Project Manager: 100 cụm từ vựng tiếng Anh lĩnh vực Quản lý dự án

100 cụm từ vựng tiếng Anh lĩnh vực Quản lý dự án Project Manager được thiết kế nhằm phục vụ cho các bạn tra cứu cách sử dụng và biết cơ bản để có thể đọc tài liệu hoặc viết email trong lĩnh vực này.Sau đây là bản trình bày 100 cụm từ vựng tiếng Anh lĩnh vực Quản lý dự án Project Manager:

Cụm từ vựng tiếng Anh Project Manager

 1. Project management (Quản lý dự án)
 2. Stakeholder analysis (Phân tích bên liên quan)
 3. Scope definition (Xác định phạm vi)
 4. Work breakdown structure (Cấu trúc phân công công việc)
 5. Critical path method (Phương pháp đường lối quan trọng)
 6. Gantt chart (Biểu đồ Gantt)
 7. Risk assessment (Đánh giá rủi ro)
 8. Resource allocation (Phân bổ tài nguyên)
 9. Cost estimation (Ước lượng chi phí)
 10. Time management (Quản lý thời gian)
 11. Project charter (Hiến chương dự án)
 12. Quality control (Kiểm soát chất lượng)
 13. Communication plan (Kế hoạch giao tiếp)
 14. Milestone tracking (Theo dõi cột mốc)
 15. Change management (Quản lý thay đổi)
 16. Team collaboration (Hợp tác nhóm)
 17. Procurement process (Quy trình cung ứng)
 18. Performance evaluation (Đánh giá hiệu suất)
 19. Issue resolution (Giải quyết vấn đề)
 20. Lessons learned (Bài học rút ra)
 21. Project lifecycle (Vòng đời dự án)
 22. Budget management (Quản lý ngân sách)
 23. Project planning (Lập kế hoạch dự án)
 24. Stakeholder engagement (Tương tác với bên liên quan)
 25. Risk mitigation (Giảm thiểu rủi ro)
 26. Resource management (Quản lý tài nguyên)
 27. Quality assurance (Bảo đảm chất lượng)
 28. Progress reporting (Báo cáo tiến độ)
 29. Conflict resolution (Giải quyết xung đột)
 30. Feasibility study (Nghiên cứu khả thi)
 31. Project closure (Kết thúc dự án)
 32. Task delegation (Phân công nhiệm vụ)
 33. Cost control (Kiểm soát chi phí)
 34. Risk management plan (Kế hoạch quản lý rủi ro)
 35. Stakeholder communication (Giao tiếp với bên liên quan)
 36. Resource scheduling (Lập lịch tài nguyên)
 37. Quality management (Quản lý chất lượng)
 38. Project initiation (Khởi đầu dự án)
 39. Time tracking (Theo dõi thời gian)
 40. Team building (Xây dựng đội nhóm)
 41. Contract negotiation (Đàm phán hợp đồng)
 42. Risk response planning (Lập kế hoạch phản ứng rủi ro)
 43. Vendor management (Quản lý nhà cung cấp)
 44. Change control (Kiểm soát thay đổi)
 45. Resource leveling (Cân đối tài nguyên)
 46. Quality planning (Lập kế hoạch chất lượng)
 47. Project execution (Thực thi dự án)
 48. Time estimation (Ước lượng thời gian)
 49. Conflict management (Quản lý xung đột)
 50. Risk identification (Xác định rủi ro)
 51. Project governance (Quản trị dự án)
 52. Cost-benefit analysis (Phân tích lợi ích chi phí)
 53. Stakeholder management (Quản lý bên liên quan)
 54. Risk register (Bảng đăng ký rủi ro)
 55. Resource optimization (Tối ưu hóa tài nguyên)
 56. Quality improvement (Cải thiện chất lượng)
 57. Project scheduling (Lập lịch dự án)
 58. Time constraints (Ràng buộc thời gian)
 59. Team coordination (Phối hợp nhóm)
 60. Procurement management (Quản lý cung ứng)
 61. Risk monitoring (Giám sát rủi ro)
 62. Performance metrics (Chỉ số hiệu suất)
 63. Issue escalation (Nâng cấp vấn đề)
 64. Lessons applied (Bài học áp dụng)
 65. Project documentation (Tài liệu dự án)
 66. Task prioritization (Ưu tiên nhiệm vụ)
 67. Cost tracking (Theo dõi chi phí)
 68. Risk assessment matrix (Ma trận đánh giá rủi ro)
 69. Resource constraints (Ràng buộc tài nguyên)
 70. Quality standards (Tiêu chuẩn chất lượng)
 71. Project control (Kiểm soát dự án)
 72. Time management plan (Kế hoạch quản lý thời gian)
 73. Team empowerment (Tự quyền của nhóm)
 74. Contract management (Quản lý hợp đồng)
 75. Risk analysis (Phân tích rủi ro)
 76. Vendor selection (Lựa chọn nhà cung cấp)
 77. Change request (Yêu cầu thay đổi)
 78. Resource forecasting (Dự báo tài nguyên)
 79. Quality control plan (Kế hoạch kiểm soát chất lượng)
 80. Project tracking (Theo dõi dự án)
 81. Time management tools (Công cụ quản lý thời gian)
 82. Team performance evaluation (Đánh giá hiệu suất nhóm)
 83. Cost management plan (Kế hoạch quản lý chi phí)
 84. Risk response implementation (Thực hiện phản ứng rủi ro)
 85. Stakeholder mapping (Bản đồ bên liên quan)
 86. Resource management plan (Kế hoạch quản lý tài nguyên)
 87. Quality assurance plan (Kế hoạch bảo đảm chất lượng)
 88. Project evaluation (Đánh giá dự án)
 89. Time estimation techniques (Công nghệ ước lượng thời gian)
 90. Team development (Phát triển nhóm)
 91. Cost variance analysis (Phân tích biến thiên chi phí)
 92. Risk response evaluation (Đánh giá phản ứng rủi ro)
 93. Stakeholder satisfaction (Hài lòng của bên liên quan)
 94. Resource management software (Phần mềm quản lý tài nguyên)
 95. Quality management system (Hệ thống quản lý chất lượng)
 96. Project review (Xem xét dự án)
 97. Time optimization (Tối ưu hóa thời gian)
 98. Team dynamics (Động lực nhóm)
 99. Cost estimation methods (Phương pháp ước lượng chi phí)
 100. Risk communication (Giao tiếp về rủi ro)

Đặt câu ví dụ sử dụng

 1. The success of the project heavily relies on effective project management.
 2. Stakeholder analysis helps in understanding the needs and expectations of various parties involved.
 3. Before starting the project, it’s essential to clearly define its scope.
 4. The work breakdown structure organizes project tasks into manageable components.
 5. We used the critical path method to identify the most crucial tasks for the project timeline.
 6. The Gantt chart visually represents project tasks and their timelines.
 7. Risk assessment is crucial for identifying potential threats to the project.
 8. Proper resource allocation ensures that all necessary resources are available when needed.
 9. Accurate cost estimation is essential for budget planning.
 10. Effective time management ensures that project milestones are achieved on schedule.
 11. The project charter outlines the project’s objectives and scope.
 12. Quality control measures ensure that deliverables meet the required standards.
 13. A well-defined communication plan facilitates effective collaboration among team members.
 14. Milestone tracking helps in monitoring progress and identifying delays.
 15. Change management processes should be in place to handle any alterations to the project scope.
 16. Team collaboration is essential for achieving project goals.
 17. The procurement process involves acquiring goods and services necessary for the project.
 18. Performance evaluation assesses how well the project is meeting its objectives.
 19. Issue resolution involves addressing and resolving any problems that arise during the project.
 20. Lessons learned from previous projects can inform future project management strategies.
 21. Understanding the project lifecycle helps in planning and execution.
 22. Budget management ensures that the project stays within its financial constraints.
 23. Project planning lays the groundwork for successful project execution.
 24. Stakeholder engagement involves involving relevant parties in project decision-making.
 25. Risk mitigation strategies aim to reduce the impact of potential risks.
 26. Effective resource management ensures that resources are utilized efficiently.
 27. Quality assurance processes guarantee that project deliverables meet quality standards.
 28. Progress reporting keeps stakeholders informed about project status.
 29. Conflict resolution techniques are essential for maintaining team harmony.
 30. Conducting a feasibility study helps in determining the viability of the project.
 31. Project closure involves completing all project activities and delivering the final product.
 32. Task delegation assigns responsibilities to team members based on their skills and expertise.
 33. Cost control measures monitor and manage project expenditures.
 34. Developing a risk management plan is critical for addressing potential threats.
 35. Stakeholder communication ensures that relevant parties are informed about project developments.
 36. Resource scheduling allocates resources according to project timelines.
 37. Quality management processes aim to deliver high-quality project outcomes.
 38. Project initiation involves defining project objectives and assembling the project team.
 39. Time tracking helps in monitoring how time is spent on project tasks.
 40. Team building activities foster collaboration and trust among team members.
 41. Contract negotiation ensures favorable terms with project vendors and contractors.
 42. Implementing a risk response plan addresses identified risks.
 43. Vendor management involves overseeing relationships with project suppliers.
 44. Change control processes manage and document changes to the project scope.
 45. Resource leveling ensures that resources are allocated evenly throughout the project.
 46. Quality planning involves establishing quality objectives and processes.
 47. Project execution involves carrying out project activities according to the plan.
 48. Accurate time estimation is crucial for project scheduling.
 49. Effective conflict management resolves disagreements among team members.
 50. Risk identification involves identifying potential threats to the project.
 51. Project governance structures ensure that projects are managed effectively and transparently.
 52. Conducting a cost-benefit analysis helps in making informed decisions about project investments.
 53. Stakeholder management involves engaging with and addressing the needs of project stakeholders.
 54. Maintaining a risk register helps in tracking and managing project risks.
 55. Resource optimization aims to make the most efficient use of available resources.
 56. Continuous quality improvement efforts enhance project outcomes over time.
 57. Project scheduling establishes timelines and sequences for project activities.
 58. Time constraints must be considered when planning project activities.
 59. Team coordination ensures that project tasks are executed smoothly.
 60. Procurement management involves acquiring goods and services necessary for the project.
 61. Ongoing risk monitoring helps in identifying new risks and assessing existing ones.
 62. Performance metrics provide quantitative measures of project success.
 63. Issue escalation processes ensure that problems are addressed promptly and appropriately.
 64. Applying lessons learned from past projects improves future project management practices.
 65. Documenting project activities is an essential part of project documentation.
 66. Task prioritization ensures that critical tasks are addressed first.
 67. Cost tracking involves monitoring project expenditures against the budget.
 68. A risk assessment matrix helps in prioritizing and addressing project risks.
 69. Resource constraints may impact project scheduling and resource allocation.
 70. Quality standards define the level of quality expected for project deliverables.
 71. Project control processes monitor and adjust project activities to ensure success.
 72. A time management plan outlines strategies for managing project schedules effectively.
 73. Empowering the team fosters team empowerment and improves project outcomes.
 74. Contract management involves overseeing agreements with project stakeholders.
 75. Risk analysis evaluates the likelihood and impact of potential risks on the project.
 76. Vendor selection involves choosing suppliers based on project requirements and criteria.
 77. Change requests document proposed alterations to the project scope or deliverables.
 78. Resource forecasting estimates future resource needs based on project requirements.
 79. A quality control plan outlines procedures for ensuring project deliverables meet quality standards.
 80. Project tracking involves monitoring progress and adjusting plans as needed.
 81. Time management tools facilitate efficient scheduling and tracking of project activities.
 82. Team performance evaluation assesses the effectiveness of team members in achieving project goals.
 83. A cost management plan outlines strategies for controlling project expenditures.
 84. Risk response implementation involves executing strategies to mitigate identified risks.
 85. Stakeholder mapping identifies key stakeholders and their relationships to the project.
 86. A resource management plan outlines how resources will be acquired, allocated, and managed throughout the project.
 87. A quality assurance plan details how quality will be ensured throughout the project lifecycle.
 88. Project evaluation assesses the overall success and effectiveness of the project.
 89. Various time estimation techniques can be used to forecast project durations accurately.
 90. Team development activities enhance the skills and capabilities of project team members.
 91. Cost variance analysis compares actual project costs to budgeted costs.
 92. Risk response evaluation assesses the effectiveness of risk mitigation strategies.
 93. Stakeholder satisfaction measures the level of contentment among project stakeholders.
 94. Resource management software automates and streamlines resource allocation and tracking processes.
 95. A quality management system establishes procedures for ensuring and improving project quality.
 96. Project review sessions assess project progress and identify areas for improvement.
 97. Time optimization strategies aim to maximize the efficient use of project time.
 98. Understanding team dynamics helps in fostering collaboration and resolving conflicts.
 99. Various cost estimation methods can be used to predict project expenses accurately.
 100. Effective risk communication ensures that stakeholders are informed about project risks and mitigation strategies.

Bài tập luyện tập để nhớ cụm từ vựng

 1. Effective __________ is crucial for the success of any endeavor.
 2. __________ helps in understanding the interests of various parties involved.
 3. Before proceeding further, we need to define the project’s __________ clearly.
 4. The __________ breaks down complex projects into manageable tasks.
 5. Using the __________, we can identify the most critical tasks in the project schedule.
 6. Have you updated the __________ with the latest project timeline?
 7. __________ is an ongoing process throughout the project.
 8. __________ needs to be done carefully to ensure optimal utilization.
 9. Accurate __________ is essential for budget planning.
 10. __________ is key to meeting project deadlines.
 11. The __________ outlines the project’s objectives and constraints.
 12. __________ ensures that deliverables meet the specified standards.
 13. Let’s review the __________ to ensure everyone is on the same page.
 14. __________ helps in monitoring project progress.
 15. __________ is vital for adapting to unforeseen circumstances.
 16. __________ fosters innovation and efficiency.
 17. The __________ should adhere to organizational policies.
 18. __________ provides insights into team productivity.
 19. __________ requires a proactive approach to prevent project delays.
 20. __________ from past projects inform future strategies.
 21. Understanding the __________ is essential for effective planning.
 22. __________ involves controlling project expenditures.
 23. Let’s start with __________ to outline our approach.
 24. __________ is critical for project buy-in.
 25. __________ aim to reduce potential negative impacts.
 26. __________ ensures that resources are used efficiently.
 27. __________ maintains standards throughout the project.
 28. Regular __________ keeps stakeholders informed.
 29. __________ skills are vital for maintaining team harmony.
 30. Conducting a __________ helps in assessing project viability.
 31. __________ involves completing all project activities.
 32. __________ should be based on team members’ strengths.
 33. __________ measures prevent budget overruns.
 34. Developing a __________ is a proactive approach.
 35. __________ should be transparent and timely.
 36. __________ ensures resources are available when needed.
 37. __________ is embedded in every project phase.
 38. __________ sets the stage for project success.
 39. __________ helps in identifying inefficiencies.
 40. __________ enhance collaboration and trust.
 41. Effective __________ ensures favorable terms.
 42. Implementing a __________ minimizes potential threats.
 43. __________ involves selecting and overseeing suppliers.
 44. __________ processes manage project alterations.
 45. __________ optimizes resource utilization.
 46. __________ establishes quality objectives and processes.
 47. __________ involves implementing project plans.
 48. Accurate __________ ensures realistic project schedules.
 49. __________ resolves disputes constructively.
 50. __________ is the first step in risk management.
 51. _________ structures provide oversight and accountability.
 52. Conducting a _________ aids in decision-making.
 53. Effective _________ fosters project success.
 54. Maintaining a _________ helps in risk tracking.
 55. _________ maximizes resource efficiency.
 56. Continuous _________ is essential for project excellence.
 57. _________ establishes project timelines.
 58. _________ influence project planning and execution.
 59. _________ ensures smooth project operations.
 60. _________ involves acquiring project resources.
 61. Ongoing _________ identifies emerging risks.
 62. _________ measure project success.
 63. _________ procedures address project roadblocks.
 64. Applying _________ enhances future project outcomes.
 65. Thorough _________ facilitates project understanding.
 66. _________ ensures focus on critical activities.
 67. _________ monitors project expenses.
 68. A _________ prioritizes identified risks.
 69. _________ may impact project deliverables.
 70. Adhering to _________ ensures deliverable excellence.
 71. _________ ensures project alignment with objectives.
 72. A well-defined _________ prevents schedule overruns.
 73. _________ fosters ownership and initiative.
 74. _________ ensures contractual compliance.
 75. _________ evaluates potential project threats.
 76. _________ is crucial for project success.
 77. _________ document alterations to project scope.
 78. _________ predicts future resource needs.
 79. A robust _________ maintains deliverable standards.
 80. _________ monitors project progress.
 81. _________ streamline scheduling processes.
 82. _________ assesses team effectiveness.
 83. A comprehensive _________ prevents budget deviations.
 84. _________ addresses identified risks.
 85. _________ identifies project stakeholders.
 86. A detailed _________ guides resource allocation.
 87. A thorough _________ ensures deliverable quality.
 88. _________ assesses project outcomes.
 89. Various _________ aid in schedule planning.
 90. _________ enhance team skills.
 91. _________ compares actual costs to budgeted costs.
 92. _________ assesses the effectiveness of risk mitigation measures.
 93. _________ measures stakeholder contentment.
 94. _________ facilitates resource tracking.
 95. A robust _________ ensures deliverable excellence.
 96. _________ evaluates project progress.
 97. _________ maximizes project efficiency.
 98. Understanding _________ fosters effective collaboration.
 99. _________ assist in budget planning.
 100. Effective _________ ensures stakeholders are aware of project risks.

Đáp án

 1. Effective project management is crucial for the success of any endeavor.
 2. Stakeholder analysis helps in understanding the interests of various parties involved.
 3. Before proceeding further, we need to define the project’s scope clearly.
 4. The work breakdown structure breaks down complex projects into manageable tasks.
 5. Using the critical path method, we can identify the most critical tasks in the project schedule.
 6. Have you updated the Gantt chart with the latest project timeline?
 7. Risk assessment is an ongoing process throughout the project.
 8. Resource allocation needs to be done carefully to ensure optimal utilization.
 9. Accurate cost estimation is essential for budget planning.
 10. Time management is key to meeting project deadlines.
 11. The project charter outlines the project’s objectives and constraints.
 12. Quality control ensures that deliverables meet the specified standards.
 13. Let’s review the communication plan to ensure everyone is on the same page.
 14. Milestone tracking helps in monitoring project progress.
 15. Change management is vital for adapting to unforeseen circumstances.
 16. Team collaboration fosters innovation and efficiency.
 17. The procurement process should adhere to organizational policies.
 18. Performance evaluation provides insights into team productivity.
 19. Issue resolution requires a proactive approach to prevent project delays.
 20. Lessons learned from past projects inform future strategies.
 21. Understanding the project lifecycle is essential for effective planning.
 22. Budget management involves controlling project expenditures.
 23. Let’s start with project planning to outline our approach.
 24. Stakeholder engagement is critical for project buy-in.
 25. Risk mitigation strategies aim to reduce potential negative impacts.
 26. Resource management ensures that resources are used efficiently.
 27. Quality assurance maintains standards throughout the project.
 28. Regular progress reporting keeps stakeholders informed.
 29. Conflict resolution skills are vital for maintaining team harmony.
 30. Conducting a feasibility study helps in assessing project viability.
 31. Project closure involves completing all project activities.
 32. Task delegation should be based on team members’ strengths.
 33. Cost control measures prevent budget overruns.
 34. Developing a risk management plan is a proactive approach.
 35. Stakeholder communication should be transparent and timely.
 36. Resource scheduling ensures resources are available when needed.
 37. Quality management is embedded in every project phase.
 38. Project initiation sets the stage for project success.
 39. Time tracking helps in identifying inefficiencies.
 40. Team building activities enhance collaboration and trust.
 41. Effective contract negotiation ensures favorable terms.
 42. Implementing a risk response plan minimizes potential threats.
 43. Vendor management involves selecting and overseeing suppliers.
 44. Change control processes manage project alterations.
 45. Resource leveling optimizes resource utilization.
 46. Quality planning establishes quality objectives and processes.
 47. Project execution involves implementing project plans.
 48. Accurate time estimation ensures realistic project schedules.
 49. Conflict management resolves disputes constructively.
 50. Risk identification is the first step in risk management.
 51. Project governance structures provide oversight and accountability.
 52. Conducting a cost-benefit analysis aids in decision-making.
 53. Effective stakeholder management fosters project success.
 54. Maintaining a risk register helps in risk tracking.
 55. Resource optimization maximizes resource efficiency.
 56. Continuous quality improvement is essential for project excellence.
 57. Project scheduling establishes project timelines.
 58. Time constraints influence project planning and execution.
 59. Team coordination ensures smooth project operations.
 60. Procurement management involves acquiring project resources.
 61. Ongoing risk monitoring identifies emerging risks.
 62. Performance metrics measure project success.
 63. Issue escalation procedures address project roadblocks.
 64. Applying lessons learned enhances future project outcomes.
 65. Thorough project documentation facilitates project understanding.
 66. Task prioritization ensures focus on critical activities.
 67. Cost tracking monitors project expenses.
 68. A risk assessment matrix prioritizes identified risks.
 69. Resource constraints may impact project deliverables.
 70. Adhering to quality standards ensures deliverable excellence.
 71. Project control ensures project alignment with objectives.
 72. A well-defined time management plan prevents schedule overruns.
 73. Team empowerment fosters ownership and initiative.
 74. Contract management ensures contractual compliance.
 75. Risk analysis evaluates potential project threats.
 76. Vendor selection is crucial for project success.
 77. Change requests document alterations to project scope.
 78. Resource forecasting predicts future resource needs.
 79. A robust quality control plan maintains deliverable standards.
 80. Project tracking monitors project progress.
 81. Time management tools streamline scheduling processes.
 82. Team performance evaluation assesses team effectiveness.
 83. A comprehensive cost management plan prevents budget deviations.
 84. Risk response implementation addresses identified risks.
 85. Stakeholder mapping identifies project stakeholders.
 86. A detailed resource management plan guides resource allocation.
 87. A thorough quality assurance plan ensures deliverable quality.
 88. Project evaluation assesses project outcomes.
 89. Various time estimation techniques aid in schedule planning.
 90. Team development activities enhance team skills.
 91. Cost variance analysis compares actual costs to budgeted costs.
 92. Risk response evaluation assesses the effectiveness of risk mitigation measures.
 93. Stakeholder satisfaction measures stakeholder contentment.
 94. Resource management software facilitates resource tracking.
 95. A robust quality management system ensures deliverable excellence.
 96. Project review evaluates project progress.
 97. Time optimization maximizes project efficiency.
 98. Understanding team dynamics fosters effective collaboration.
 99. Cost estimation methods assist in budget planning.
 100. Effective risk communication ensures stakeholders are aware of project risks.

Chúc các bạn học tốt.

Đọc thêm: 100 cụm từ vựng tiếng Anh liên quan đến phần mềm Power Point.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ