100 câu luyện tập ngữ âm /ɔɪ/ và /ɔ:/
100-cau-luyen-tap-ngu-am-ɔɪ-va-ɔ

Bài viết này thống kê bài tập luyện tập ngữ âm /ɔɪ/ và /ɔ:/. Là một dạng bài tập về Speaking, cũng như có thể xuất hiện trong các bài thi đại học.

Bài tập luyện tập ngữ âm /ɔɪ/ và /ɔ:/

She enjoys listening to classical music.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The toy was destroyed by the dog.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He’s loyal to his friends.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The boy rejoiced at the sight of his birthday cake.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The choir sang beautifully at the concert.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She avoids confrontation whenever possible.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The coin was found under the couch.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

His choice of career surprised everyone.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The voice on the phone sounded familiar.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The lawyer enjoyed a cup of coffee before the trial.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He rejoiced when he received the promotion.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She enjoys going for a swim in the ocean.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the construction site was deafening.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

They avoided the topic of politics at dinner.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The royal family attended the gala event.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He voiced his concerns about the new project.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She enjoys reading books by her favorite author.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The poison ivy caused a rash on his arm.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He avoided the pothole in the road.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The oil spill polluted the ocean.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The spoiled child threw a tantrum in the store.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She enjoys going for a stroll in the park.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He enjoyed the joyride in the vintage car.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The employee avoided making eye contact with the boss.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the party next door kept him awake.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She enjoyed a slice of moist chocolate cake.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The loyal dog greeted his owner enthusiastically.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He voiced his opinion about the new policy.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She rejoiced at the news of her friend’s engagement.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the traffic outside was unbearable.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He enjoyed the voyage across the ocean.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The poison from the snake bite caused swelling.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She avoided the boy who teased her at school.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He enjoys the sound of classical music.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The boy was overjoyed when he got a puppy.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She enjoys a good story.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the construction site was disruptive.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He avoids confrontation at all costs.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She rejoiced at the news of her promotion.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the thunderstorm frightened the child.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He enjoys playing football with his friends.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She rejoiced when she found her lost wallet.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the fireworks echoed through the night.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He avoided the topic of politics during dinner.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She enjoys a warm cup of cocoa on a cold day.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The royal family attended the charity event.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He enjoys exploring new places on vacation.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She rejoiced at the news of her sister’s wedding.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the airplane overhead drowned out their conversation.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He enjoys jogging in the park in the mornings.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She rejoiced when she passed her driving test.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the construction site disturbed the neighborhood.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He avoided the temptation to eat the entire cake.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She enjoys watching the sunrise from her balcony.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The royal family attended the state dinner.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He rejoiced when he received a letter from his long-lost friend.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She enjoys knitting scarves for her friends.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the car alarm woke him up in the middle of the night.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He avoided the topic of religion during the debate.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She enjoys a leisurely stroll through the park.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The loyal dog followed his owner everywhere.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He rejoiced when he found his lost keys.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She avoids eating sweets to maintain her figure.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the party next door kept him awake all night.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He enjoys hiking in the mountains on weekends.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She rejoiced when she heard the news of her sister’s recovery.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the construction site was unbearable at times.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He avoids confrontation because he dislikes conflict.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She enjoys painting landscapes in her free time.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The spoiled child threw a tantrum when he didn’t get his way.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He rejoiced when he finally achieved his lifelong dream.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She enjoys listening to jazz music in the evenings.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the construction site disrupted their meeting.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He avoids making eye contact when he’s nervous.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She rejoiced at the sight of her childhood home.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the city streets never bothered him.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He enjoys spending time with his loyal dog.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She rejoiced when she received the scholarship.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the car alarm woke up the entire neighborhood.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He avoids eating spicy food because it upsets his stomach.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She enjoys going for a run in the park every morning.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The royal family attended the wedding of their close friends.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He rejoiced when he finally finished writing his novel.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She enjoys playing tennis with her friends on weekends.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the thunderstorm scared the children.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He avoids talking about his personal life with coworkers.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She rejoiced at the news of her friend’s recovery.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the airplane overhead drowned out their conversation.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He enjoys spending time with his loyal pet cat.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She rejoiced when she found her lost phone.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the construction site disrupted their sleep.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He avoids eating sugary snacks to maintain his health.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She enjoys taking photographs of nature.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The spoiled child threw a tantrum when he didn’t get his way.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He rejoiced when he heard the news of his friend’s success.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She enjoys reading mystery novels before bed.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the traffic outside kept them awake all night.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

He avoids discussing politics with his family members.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

She rejoiced when she received the job offer.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

The noise from the party next door disturbed their study session.
a) /ɔɪ/ b) /ɔ:/

Đọc thêm: 100 câu luyện tập ngữ âm /aɪ/ và /aʊ/.

Đáp án

1-25: a (ngữ âm /ɔɪ/)

26-50: b (ngữ âm /ɔ:/)

51-75: a (ngữ âm /ɔɪ/)

76-100: b (ngữ âm /ɔ:/)

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ