100 câu tiếng Anh Could I leave a message?
100-cau-tieng-anh-could-i-leave-a-message

Chủ đề Could I leave a message? là một chủ đề được nhiều chương trình tiếng Anh giao tiếp thiết kế, thậm chí được thiết kế trong nhiều bài thi học kỳ, hoặc kỳ thì đại học. Nhất là các chương trình tiếng Anh giao tiếp thiết kế cho người đi làm. Sau đây là nội dung của chủ đề Culture and entertainment:

100 câu chủ đề Could I leave a message?

 1. What qualities do you look for in a friend?
 2. How important is communication in building relationships?
 3. What are some common challenges in relationships?
 4. Do you believe in love at first sight?
 5. How do you maintain a healthy relationship?
 6. What role does trust play in a relationship?
 7. Can long-distance relationships work?
 8. How do you express your feelings in a relationship?
 9. What is the difference between friendship and romantic love?
 10. How do you handle conflicts in a relationship?
 11. What are the benefits of being in a supportive relationship?
 12. How do you know when it’s time to end a relationship?
 13. Is it possible to forgive and forget in a relationship?
 14. What role does compromise play in a relationship?
 15. How do you build intimacy in a relationship?
 16. Can relationships change over time?
 17. What do you think is the key to a lasting relationship?
 18. How do you deal with jealousy in a relationship?
 19. Do you believe in soulmates?
 20. How do you balance your personal life with your relationship?
 21. What do you think is the biggest misconception about relationships?
 22. How do you build trust after it’s been broken?
 23. What are some ways to show appreciation in a relationship?
 24. How do you set boundaries in a relationship?
 25. What are your thoughts on open relationships?
 26. How do you handle differences in opinion with your partner?
 27. Do you think social media has a positive or negative impact on relationships?
 28. What advice would you give to someone struggling in their relationship?
 29. How do you keep the romance alive in a long-term relationship?
 30. What role do family and friends play in your relationships?
 31. How do you handle disagreements with your partner?
 32. Do you believe in giving second chances in relationships?
 33. How do you maintain independence in a relationship?
 34. What are some common misconceptions about love?
 35. How do you build a strong foundation for a relationship?
 36. What do you think is the most important aspect of a relationship?
 37. How do you handle insecurities in a relationship?
 38. What is your definition of a healthy relationship?
 39. How do you support your partner’s goals and dreams?
 40. Do you believe in unconditional love?
 41. How do you overcome obstacles in a relationship?
 42. What are some signs of a toxic relationship?
 43. How do you build rapport with your partner?
 44. Do you believe in fate when it comes to relationships?
 45. How do you handle financial matters in a relationship?
 46. What are some ways to keep the spark alive in a relationship?
 47. How do you deal with differences in values with your partner?
 48. What role does vulnerability play in a relationship?
 49. How do you show empathy in a relationship?
 50. Do you think age difference matters in a relationship?
 51. How do you apologize to your partner?
 52. What do you think is the biggest challenge in relationships today?
 53. How do you build a strong emotional connection with your partner?
 54. What are some red flags to watch out for in a relationship?
 55. How do you handle long-term commitment in a relationship?
 56. Do you think distance strengthens or weakens a relationship?
 57. How do you prioritize your relationship?
 58. What are some ways to keep the passion alive in a relationship?
 59. How do you deal with cultural differences in a relationship?
 60. Do you believe in giving each other space in a relationship?
 61. How do you handle disagreements about parenting in a relationship?
 62. What are some ways to build trust from the beginning of a relationship?
 63. How do you balance work and relationship commitments?
 64. Do you think it’s important to have shared interests in a relationship?
 65. How do you handle external pressures on your relationship?
 66. What do you think is the secret to a happy relationship?
 67. How do you deal with insecurity in yourself or your partner?
 68. Do you believe in love conquers all?
 69. How do you keep the lines of communication open in a relationship?
 70. What are some ways to show affection to your partner?
 71. How do you handle disagreements about finances in a relationship?
 72. What are your thoughts on prenuptial agreements?
 73. How do you build trust in a new relationship?
 74. Do you think it’s important to share similar life goals with your partner?
 75. How do you handle disagreements about career paths in a relationship?
 76. What are some ways to rebuild a relationship after a betrayal?
 77. How do you deal with past baggage in a relationship?
 78. Do you think it’s possible to remain friends with an ex?
 79. How do you balance individuality with being part of a couple?
 80. What are some ways to keep the relationship exciting and fresh?
 81. How do you handle conflicts between your partner and your family?
 82. What are some ways to keep the romance alive after having children?
 83. How do you handle disagreements about household responsibilities?
 84. Do you believe in setting relationship goals?
 85. How do you handle disagreements about religion or spirituality?
 86. What are some ways to rebuild intimacy after a rough patch?
 87. How do you maintain a sense of independence within a relationship?
 88. Do you think it’s important to have similar communication styles in a relationship?
 89. How do you handle disagreements about social activities?
 90. What are some ways to support your partner through difficult times?
 91. How do you navigate cultural differences within a relationship?
 92. Do you believe in seeking couples therapy when facing challenges?
 93. How do you handle disagreements about intimacy in a relationship?
 94. What are some ways to spice up the relationship in the bedroom?
 95. How do you maintain a sense of individuality while being in a relationship?
 96. Do you think it’s important to have similar spending habits in a relationship?
 97. How do you handle disagreements about future plans?
 98. What are some ways to build resilience in a relationship?
 99. How do you deal with disagreements about boundaries with friends of the opposite sex?
 100. Do you believe in working through tough times in a relationship rather than giving up?

Những từ vựng cần lưu ý trong chủ đề Could I leave a message?

 1. Message – Tin nhắn
 2. Leave – Để lại
 3. Note – Ghi chú
 4. Business – Kinh doanh
 5. Personal – Cá nhân
 6. Appointment – Cuộc hẹn
 7. Urgent – Khẩn cấp
 8. Family – Gia đình
 9. Meeting – Cuộc họp
 10. Event – Sự kiện
 11. Reminder – Lời nhắc nhở
 12. Follow-up – Theo dõi
 13. Travel – Du lịch
 14. Health – Sức khỏe
 15. Work-related – Liên quan đến công việc
 16. Condolences – Lời chia buồn
 17. Congratulations – Lời chúc mừng
 18. Feedback – Phản hồi
 19. Callback – Gọi lại
 20. Task – Nhiệm vụ
 21. Project – Dự án
 22. Financial – Tài chính
 23. Legal – Pháp lý
 24. Networking – Mạng lưới
 25. Job – Công việc
 26. Interview – Phỏng vấn
 27. Thank you – Cảm ơn
 28. Suggestions – Đề xuất
 29. Complaints – Khiếu nại
 30. Assistance – Sự giúp đỡ
 31. RSVP – Xác nhận tham dự
 32. Confirmation – Xác nhận
 33. Collaboration – Hợp tác
 34. Information – Thông tin
 35. Rescheduling – Đổi lịch
 36. Sympathy – Sự đồng cảm
 37. Introduction – Sự giới thiệu
 38. Reservation – Đặt chỗ
 39. Support – Hỗ trợ
 40. Inquiry – Thăm dò
 41. Availability – Sẵn có
 42. Referral – Giới thiệu
 43. Announcement – Thông báo
 44. Achievement – Thành tựu
 45. Emergency – Khẩn cấp
 46. Discussion – Thảo luận
 47. Clarification – Sự làm sáng tỏ
 48. Recommendations – Đề xuất
 49. Testimonials – Lời chứng thực
 50. Promotions – Khuyến mãi
 51. Sales – Bán hàng
 52. Offers – Ưu đãi
 53. Webinars – Hội thảo trực tuyến
 54. Seminars – Hội thảo
 55. Surveys – Khảo sát
 56. Endorsements – Sự chứng thực
 57. Market trends – Xu hướng thị trường
 58. Industry news – Tin tức ngành
 59. Partnerships – Đối tác
 60. Charity – Từ thiện
 61. Environmental – Môi trường
 62. Sustainability – Bền vững
 63. Cultural – Văn hóa
 64. Diversity – Đa dạng
 65. Community – Cộng đồng

100 bài tập chủ đề Could I leave a message?

 1. _____ I leave a message for Mr. Smith?
 2. I need to _____ a message about the upcoming meeting.
 3. Could you _____ a message to my boss regarding my absence tomorrow?
 4. _____ you leave a message with the receptionist, please?
 5. I’d like to _____ a message for the HR department.
 6. Can I _____ a message about the changes in the schedule?
 7. Would you mind _____ a message to the sales team?
 8. _____ you leave a message for me if anyone calls?
 9. Please _____ a message about the new project guidelines.
 10. I’ll _____ a message with all the details for the event.
 11. Could you _____ a message regarding the budget review?
 12. Let me _____ a message for the IT department.
 13. _____ you leave a message about the staff meeting?
 14. I’d like to _____ a message for the finance manager.
 15. Can you _____ a message to remind everyone about the deadline?
 16. Would it be possible to _____ a message for the CEO?
 17. _____ you leave a message concerning the client’s request?
 18. I need to _____ a message for the marketing team.
 19. Please _____ a message to inform everyone about the policy update.
 20. I’ll _____ a message with instructions for the new project.
 21. Could you _____ a message for me if my doctor calls?
 22. I’d like to _____ a message regarding the equipment maintenance.
 23. Let me _____ a message about the changes in the budget allocation.
 24. _____ you leave a message about the training session?
 25. Can I _____ a message for the customer service department?
 26. Would you mind _____ a message about the office closure?
 27. _____ you leave a message for the procurement team?
 28. I need to _____ a message concerning the delivery delay.
 29. Please _____ a message reminding everyone about the safety protocols.
 30. I’ll _____ a message for the project manager about the progress.
 31. Could you _____ a message for the legal department?
 32. Let me _____ a message for our suppliers regarding the order.
 33. _____ you leave a message for the HR director?
 34. I’d like to _____ a message for the logistics team.
 35. Can I _____ a message about the upcoming conference?
 36. Would it be possible to _____ a message for the quality assurance team?
 37. Please _____ a message for all employees about the holiday schedule.
 38. I’ll _____ a message with the latest sales figures.
 39. Could you _____ a message for the accounts department?
 40. Let me _____ a message about the software update.
 41. _____ you leave a message for the production manager?
 42. I need to _____ a message regarding the client’s feedback.
 43. Please _____ a message to remind everyone about the team meeting.
 44. I’d like to _____ a message for the customer support team.
 45. Can I _____ a message about the inventory check?
 46. Would you mind _____ a message about the new product launch?
 47. _____ you leave a message for the engineering department?
 48. I’ll _____ a message regarding the upcoming audit.
 49. Could you _____ a message for the research and development team?
 50. Let me _____ a message about the training workshop.
 51. Please _____ a message for the technical support team.
 52. I need to _____ a message concerning the office renovation.
 53. _____ you leave a message for the accounts receivable department?
 54. I’d like to _____ a message for the purchasing department.
 55. Can I _____ a message about the quarterly review meeting?
 56. Would it be possible to _____ a message for the human resources department?
 57. Please _____ a message about the new company policy.
 58. I’ll _____ a message for the operations team regarding the safety procedures.
 59. Could you _____ a message for the compliance department?
 60. Let me _____ a message regarding the performance evaluation.
 61. _____ you leave a message for the payroll department?
 62. I need to _____ a message for the software development team.
 63. Please _____ a message about the team-building event.
 64. I’d like to _____ a message for the administration department.
 65. Can I _____ a message regarding the budget approval process?
 66. Would you mind _____ a message for the purchasing manager?
 67. _____ you leave a message for the customer relations team?
 68. I’ll _____ a message about the company picnic.
 69. Could you _____ a message for the accounts payable department?
 70. Let me _____ a message for the quality control team.
 71. Please _____ a message about the upcoming trade show.
 72. I need to _____ a message for the sales support team.
 73. Can I _____ a message about the marketing campaign?
 74. Would it be possible to _____ a message for the distribution team?
 75. Please _____ a message for the customer feedback department.
 76. I’ll _____ a message regarding the product launch event.
 77. Could you _____ a message for the supply chain department?
 78. Let me _____ a message about the inventory management system.
 79. _____ you leave a message for the technical services team?
 80. I need to _____ a message for the billing department.
 81. Please _____ a message about the team’s performance review.
 82. I’d like to _____ a message for the customer success team.
 83. Can I _____ a message regarding the service outage?
 84. Would you mind _____ a message for the facilities management team?
 85. _____ you leave a message for the communications department?
 86. I’ll _____ a message about the upcoming company retreat.
 87. Could you _____ a message for the product development team?
 88. Let me _____ a message regarding the supplier negotiations.
 89. Please _____ a message about the new employee orientation.
 90. I need to _____ a message for the training and development team.
 91. Can I _____ a message regarding the performance improvement plan?
 92. Would it be possible to _____ a message for the IT support team?
 93. Please _____ a message about the company’s charitable initiatives.
 94. I’d like to _____ a message for the employee engagement team.
 95. Could you _____ a message for the corporate social responsibility department?
 96. Let me _____ a message regarding the sustainability efforts.
 97. _____ you leave a message for the environmental compliance team?
 98. I need to _____ a message for the health and safety committee.
 99. Please _____ a message about the workplace diversity program.
 100. Can I _____ a message regarding the community outreach initiative?

Đáp án

 1. Can
 2. Leave
 3. Leave
 4. Could
 5. Leave
 6. Leave
 7. Leaving
 8. Could
 9. Leave
 10. Leave
 11. Leave
 12. Leave
 13. Could
 14. Leave
 15. Leave
 16. Leave
 17. Could
 18. Leave
 19. Leave
 20. Leave
 21. Leave
 22. Leave
 23. Leave
 24. Could
 25. Leave
 26. Leave
 27. Could
 28. Leave
 29. Leave
 30. Leave
 31. Leave
 32. Leave
 33. Could
 34. Leave
 35. Leave
 36. Leave
 37. Leave
 38. Leave
 39. Leave
 40. Leave
 41. Could
 42. Leave
 43. Leave
 44. Leave
 45. Leave
 46. Leave
 47. Could
 48. Leave
 49. Leave
 50. Leave
 51. Leave
 52. Leave
 53. Could
 54. Leave
 55. Leave
 56. Could
 57. Leave
 58. Leave
 59. Could
 60. Leave
 61. Could
 62. Leave
 63. Leave
 64. Leave
 65. Leave
 66. Leave
 67. Could
 68. Leave
 69. Leave
 70. Leave
 71. Leave
 72. Leave
 73. Leave
 74. Could
 75. Leave
 76. Leave
 77. Could
 78. Leave
 79. Could
 80. Leave
 81. Leave
 82. Leave
 83. Leave
 84. Could
 85. Leave
 86. Leave
 87. Leave
 88. Leave
 89. Leave
 90. Leave
 91. Leave
 92. Could
 93. Leave
 94. Leave
 95. Leave
 96. Leave
 97. Could
 98. Leave
 99. Leave
 100. Leave

Đọc thêm: 100 câu chủ đề Culture and entertainment.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ