100 câu tiếng Anh văn bản hành chính nghề Kế Toán
100-cau-tieng-anh-van-ban-hanh-chinh-nghe-ke-toan

Nghề Kế Toán là một trong những ngành nghề có khả năng quốc tế hóa cao, vì các công ty nước ngoài khi đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam luôn cần các nhân viên kế toán bản địa có chuyên môn tốt để làm việc dưới quyền của các cán bộ cấp cao của họ.

100 câu tiếng Anh văn bản hành chính nghề Kế Toán

Please find attached the financial statements for your review.Vui lòng kiểm tra tài liệu tài chính được đính kèm để xem xét của bạn.
We have prepared the balance sheet as of [date] as requested.Chúng tôi đã chuẩn bị bảng cân đối kế toán tính đến [ngày] như yêu cầu.
Could you provide clarification on this expense report?Bạn có thể cung cấp giải thích về báo cáo chi phí này được không?
The audit report has been completed and is ready for distribution.Báo cáo kiểm toán đã được hoàn thành và sẵn sàng phân phối.
We need to reconcile the accounts by the end of the month.Chúng tôi cần cân đối các tài khoản vào cuối tháng.
The depreciation schedule has been updated for the current fiscal year.Lịch khấu hao đã được cập nhật cho năm tài chính hiện tại.
Please submit your expense receipts for reimbursement.Vui lòng gửi hóa đơn chi phí của bạn để được hoàn lại.
The trial balance shows discrepancies that need to be resolved.Sổ cân đối kiểm tra cho thấy sự không phù hợp cần được giải quyết.
Can you explain the variance between the budget and actual figures?Bạn có thể giải thích sự chênh lệch giữa ngân sách và con số thực tế được không?
The tax return filing deadline is approaching; we need all relevant documents.Hạn chót nộp tờ khai thuế đang đến gần; chúng tôi cần tất cả các tài liệu liên quan.
Our financial records are subject to an external audit this quarter.Hồ sơ tài chính của chúng tôi sẽ phải chịu một cuộc kiểm toán bên ngoài trong quý này.
The cash flow statement indicates positive operating cash flow.Báo cáo dòng tiền cho thấy luồng tiền hoạt động tích cực.
We are forecasting a decline in revenue for the next quarter.Chúng tôi dự đoán một sự suy giảm trong doanh thu cho quý tới.
The annual report is undergoing final revisions before publication.Báo cáo thường niên đang được sửa đổi cuối cùng trước khi công bố.
Please ensure all transactions are properly classified in the general ledger.Vui lòng đảm bảo tất cả các giao dịch được phân loại đúng cách trong sổ cái tổng hợp.
The financial performance metrics demonstrate improved profitability.Các chỉ số hiệu suất tài chính cho thấy lợi nhuận cải thiện.
We are conducting an inventory audit to verify stock levels.Chúng tôi đang tiến hành kiểm toán hàng tồn kho để xác minh mức tồn kho.
Have all outstanding invoices been collected from clients?Tất cả các hóa đơn còn nợ từ khách hàng đã được thu chưa?
The accounts payable aging report shows overdue balances that require attention.Báo cáo tuổi nợ phải trả hiển thị số dư quá hạn cần được chú ý.
We are implementing new accounting software to streamline processes.Chúng tôi đang triển khai phần mềm kế toán mới để tối ưu hóa quy trình.
Could you provide a breakdown of expenses by category?Bạn có thể cung cấp một phân tích về các chi phí theo danh mục được không?
The financial forecast suggests a need for cost-cutting measures.Dự đoán tài chính cho thấy nhu cầu về các biện pháp cắt giảm chi phí.
We are conducting a cost-benefit analysis for a potential investment.Chúng tôi đang tiến hành phân tích chi phí lợi ích cho một dự án tiềm năng.
Please review the internal controls and suggest any necessary improvements.Vui lòng xem xét kiểm soát nội bộ và đề xuất các cải tiến cần thiết.
The quarterly financial review meeting is scheduled for [date].Cuộc họp xem xét tài chính quý định trước sẽ diễn ra vào [ngày].
We need to allocate overhead costs to specific departments.Chúng tôi cần phân bổ các chi phí hoạt động cố định cho các bộ phận cụ thể.
The profit and loss statement reveals a downward trend in sales.Báo cáo lợi nhuận và lỗ cho thấy một xu hướng giảm so với quý trước.
Have all outstanding checks been accounted for in the reconciliation?Tất cả các chi phiếu chưa được thanh toán đã được tính đến trong sổ cân đối kiểm tra chưa?
We require additional documentation to support these journal entries.Chúng tôi cần thêm tài liệu để hỗ trợ các bút toán này.
The financial projections indicate steady growth over the next year.Các dự báo tài chính cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong năm tới.
Please ensure compliance with GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).Vui lòng đảm bảo tuân thủ với GAAP (Các Nguyên Tắc Kế Toán Chấp Nhận Chung).
The financial audit uncovered discrepancies in the accounts receivable.Kiểm toán tài chính đã phát hiện ra sự không phù hợp trong các khoản phải thu.
We are preparing financial statements in accordance with IFRS (International Financial Reporting Standards).Chúng tôi đang chuẩn bị các báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn IFRS (Tiêu Chuẩn Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế).
Could you provide an analysis of the return on investment for this project?Bạn có thể cung cấp một phân tích về tỷ suất lợi nhuận đầu tư cho dự án này được không?
The financial year-end closing procedures are outlined in the manual.Quy trình đóng sổ cuối năm tài chính được nêu trong hướng dẫn.
We need to accrue for unpaid expenses at the end of the reporting period.Chúng tôi cần ghi nhận các chi phí chưa thanh toán vào cuối kỳ báo cáo.
The profit margin has decreased compared to the previous quarter.Biên lợi nhuận đã giảm so với quý trước.
Are there any outstanding liabilities that need to be disclosed?Có bất kỳ nghĩa vụ chưa giải quyết nào cần được tiết lộ không?
The internal audit revealed deficiencies in inventory management.Kiểm toán nội bộ đã phát hiện ra nhược điểm trong quản lý hàng tồn kho.
We are consolidating financial statements for our subsidiary companies.Chúng tôi đang hợp nhất các báo cáo tài chính cho các công ty con của mình.
The budget variance analysis highlights areas of overspending.Phân tích chênh lệch ngân sách đã làm rõ các lĩnh vực chi tiêu quá mức.
Please verify the accuracy of the bank reconciliation statement.Vui lòng xác minh tính chính xác của bảng cân đối kiểm tra ngân hàng.
The financial disclosures are in compliance with regulatory requirements.Các phần tiết lộ tài chính tuân thủ với yêu cầu quy định.
We are seeking approval for the proposed capital expenditure.Chúng tôi đang xin phê duyệt cho các khoản chi phí vốn đề xuất.
The fixed asset register needs to be updated with recent acquisitions.Sổ tài sản cố định cần được cập nhật với các tài sản mới mua gần đây.
The cost accounting system is being upgraded to improve accuracy.Hệ thống kế toán chi phí đang được nâng cấp để cải thiện độ chính xác.
Have all outstanding loans been properly accounted for in the financial statements?Tất cả các khoản vay chưa thanh toán đã được tính đến đúng cách trong báo cáo tài chính chưa?
The income statement reflects a net loss for the current period.Bảng lợi nhuận và lỗ phản ánh một khoản lỗ ròng cho kỳ tính đến.
We need to adjust the inventory valuation to reflect market prices.Chúng tôi cần điều chỉnh giá trị tồn kho để phản ánh giá thị trường.
The financial ratios indicate a healthy liquidity position.Các tỷ số tài chính cho thấy tình trạng thanh khoản lành mạnh.
Please provide documentation for the goodwill impairment test.Vui lòng cung cấp tài liệu để kiểm tra sự suy giảm giá trị quyền lợi thương hiệu này.
The financial analyst will present the quarterly performance report.Nhà phân tích tài chính sẽ trình bày báo cáo hiệu suất quý.
We are conducting a forensic audit to investigate potential fraud.Chúng tôi đang tiến hành kiểm toán pháp lý để điều tra khả năng gian lận.
The cash flow forecast predicts a cash surplus for the next quarter.Dự báo dòng tiền dự kiến có dư tiền mặt cho quý tiếp theo.
The revenue recognition policy has been revised to comply with new standards.Chính sách nhận diện doanh thu đã được điều chỉnh để tuân thủ các tiêu chuẩn mới.
Please reconcile the intercompany transactions between subsidiaries.Vui lòng cân đối các giao dịch nội bộ giữa các công ty con.
The financial disclosure statement has been filed with the regulatory authorities.Báo cáo tiết lộ tài chính đã được nộp cho các cơ quan quản lý.
We need to amortize the intangible assets over their useful lives.Chúng tôi cần ghi giảm tài sản vô hình theo tuổi thọ sử dụng của chúng.
The auditor will perform substantive testing to assess internal controls.Kiểm toán viên sẽ thực hiện các thử nghiệm cụ thể để đánh giá kiểm soát nội bộ.
We are undergoing a financial due diligence process for a potential acquisition.Chúng tôi đang tiến hành quá trình kiểm toán tài chính về một giao dịch mua bán tiềm năng.
The trial balance needs to be adjusted for accruals and prepayments.Sổ cân đối kiểm tra cần phải được điều chỉnh cho các khoản tích lũy và trả trước.
The financial controller will review the variance analysis before submission.Người kiểm toán tài chính sẽ xem xét phân tích chênh lệch trước khi gửi.
We need to assess the adequacy of the bad debt provision.Chúng tôi cần đánh giá độ phù hợp của dự trữ nợ xấu.
Please ensure compliance with Sarbanes-Oxley Act requirements.Vui lòng đảm bảo tuân thủ với các yêu cầu của Đạo luật Sarbanes-Oxley.
The management letter from the auditors includes recommendations for improvement.Thư kiểm toán từ kiểm toán viên bao gồm các đề xuất để cải thiện.
We are evaluating the financial implications of a proposed merger.Chúng tôi đang đánh giá các ảnh hưởng tài chính của một việc sát nhập đề xuất.
The internal audit charter outlines the scope and objectives of the audit.Chỉ thị kiểm toán nội bộ nêu rõ phạm vi và mục tiêu của cuộc kiểm toán.
The budget allocation for marketing expenses has been exceeded.Phân bổ ngân sách cho các chi phí tiếp thị đã vượt quá.
We need to perform impairment testing on long-lived assets.Chúng tôi cần thực hiện kiểm tra sự suy giảm giá trị của tài sản lâu dài.
Please provide supporting documentation for the tax deduction claims.Vui lòng cung cấp tài liệu hỗ trợ cho các yêu cầu giảm thuế này.
The accounts receivable turnover ratio indicates efficient credit management.Tỷ lệ xoay nợ phải thu cho thấy quản lý tín dụng hiệu quả.
The financial statements are prepared on a going concern basis.Các báo cáo tài chính được chuẩn bị dựa trên cơ sở tiếp tục hoạt động.
We are implementing a cost accounting system to allocate overhead costs.Chúng tôi đang triển khai một hệ thống kế toán chi phí để phân bổ các chi phí hoạt động cố định.
The audit trail ensures transparency and accountability in financial reporting.Dấu vết kiểm toán đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm trong báo cáo tài chính.
Please review the financial disclosures for accuracy and completeness.Vui lòng xem xét các phần tiết lộ tài chính để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
We need to calculate the present value of future cash flows for investment appraisal.Chúng tôi cần tính giá trị hiện tại của luồng tiền tương lai cho đánh giá đầu tư.
The financial planning process involves forecasting revenues and expenses.Quá trình lập kế hoạch tài chính bao gồm dự đoán doanh thu và chi phí.
The auditor will conduct substantive tests to detect material misstatements.Kiểm toán viên sẽ thực hiện các thử nghiệm cụ thể để phát hiện ra các lỗi vật chất.
We need to assess the adequacy of the internal control environment.Chúng tôi cần đánh giá độ phù hợp của môi trường kiểm soát nội bộ.
Please provide a breakdown of the operating expenses by department.Vui lòng cung cấp một phân tích về các chi phí hoạt động theo từng bộ phận.
The financial analysis will assess the company’s profitability and solvency.Phân tích tài chính sẽ đánh giá khả năng sinh lời và khả năng thanh toán của công ty.
We are conducting a stock valuation to determine the cost of goods sold.Chúng tôi đang tiến hành định giá hàng tồn kho để xác định giá thành hàng bán.
The audit committee oversees the integrity of the financial reporting process.Ban kiểm toán giám sát tính minh bạch của quá trình báo cáo tài chính.
Please ensure compliance with the company’s accounting policies and procedures.Vui lòng đảm bảo tuân thủ với các chính sách và quy trình kế toán của công ty.
The financial disclosures are presented in accordance with the relevant accounting standards.Các phần tiết lộ tài chính được trình bày theo các tiêu chuẩn kế toán liên quan.
We need to disclose related party transactions in the financial statements.Chúng tôi cần tiết lộ các giao dịch với bên liên quan trong báo cáo tài chính.
The auditor will issue an unqualified opinion if the financial statements are free from material misstatements.Kiểm toán viên sẽ phát hành một ý kiến không có điều kiện nếu báo cáo tài chính không có lỗi nghiêm trọng.
Please reconcile the petty cash fund with the recorded transactions.Vui lòng cân đối quỹ tiền mặt nhỏ với các giao dịch đã được ghi.
The financial controller will review the internal controls to prevent fraud.Người kiểm toán tài chính sẽ xem xét các kiểm soát nội bộ để ngăn chặn gian lận.
We need to assess the fair value of investment securities for financial reporting purposes.Chúng tôi cần đánh giá giá trị công bằng của chứng khoán đầu tư cho mục đích báo cáo tài chính.
The auditor will assess the risk of material misstatement in the financial statements.Kiểm toán viên sẽ đánh giá rủi ro của lỗi nghiêm trọng trong báo cáo tài chính.
Please provide a breakdown of the cash flow statement by operating, investing, and financing activities.Vui lòng cung cấp một phân tích về báo cáo dòng tiền theo các hoạt động hoạt động, đầu tư và tài trợ.
The financial statements will be presented to the board of directors for approval.Các báo cáo tài chính sẽ được trình bày cho hội đồng quản trị để phê duyệt.
We need to evaluate the adequacy of the insurance coverage for potential risks.Chúng tôi cần đánh giá tính đầy đủ của bảo hiểm cho các rủi ro tiềm năng.
The auditor will confirm the existence and ownership of inventory through physical observation.Kiểm toán viên sẽ xác nhận sự tồn tại và sở hữu của hàng tồn kho thông qua quan sát vật lý.
Please provide explanations for any significant variances in the financial results.Vui lòng cung cấp giải thích cho bất kỳ chênh lệch đáng kể nào trong kết quả tài chính.
The financial projections will be used to evaluate the feasibility of the project.Các dự báo tài chính sẽ được sử dụng để đánh giá khả năng thực hiện dự án.
We need to assess the recoverability of long-lived assets for impairment testing.Chúng tôi cần đánh giá khả năng thu hồi của tài sản lâu dài cho việc kiểm tra giảm giá.
The auditor will perform analytical procedures to assess the reasonableness of the financial results.Kiểm toán viên sẽ thực hiện các thủ tục phân tích để đánh giá tính hợp lý của kết quả tài chính.
Please ensure compliance with the relevant tax regulations and reporting requirements.Vui lòng đảm bảo tuân thủ với các quy định thuế và yêu cầu báo cáo liên quan.

Bài tập

 1. Please find attached the financial ________ for your review.
 2. We have prepared the balance sheet as of [date] as ________.
 3. Could you provide clarification on this ________ report?
 4. The audit report has been completed and is ready for ________.
 5. We need to reconcile the ________ by the end of the month.
 6. The depreciation ________ has been updated for the current fiscal year.
 7. Please submit your expense receipts for ________.
 8. The trial balance shows ________ that need to be resolved.
 9. Can you explain the variance ________ the budget and actual figures?
 10. The tax return filing deadline is approaching; we need all relevant ________.
 11. Our financial records are subject to an ________ audit this quarter.
 12. The cash flow statement indicates positive ________.
 13. We are forecasting a ________ in revenue for the next quarter.
 14. The annual report is undergoing final revisions ________ publication.
 15. Please ensure all transactions are properly classified in the ________ ledger.
 16. The financial performance metrics demonstrate improved ________.
 17. We are conducting an inventory audit to verify ________ levels.
 18. Have all outstanding invoices been collected from ________?
 19. The accounts payable aging report shows overdue balances that ________ attention.
 20. We are implementing new accounting software to ________ processes.
 21. Could you provide a breakdown of expenses ________ category?
 22. The financial forecast suggests a need for cost-________ measures.
 23. We are conducting a cost-benefit analysis for a ________ investment.
 24. Please review the ________ controls and suggest any necessary improvements.
 25. The quarterly financial review meeting is ________ for [date].
 26. We need to allocate overhead costs to specific ________.
 27. The profit and loss statement reveals a downward ________ in sales.
 28. Have all outstanding checks been accounted for in the ________?
 29. We require additional documentation to support these ________ entries.
 30. The financial projections indicate steady ________ over the next year.
 31. Please ensure ________ with GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).
 32. The financial audit uncovered ________ in the accounts receivable.
 33. We are preparing financial statements in accordance with ________ (International Financial Reporting Standards).
 34. Could you provide an analysis of the return on ________ for this project?
 35. The financial year-end closing procedures are outlined in the ________.
 36. We need to accrue for unpaid expenses at the end of the ________ period.
 37. The profit margin has decreased ________ to the previous quarter.
 38. Are there any outstanding ________ that need to be disclosed?
 39. The internal audit revealed deficiencies in ________ management.
 40. We are consolidating financial statements for our ________ companies.
 41. The budget variance analysis ________ areas of overspending.
 42. Please verify the ________ of the bank reconciliation statement.
 43. The financial disclosures are in compliance with ________ requirements.
 44. We are seeking approval for the proposed capital ________.
 45. The fixed asset register needs to be updated with recent ________.
 46. The cost accounting system is being upgraded to improve ________.
 47. Have all outstanding loans been properly accounted for in the ________?
 48. The income statement reflects a net loss for the current ________.
 49. We need to adjust the inventory valuation to reflect ________ prices.
 50. The financial ratios indicate a healthy ________ position.
 51. Please provide documentation for the ________ impairment test.
 52. The financial analyst will present the quarterly performance ________.
 53. We are conducting a forensic audit to investigate potential ________.
 54. The cash flow forecast predicts a cash surplus for the next ________.
 55. The revenue recognition policy has been revised to comply with new ________.
 56. Please reconcile the ________ transactions between subsidiaries.
 57. The financial disclosure statement has been filed with the ________ authorities.
 58. We need to amortize the intangible assets over their useful ________.
 59. The auditor will perform substantive testing to assess ________ controls.
 60. We are undergoing a financial due ________ process for a potential acquisition.
 61. The trial balance needs to be adjusted for accruals and ________.
 62. The financial controller will review the variance analysis ________ submission.
 63. We need to assess the adequacy of the bad debt ________.
 64. Please ensure compliance with ________-Oxley Act requirements.
 65. The management letter from the auditors includes recommendations for ________.
 66. We are evaluating the financial implications of a proposed ________.
 67. The internal audit charter outlines the scope and ________ of the audit.
 68. The budget allocation for marketing expenses has been ________.
 69. We need to perform ________ testing on long-lived assets.
 70. Please provide supporting documentation for the tax ________ claims.
 71. The accounts receivable turnover ratio indicates efficient credit ________.
 72. The financial statements are prepared on a going concern ________.
 73. We are implementing a cost accounting system to allocate overhead ________.
 74. The audit trail ensures transparency and ________ in financial reporting.
 75. Please review the financial disclosures for ________ and completeness.
 76. We need to calculate the present value of future cash flows for investment ________.
 77. The financial planning process involves forecasting revenues and ________.
 78. The auditor will conduct substantive tests to detect material ________.
 79. We need to assess the adequacy of the internal control ________.
 80. Please provide a breakdown of the operating expenses by ________.
 81. The financial analysis will assess the company’s profitability and ________.
 82. We are conducting a stock valuation to determine the cost of goods ________.
 83. The audit committee oversees the integrity of the financial reporting ________.
 84. Please ensure compliance with the company’s accounting policies and ________.
 85. The financial disclosures are presented in accordance with the relevant ________ standards.
 86. We need to disclose related party transactions in the financial ________.
 87. The auditor will issue an unqualified opinion if the financial statements are free from material ________.
 88. Please reconcile the petty cash fund with the recorded ________.
 89. The financial controller will review the internal controls to prevent ________.
 90. We need to assess the fair value of investment securities for financial ________ purposes.
 91. The auditor will assess the risk of material ________ in the financial statements.
 92. Please provide a breakdown of the cash flow statement by operating, investing, and ________ activities.
 93. The financial statements will be presented to the board of directors for ________.
 94. We need to evaluate the adequacy of the insurance coverage for potential ________.
 95. The auditor will confirm the existence and ownership of inventory through physical ________.
 96. Please provide explanations for any significant ________ in the financial results.
 97. The financial projections will be used to evaluate the feasibility of the ________.
 98. We need to assess the recoverability of long-lived assets for ________ testing.
 99. The auditor will perform analytical procedures to assess the ________ of the financial results.
 100. Please ensure compliance with the relevant tax ________ and reporting requirements.

Đáp án

 1. statements
 2. requested
 3. expense
 4. distribution
 5. accounts
 6. schedule
 7. reimbursement
 8. discrepancies
 9. between
 10. documents
 11. external
 12. cash flow
 13. decline
 14. before
 15. general
 16. metrics
 17. stock
 18. clients
 19. require
 20. streamline
 21. by
 22. cutting
 23. new
 24. internal
 25. scheduled
 26. departments
 27. trend
 28. reconciliation
 29. journal
 30. growth
 31. compliance
 32. discrepancies
 33. IFRS
 34. investment
 35. manual
 36. reporting
 37. compared
 38. liabilities
 39. inventory
 40. subsidiary
 41. highlights
 42. accuracy
 43. regulatory
 44. expenditure
 45. acquisitions
 46. accuracy
 47. financial statements
 48. period
 49. market
 50. liquidity
 51. goodwill
 52. report
 53. fraud
 54. quarter
 55. standards
 56. intercompany
 57. regulatory
 58. lives
 59. internal
 60. diligence
 61. prepayments
 62. before
 63. provision
 64. Sarbanes
 65. improvement
 66. merger
 67. objectives
 68. exceeded
 69. impairment
 70. deduction
 71. management
 72. basis
 73. costs
 74. accountability
 75. accuracy
 76. appraisal
 77. expenses
 78. misstatements
 79. environment
 80. department
 81. solvency
 82. sold
 83. process
 84. procedures
 85. accounting
 86. statements
 87. misstatements
 88. transactions
 89. fraud
 90. reporting
 91. misstatement
 92. financing
 93. approval
 94. risks
 95. observation
 96. variances
 97. project
 98. impairment
 99. reasonableness
 100. regulations

Đọc lại bài viết về nghề Quản lý dự án.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ