100 câu tiếng Anh cửa miệng nghề HR (Human Resource)
100-cau-tieng-anh-cua-mieng-nghe-hr-human-resource

Ngành nghề HR (Human Resource) hay còn gọi là cung ứng nhân lực, nghe mỹ miều hơn thì là săn đầu người chắc chắn sẽ phải sử dụng tiếng Anh rất nhiều nếu như làm việc ở trong một công ty môi trường làm việc quốc tế có tính cạnh tranh cao.

Sau đây là 100 câu tiếng Anh cửa miệng nghề HR

Welcome to our team! We’re excited to have you onboard.Chào mừng bạn đến với đội ngũ của chúng tôi! Chúng tôi rất vui được chào đón bạn.
Please fill out the new employee paperwork.Vui lòng điền vào các tài liệu nhân viên mới.
Here is your employee handbook. Please review it thoroughly.Đây là sổ tay nhân viên của bạn. Vui lòng đọc kỹ.
Your login credentials for our HR system are provided in this email.Thông tin đăng nhập của bạn cho hệ thống Nhân sự của chúng tôi được cung cấp trong email này.
We will schedule your orientation for next week.Chúng tôi sẽ lên lịch định hướng của bạn vào tuần tới.
Don’t forget to submit your timesheet by Friday.Đừng quên gửi phiếu làm việc của bạn vào thứ Sáu.
Your benefits enrollment period starts next month.Giai đoạn đăng ký các quyền lợi của bạn bắt đầu vào tháng tới.
We offer a comprehensive benefits package, including health insurance and retirement plans.Chúng tôi cung cấp một gói quyền lợi toàn diện, bao gồm bảo hiểm sức khỏe và kế hoạch tiết kiệm hưu trí.
Please review and sign the confidentiality agreement.Vui lòng xem xét và ký vào hợp đồng bảo mật thông tin.
Our dress code policy is business casual.Chính sách trang phục của chúng tôi là trang phục kinh doanh thông thường.
You can request time off through our online system.Bạn có thể yêu cầu nghỉ bằng hệ thống trực tuyến của chúng tôi.
Your performance review will be scheduled in three months.Đánh giá hiệu suất của bạn sẽ được lên lịch trong ba tháng tới.
We encourage open communication in the workplace.Chúng tôi khuyến khích sự giao tiếp mở cửa trong nơi làm việc.
Please update your emergency contact information.Vui lòng cập nhật thông tin liên hệ khẩn cấp của bạn.
Attendance is important. Please notify your supervisor if you’ll be late or absent.Việc đi làm đúng giờ là quan trọng. Vui lòng thông báo cho cấp trên của bạn nếu bạn muốn đến trễ hoặc vắng mặt.
We have a zero-tolerance policy for harassment and discrimination.Chúng tôi có chính sách không chấp nhận bất kỳ hành vi quấy rối và phân biệt đối xử nào.
Our company values diversity and inclusion.Công ty chúng tôi trân trọng đa dạng và sự bao dung.
Your probationary period will last for 90 days.Giai đoạn thử việc của bạn sẽ kéo dài trong vòng 90 ngày.
You can access training materials through our learning management system.Bạn có thể truy cập các tài liệu đào tạo thông qua hệ thống quản lý học tập của chúng tôi.
We provide opportunities for professional development and growth.Chúng tôi cung cấp cơ hội cho sự phát triển và tăng trưởng chuyên môn.
If you have any HR-related questions, feel free to reach out to our HR department.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Nhân sự, hãy liên hệ với bộ phận Nhân sự của chúng tôi.
We offer flexible work arrangements, including remote work options.Chúng tôi cung cấp các hình thức làm việc linh hoạt, bao gồm lựa chọn làm việc từ xa.
Please complete the annual performance self-assessment.Vui lòng hoàn thành tự đánh giá hiệu suất hàng năm.
Your direct deposit information can be updated through the HR portal.Thông tin về việc chuyển khoản trực tiếp của bạn có thể được cập nhật thông qua cổng Nhân sự.
We conduct regular employee engagement surveys to gather feedback.Chúng tôi tiến hành các cuộc khảo sát đánh giá độ hài lòng của nhân viên thường xuyên để thu thập phản hồi.
We promote a healthy work-life balance.Chúng tôi khuyến khích cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Please review and acknowledge the code of conduct.Vui lòng xem xét và thừa nhận quy định về hành vi.
We have a mentorship program available for career development.Chúng tôi có chương trình hướng dẫn cho sự phát triển sự nghiệp.
Your salary will be deposited biweekly.Mức lương của bạn sẽ được chi trả hai tuần một lần.
We offer employee assistance programs for mental health support.Chúng tôi cung cấp các chương trình hỗ trợ cho nhân viên về sức khỏe tinh thần.
We celebrate employee birthdays and work anniversaries.Chúng tôi tổ chức các sự kiện kỷ niệm sinh nhật và kỷ niệm làm việc của nhân viên.
Please let HR know if you have any changes to your personal information.Vui lòng thông báo cho Nhân sự nếu bạn có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của mình.
We provide resources for parental leave and childcare assistance.Chúng tôi cung cấp các nguồn lực về nghỉ thai sản và hỗ trợ chăm sóc trẻ em.
Your benefits summary is available for review in your employee portal.Tóm tắt các quyền lợi của bạn có sẵn để xem trong cổng nhân viên của bạn.
We have a recognition program to appreciate outstanding performance.Chúng tôi có chương trình công nhận để đánh giá những đóng góp xuất sắc cho công ty.
Please adhere to our social media policy.Vui lòng tuân thủ chính sách về mạng xã hội của công ty.
We conduct exit interviews to gather feedback from departing employees.Chúng tôi tiến hành cuộc phỏng vấn ra đi để thu thập phản hồi từ nhân viên ra đi.
We encourage continuous feedback through regular check-ins.Chúng tôi khuyến khích phản hồi liên tục thông qua các cuộc kiểm tra thường xuyên.
Your performance goals for the year are outlined in your performance plan.Mục tiêu hiệu suất của bạn cho năm đã được chỉ rõ trong kế hoạch hiệu suất của bạn.
We offer tuition reimbursement for approved courses.Chúng tôi cung cấp hỗ trợ chi phí học phí cho các khóa học được chấp nhận.
We provide resources for workplace safety and emergency procedures.Chúng tôi cung cấp nguồn lực cho việc an toàn lao động và các thủ tục khẩn cấp.
Please attend the diversity and inclusion training session next week.Vui lòng tham dự buổi tập huấn về đa dạng và bao dung vào tuần tới.
We conduct background checks for all new hires.Chúng tôi tiến hành các cuộc kiểm tra lý lịch cho tất cả các nhân viên mới.
Your annual leave balance is displayed on your employee dashboard.Số dư nghỉ phép hàng năm của bạn được hiển thị trên bảng điều khiển nhân viên của bạn.
We have a policy for requesting flexible work hours.Chúng tôi có chính sách để yêu cầu giờ làm việc linh hoạt.
Please review and sign the non-compete agreement.Vui lòng xem xét và ký vào hợp đồng không cạnh tranh.
We have an employee recognition program to acknowledge achievements.Chúng tôi có chương trình công nhận nhằm ghi nhận các thành tích xuất sắc.
Please complete the sexual harassment prevention training.Vui lòng hoàn thành khóa đào tạo ngăn chặn quấy rối tình dục.
We offer a wellness program with fitness discounts and resources.Chúng tôi cung cấp một chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân viên với các giảm giá và nguồn lực về thể chất.
We provide support for relocation expenses for eligible employees.Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho các chi phí dời nhà cho nhân viên đủ điều kiện.
Your performance evaluation will include feedback from your peers.Việc đánh giá hiệu suất của bạn sẽ bao gồm phản hồi từ đồng nghiệp của bạn.
Please complete the performance improvement plan provided by your supervisor.Vui lòng hoàn thành kế hoạch cải thiện hiệu suất được cung cấp bởi cấp trên của bạn.
We offer onboarding sessions to help new employees acclimate to the company culture.Chúng tôi cung cấp các buổi giới thiệu cho những nhân viên mới để hòa mình vào văn hóa công ty.
Your role description and responsibilities are outlined in your job description.Vai trò và trách nhiệm của bạn được chỉ rõ trong mô tả công việc của bạn.
We conduct team-building activities to foster collaboration.Chúng tôi tiến hành các hoạt động xây dựng đội nhóm để tạo điều kiện cho sự hợp tác.
Please complete the conflict of interest disclosure form.Vui lòng hoàn thành biểu mẫu tiết lộ mâu thuẫn lợi ích.
We provide training on diversity awareness and unconscious bias.Chúng tôi cung cấp đào tạo về nhận thức đa dạng và tiền kiến ý thức.
We encourage volunteering and community involvement.Chúng tôi khuyến khích việc tình nguyện và tham gia cộng đồng.
Your promotion eligibility will be reviewed annually.Sự thăng chức của bạn sẽ được xem xét hàng năm.
We have a policy for reporting workplace injuries and accidents.Chúng tôi có chính sách để báo cáo về các tai nạn và thương tích tại nơi làm việc.
Please attend the retirement planning seminar next month.Vui lòng tham dự buổi hội thảo về lập kế hoạch về hưu vào tháng tới.
We offer support for employees experiencing work-related stress.Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho nhân viên đang trải qua căng thẳng liên quan đến công việc.
Your performance metrics are aligned with the company’s strategic objectives.Các chỉ số hiệu suất của bạn sẽ được liên kết với các mục tiêu chiến lược của công ty.
We provide resources for career planning and advancement.Chúng tôi cung cấp nguồn lực cho kế hoạch và tiến bộ sự nghiệp.
We conduct regular salary reviews to ensure market competitiveness.Chúng tôi tiến hành xem xét mức lương định kỳ để đảm bảo cạnh tranh trên thị trường.
Your probationary period may be extended based on performance.Giai đoạn thử việc của bạn có thể được kéo dài dựa trên hiệu suất.
Please review the flexible spending account options during open enrollment.Vui lòng xem xét các tùy chọn tài khoản chi tiêu linh hoạt trong thời gian đăng ký mở cửa.
We conduct leadership development programs for aspiring managers.Chúng tôi tiến hành các chương trình phát triển lãnh đạo cho các quản lý tiềm năng.
We offer mentorship opportunities for underrepresented groups.Chúng tôi cung cấp cơ hội hướng dẫn cho các nhóm thiểu số.
Your confidentiality is important to us. Please safeguard sensitive information.Sự bảo mật của bạn quan trọng với chúng tôi. Vui lòng bảo vệ thông tin nhạy cảm.
We conduct diversity training to promote a respectful workplace culture.Chúng tôi tiến hành đào tạo đa dạng để thúc đẩy một văn hóa làm việc lịch sự.
Please adhere to the company’s travel policy when booking business trips.Vui lòng tuân thủ chính sách về du lịch của công ty khi đặt chuyến công tác.
We offer assistance with professional certification exam fees.Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho phí thi chứng chỉ nghề nghiệp.
Your performance metrics will be discussed during your annual review.Các chỉ số hiệu suất của bạn sẽ được thảo luận trong cuộc đánh giá hàng năm của bạn.
We provide resources for managing work-related conflicts.Chúng tôi cung cấp nguồn lực cho việc quản lý các xung đột liên quan đến công việc.
Please complete the required compliance training modules.Vui lòng hoàn thành các mô-đun đào tạo tuân thủ bắt buộc.
We encourage employees to take regular breaks to prevent burnout.Chúng tôi khuyến khích nhân viên nghỉ ngơi thường xuyên để tránh đốt cháy.
Your eligibility for performance bonuses will be assessed annually.Tính hợp lệ của bạn đối với các khoản thưởng dựa trên hiệu suất sẽ được đánh giá hàng quý.
We offer referral bonuses for successful employee referrals.Chúng tôi cung cấp tiền thưởng giới thiệu cho các giới thiệu nhân viên thành công.
Please review the employee assistance program resources for mental health support.Vui lòng xem xét các nguồn lực chương trình hỗ trợ nhân viên cho sức khỏe tinh thần.
We conduct exit interviews to identify areas for improvement.Chúng tôi tiến hành cuộc phỏng vấn ra đi để xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
Your input is valuable. Please participate in our employee feedback surveys.Ý kiến của bạn quan trọng. Vui lòng tham gia vào các cuộc khảo sát phản hồi của nhân viên của chúng tôi.
We offer remote work allowances for home office equipment.Chúng tôi cung cấp phụ cấp làm việc từ xa cho trang thiết bị văn phòng tại nhà.
Please review the company’s social responsibility initiatives.Vui lòng xem xét các sáng kiến về trách nhiệm xã hội của công ty.
We provide resources for career transition and outplacement services.Chúng tôi cung cấp nguồn lực cho quá trình chuyển tiếp nghề nghiệp và dịch vụ giúp đỡ việc xếp dỡ.
We offer opportunities for cross-functional collaboration.Chúng tôi cung cấp cơ hội hợp tác chức năng cho phát triển.
Please adhere to the company’s ethics and compliance policies.Vui lòng tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và tuân thủ của công ty.
We conduct training on data privacy and security protocols.Chúng tôi tiến hành đào tạo về quy trình bảo mật và bảo vệ dữ liệu.
Your performance goals will be aligned with departmental objectives.Các mục tiêu hiệu suất của bạn sẽ được điều chỉnh theo các mục tiêu của bộ phận.
We offer workshops on effective communication and conflict resolution.Chúng tôi cung cấp các hội thảo về giao tiếp hiệu quả và giải quyết xung đột.
Please attend the annual benefits enrollment meeting.Vui lòng tham dự cuộc họp hàng năm về đăng ký quyền lợi.
We provide resources for financial planning and retirement savings.Chúng tôi cung cấp nguồn lực cho lập kế hoạch tài chính và tiết kiệm hưu trí.
We offer recognition awards for outstanding contributions to the company.Chúng tôi cung cấp các giải thưởng công nhận cho những đóng góp xuất sắc vào công ty.
Your participation in diversity and inclusion initiatives is encouraged.Việc tham gia các sáng kiến đa dạng và bao gồm của bạn được khuyến khích.
Please review and acknowledge the updated employee handbook policies.Vui lòng xem xét và thừa nhận các chính sách cập nhật trong sổ tay nhân viên.
We conduct regular pulse surveys to gauge employee satisfaction.Chúng tôi tiến hành các cuộc khảo sát về cảm nhận nhân viên thường xuyên để đo lường sự hài lòng của nhân viên.
We offer resources for developing leadership skills.Chúng tôi cung cấp nguồn lực cho việc phát triển kỹ năng lãnh đạo.
Your eligibility for performance-based incentives will be evaluated quarterly.Sự hợp lệ của bạn cho các kích thước động viên dựa trên hiệu suất sẽ được đánh giá hàng quý.
Please review the telecommuting policy for remote work guidelines.Vui lòng xem xét chính sách làm việc từ xa để biết hướng dẫn làm việc từ xa.
We provide resources for managing remote teams effectively.Chúng tôi cung cấp nguồn lực cho việc quản lý các nhóm làm việc từ xa một cách hiệu quả.

Bài tập

 1. Welcome to our __________! We’re excited to have you onboard.
 2. Please fill out the new employee __________.
 3. Here is your employee __________. Please review it thoroughly.
 4. Your login credentials for our HR __________ are provided in this email.
 5. We will schedule your __________ for next week.
 6. Don’t forget to submit your __________ by Friday.
 7. Your __________ enrollment period starts next month.
 8. We offer a comprehensive __________ package, including health insurance and retirement plans.
 9. Please review and sign the __________ agreement.
 10. Our dress code __________ is business casual.
 11. You can request __________ off through our online system.
 12. Your __________ review will be scheduled in three months.
 13. We encourage open __________ in the workplace.
 14. Please update your __________ contact information.
 15. Attendance is important. Please notify your supervisor if you’ll be __________ or absent.
 16. We have a __________-tolerance policy for harassment and discrimination.
 17. Our company values __________ and inclusion.
 18. Your __________ period will last for 90 days.
 19. You can access training materials through our learning __________ system.
 20. We provide opportunities for professional __________ and growth.
 21. If you have any HR-__________ questions, feel free to reach out to our HR department.
 22. We offer __________ work arrangements, including remote work options.
 23. Please complete the annual performance __________-assessment.
 24. Your direct __________ information can be updated through the HR portal.
 25. We conduct regular employee __________ surveys to gather feedback.
 26. We promote a healthy __________-life balance.
 27. Please review and acknowledge the __________ of conduct.
 28. We have a __________ program available for career development.
 29. Your salary will be __________ biweekly.
 30. We offer employee __________ programs for mental health support.
 31. We celebrate employee __________ and work anniversaries.
 32. Please let HR know if you have any changes to your __________ information.
 33. We provide resources for __________ leave and childcare assistance.
 34. Your benefits summary is available for review in your employee __________.
 35. We have a recognition program to appreciate outstanding __________.
 36. Please adhere to our social __________ policy.
 37. We conduct exit __________ to gather feedback from departing employees.
 38. We encourage continuous __________ through regular check-ins.
 39. Your performance goals for the year are outlined in your performance __________.
 40. We offer tuition __________ for approved courses.
 41. We provide resources for workplace __________ and emergency procedures.
 42. Please attend the diversity and inclusion __________ session next week.
 43. We conduct background __________ for all new hires.
 44. Your annual __________ balance is displayed on your employee dashboard.
 45. We have a policy for requesting __________ work hours.
 46. Please review and sign the non-__________ agreement.
 47. We have an employee recognition program to acknowledge __________.
 48. Please complete the sexual harassment __________ training.
 49. We offer a wellness program with fitness discounts and __________.
 50. We provide support for __________ expenses for eligible employees.
 51. Your performance evaluation will include feedback from your __________.
 52. Please complete the performance __________ plan provided by your supervisor.
 53. We offer onboarding __________ to help new employees acclimate to the company culture.
 54. Your __________ description and responsibilities are outlined in your job description.
 55. We conduct team-__________ activities to foster collaboration.
 56. Please complete the conflict of __________ disclosure form.
 57. We provide training on diversity awareness and __________ bias.
 58. We encourage volunteering and __________ involvement.
 59. Your promotion eligibility will be reviewed __________.
 60. We have a policy for reporting workplace __________ and accidents.
 61. Please attend the retirement planning __________ next month.
 62. We offer support for employees experiencing work-__________ stress.
 63. Your performance metrics are aligned with the company’s strategic __________.
 64. We provide resources for career planning and __________.
 65. We conduct regular salary reviews to ensure __________ competitiveness.
 66. Your probationary period may be extended based on __________.
 67. Please review the flexible spending __________ options during open enrollment.
 68. We conduct leadership development __________ for aspiring managers.
 69. We offer mentorship opportunities for __________ groups.
 70. Your confidentiality is important to us. Please safeguard sensitive __________.
 71. We conduct diversity training to promote a respectful workplace __________.
 72. Please adhere to the company’s __________ policy when booking business trips.
 73. We offer assistance with professional certification exam __________.
 74. Your performance metrics will be discussed during your annual __________.
 75. We provide resources for managing work-__________ conflicts.
 76. Please complete the required compliance __________ modules.
 77. We encourage employees to take regular __________ to prevent burnout.
 78. Your eligibility for performance bonuses will be assessed __________.
 79. We offer referral bonuses for successful employee __________.
 80. Please review the employee assistance program resources for mental __________ support.
 81. We conduct exit interviews to identify areas for __________.
 82. Your input is valuable. Please participate in our employee feedback __________.
 83. We offer remote work allowances for home office __________.
 84. Please review the company’s social __________ initiatives.
 85. We provide resources for career transition and __________ services.
 86. We offer opportunities for cross-__________ collaboration.
 87. Please adhere to the company’s ethics and compliance __________.
 88. We conduct training on data privacy and security __________.
 89. Your performance goals will be aligned with __________ objectives.
 90. We offer workshops on effective communication and conflict __________.
 91. Please attend the annual benefits __________ meeting.
 92. We provide resources for financial planning and retirement __________.
 93. We offer recognition awards for outstanding contributions to the __________.
 94. Your participation in diversity and inclusion __________ is encouraged.
 95. Please review and acknowledge the updated employee handbook __________.
 96. We conduct regular pulse __________ to gauge employee satisfaction.
 97. We offer resources for developing leadership __________.
 98. Your eligibility for performance-based __________ will be evaluated quarterly.
 99. Please review the telecommuting __________ for remote work guidelines.
 100. We provide resources for managing remote __________ effectively.

Đáp án

 1. team
 2. paperwork
 3. handbook
 4. system
 5. orientation
 6. timesheet
 7. benefits
 8. benefits
 9. confidentiality
 10. policy
 11. time
 12. performance
 13. communication
 14. emergency
 15. late
 16. zero
 17. diversity
 18. probationary
 19. learning
 20. development
 21. HR-related
 22. flexible
 23. self
 24. deposit
 25. engagement
 26. work
 27. code
 28. mentorship
 29. deposited
 30. assistance
 31. birthdays
 32. personal
 33. parental
 34. portal
 35. performance
 36. media
 37. interviews
 38. feedback
 39. goals
 40. reimbursement
 41. safety
 42. training
 43. checks
 44. leave
 45. work
 46. compete
 47. achievements
 48. prevention
 49. wellness
 50. relocation
 51. peers
 52. improvement
 53. sessions
 54. role
 55. building
 56. interest
 57. unconscious
 58. community
 59. annually
 60. injuries
 61. seminar
 62. related
 63. objectives
 64. advancement
 65. market
 66. performance
 67. account
 68. programs
 69. underrepresented
 70. information
 71. culture
 72. travel
 73. fees
 74. review
 75. conflicts
 76. training
 77. breaks
 78. annually
 79. referrals
 80. health
 81. interviews
 82. surveys
 83. equipment
 84. responsibility
 85. outplacement
 86. functional
 87. policies
 88. protocols
 89. departmental
 90. resolution
 91. enrollment
 92. savings
 93. company
 94. initiatives
 95. policies
 96. surveys
 97. skills
 98. incentives
 99. policy
 100. teams

Đọc thêm về ngành nghề Kế Toán.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ