.Hãy thảo luận về các cách yêu thích của chúng ta để thư giãn và nạp năng lượng lại.
How do you envision your ideal future?Cách bạn hình dung về tương lai lý tưởng của mình như thế nào?

Các từ vựng cần lưu ý

 1. Catching up – (nắm bắt tin tức mới)
 2. Updates – (cập nhật)
 3. News – (tin tức)
 4. Adventures – (phiêu lưu)
 5. Hobbies – (sở thích)
 6. Interests – (sở thích)
 7. Projects – (dự án)
 8. Accomplishments – (thành tựu)
 9. Milestones – (cột mốc)
 10. Gossip – (chuyện phiếm)
 11. Health – (sức khỏe)
 12. Travels – (chuyến đi)
 13. Family – (gia đình)
 14. Memories – (kỷ niệm)
 15. Achievements – (thành tựu)
 16. Goals – (mục tiêu)
 17. Dreams – (giấc mơ)
 18. Events – (sự kiện)
 19. Weather – (thời tiết)
 20. Plans – (kế hoạch)
 21. Recommendations – (gợi ý)
 22. Podcasts – (podcast)
 23. Audiobooks – (sách nói)
 24. Music – (nhạc)
 25. Quotes – (trích dẫn)
 26. Sayings – (câu nói)
 27. Tech gadgets – (công nghệ)
 28. Lessons learned – (bài học)
 29. Board games – (trò chơi bàn)
 30. Card games – (trò chơi bài)
 31. Childhood memories – (kí ức thời thơ ấu)
 32. Creative expression – (sáng tạo)
 33. Feedback – (phản hồi)
 34. Mindfulness – (tỉnh thức)
 35. Gratitude – (biết ơn)
 36. Personal victories – (thành công cá nhân)
 37. Breakthroughs – (đột phá)
 38. Writer’s block – (tình trạng bí ý tưởng)
 39. Quality time – (thời gian chất lượng)
 40. Grounded – (kiên định)

Bài tập

 1. It’s ___ to hear from you again after so long!
 2. I’ve been ___ busy with work lately.
 3. Have you had any ___ to travel recently?
 4. What’s ___ with your family?
 5. I’m ___ forward to catching up with you.
 6. Tell me all about your latest ___.
 7. How do you ___ to unwind after a long day?
 8. I’ve been ___ to start a new hobby.
 9. ___ me about your favorite book or movie.
 10. I’m ___ forward to hearing about your adventures.
 11. Have you ___ any new recipes lately?
 12. Let’s plan a ___ to meet up soon.
 13. It’s been ___ since we last spoke!
 14. I’m ___ forward to your updates.
 15. What’s ___ on in your life right now?
 16. How have you been ___ yourself lately?
 17. Have you made any ___ friends recently?
 18. Let’s ___ plans for the weekend.
 19. I’m so ___ to hear about your travels!
 20. What’s the ___ news with your job?
 21. How do you ___ your free time?
 22. Let’s ___ recommendations for good movies.
 23. It’s always ___ to hear your voice.
 24. I can’t ___ to hear about your latest project.
 25. How do you ___ about the latest developments?
 26. Have you had any ___ experiences lately?
 27. Let’s ___ our favorite memories from last year.
 28. I’m ___ forward to your next email.
 29. What’s ___ on in your part of the world?
 30. I’m ___ to see you soon!
 31. Let’s ___ our favorite hobbies together.
 32. How do you ___ your daily routine interesting?
 33. I’m ___ forward to your visit next week.
 34. Tell me about your ___ weekend.
 35. Have you had any ___ since we last spoke?
 36. Let’s ___ plans for a virtual hangout.
 37. I’m ___ forward to hearing your thoughts.
 38. How do you ___ motivated during tough times?
 39. What’s ___ on your mind lately?
 40. Let’s ___ plans for a road trip.
 41. I’m ___ to hear about your accomplishments.
 42. Have you ___ any good books recently?
 43. Let’s ___ up for coffee sometime.
 44. What’s the ___ gossip in your circle?
 45. I’m ___ to try your new recipe!
 46. Tell me about your ___ with learning a new skill.
 47. It’s always ___ to hear your perspective.
 48. How do you ___ your work-life balance?
 49. Let’s ___ plans for a movie night.
 50. I’m ___ to hear your opinion on this matter.
 51. What’s the ___ way to spend a rainy day?
 52. Have you had any ___ insights lately?
 53. Let’s ___ recommendations for good music.
 54. It’s ___ too long since we caught up!
 55. What’s your ___ way to relax?
 56. I’m ___ to hear about your recent achievements.
 57. Let’s ___ plans for a weekend getaway.
 58. How do you ___ yourself entertained at home?
 59. What’s ___ on your agenda for this week?
 60. I’m ___ to hear about your family’s news.
 61. Tell me about your ___ with trying new things.
 62. Let’s ___ plans for a hiking trip.
 63. How do you ___ your daily challenges?
 64. What’s your ___ way to stay active?
 65. I’m ___ to hear about your recent adventures.
 66. Let’s ___ plans for a game night.
 67. It’s always ___ to hear your stories.
 68. How do you ___ your personal growth?
 69. What’s the ___ way to start the day?
 70. I’m ___ to hear about your plans for the future.
 71. Let’s ___ plans for a beach day.
 72. What’s ___ on your mind these days?
 73. I’m ___ to hear about your travels abroad.
 74. How do you ___ your creativity flowing?
 75. Let’s ___ plans for a dinner party.
 76. What’s the ___ news with your health?
 77. I’m ___ to hear about your latest hobby.
 78. Let’s ___ plans for a cultural event.
 79. How do you ___ your relationships strong?
 80. What’s ___ on your bucket list?
 81. I’m ___ to hear about your latest project at work.
 82. Let’s ___ plans for a weekend brunch.
 83. What’s your ___ way to unwind after a busy day?
 84. I’m ___ to hear about your recent discoveries.
 85. Let’s ___ plans for a picnic in the park.
 86. What’s the ___ way to stay positive?
 87. I’m ___ to hear about your favorite books.
 88. Let’s ___ plans for a volunteering activity.
 89. How do you ___ your spirits up during tough times?
 90. What’s ___ on your calendar for next month?
 91. I’m ___ to hear about your latest adventure.
 92. Let’s ___ plans for a cooking class.
 93. What’s the ___ way to spend time with loved ones?
 94. I’m ___ to hear about your recent achievements.
 95. Let’s ___ plans for a weekend road trip.
 96. What’s the ___ way to relax and recharge?
 97. I’m ___ to hear about your recent successes.
 98. Let’s ___ plans for a visit to the museum.
 99. What’s the ___ way to express gratitude?
 100. I’m ___ to hear about your plans for the holidays.

Đáp án

 1. great
 2. really
 3. chance
 4. happening
 5. looking
 6. project
 7. like
 8. wanting
 9. Tell
 10. forward
 11. made
 12. Let’s
 13. ages
 14. looking
 15. going
 16. entertaining
 17. new
 18. make
 19. exciting
 20. latest
 21. spending
 22. swap
 23. wonderful
 24. wait
 25. feel
 26. interesting
 27. share
 28. looking
 29. going
 30. excited
 31. share
 32. keep
 33. forward
 34. spend
 35. any
 36. make
 37. looking
 38. stay
 39. going
 40. make
 41. looking
 42. read
 43. meet
 44. latest
 45. great
 46. experience
 47. great
 48. maintain
 49. make
 50. forward
 51. best
 52. recent
 53. swap
 54. long
 55. favorite
 56. excited
 57. make
 58. keep
 59. up
 60. forward
 61. experience
 62. make
 63. tackle
 64. favorite
 65. excited
 66. make
 67. great
 68. promote
 69. best
 70. forward
 71. make
 72. keep
 73. excited
 74. keep
 75. make
 76. latest
 77. excited
 78. make
 79. keep
 80. next
 81. excited
 82. make
 83. best
 84. excited
 85. make
 86. best
 87. excited
 88. make
 89. keep
 90. up
 91. excited
 92. make
 93. best
 94. excited
 95. make
 96. best
 97. excited
 98. make
 99. best
 100. excited

Đọc thêm: 100 câu tiếng Anh Could I leave a message?

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ