100 cụm từ vựng tiếng Anh liên quan đến phần mềm Excel

Phần mềm Excel là phần mềm đôi khi còn thông dụng hơn cả phần mềm Word và tự vựng, cụm từ vựng tiếng Anh của phần mềm này cũng đa dạng hơn do sử dụng nhiều thao tác ứng dụng vào nhiều công việc khác nhau.

100 cụm từ vựng tiếng Anh phần mềm Excel

 1. Spreadsheet – Bảng tính
 2. Workbook – Sổ làm việc
 3. Worksheet – Bảng tính
 4. Cell – Ô
 5. Row – Hàng
 6. Column – Cột
 7. Range – Phạm vi
 8. Formula – Công thức
 9. Function – Hàm
 10. AutoSum – Tự động tổng
 11. AutoFill – Tự động điền
 12. Data entry – Nhập liệu
 13. Sorting – Sắp xếp
 14. Filtering – Lọc dữ liệu
 15. Pivot table – Bảng tổng hợp
 16. Chart – Biểu đồ
 17. Graph – Đồ thị
 18. Cell reference – Tham chiếu ô
 19. Absolute reference – Tham chiếu tuyệt đối
 20. Relative reference – Tham chiếu tương đối
 21. Formula bar – Thanh công thức
 22. Conditional formatting – Định dạng có điều kiện
 23. Merge cells – Gộp ô
 24. Split cells – Chia ô
 25. Freeze panes – Đóng băng khung
 26. Hide columns/rows – Ẩn cột/hàng
 27. Unhide columns/rows – Hiện cột/hàng
 28. Protect sheet – Bảo vệ bảng
 29. Password – Mật khẩu
 30. Workbook sharing – Chia sẻ sổ làm việc
 31. Collaboration – Hợp tác
 32. Macro – Makro
 33. VBA (Visual Basic for Applications) – VBA (Visual Basic cho ứng dụng)
 34. Ribbon – Thanh Ribbon
 35. Home tab – Tab Trang chính
 36. Insert tab – Tab Chèn
 37. Page layout tab – Tab Bố cục trang
 38. Formulas tab – Tab Công thức
 39. Data tab – Tab Dữ liệu
 40. Review tab – Tab Đánh giá
 41. View tab – Tab Xem
 42. New – Mới
 43. Open – Mở
 44. Save – Lưu
 45. Save As – Lưu như
 46. Print – In
 47. Cut – Cắt
 48. Copy – Sao chép
 49. Paste – Dán
 50. Undo – Hoàn tác
 51. Redo – Làm lại
 52. Find – Tìm kiếm
 53. Replace – Thay thế
 54. Go to – Đi đến
 55. Sort – Sắp xếp
 56. Filter – Lọc
 57. Fill – Điền
 58. Format – Định dạng
 59. Wrap text – Đóng gói văn bản
 60. Alignment – Căn chỉnh
 61. Font – Phông chữ
 62. Borders – Viền
 63. Colors – Màu sắc
 64. Conditional formatting – Định dạng có điều kiện
 65. Number format – Định dạng số
 66. Currency format – Định dạng tiền tệ
 67. Percentage format – Định dạng phần trăm
 68. Accounting format – Định dạng kế toán
 69. Date format – Định dạng ngày tháng
 70. Time format – Định dạng thời gian
 71. Merge & Center – Gộp & Căn giữa
 72. Borders – Viền
 73. Fill color – Màu nền
 74. Font color – Màu chữ
 75. Number format – Định dạng số
 76. Conditional formatting – Định dạng có điều kiện
 77. Data validation – Xác nhận dữ liệu
 78. Pivot table – Bảng tổng hợp
 79. Pivot chart – Biểu đồ tổng hợp
 80. Sparklines – Đường biểu tiểu
 81. Data bars – Thanh dữ liệu
 82. Slicer – Bộ lọc
 83. Goal seek – Tìm mục tiêu
 84. Scenario manager – Quản lý tình huống
 85. Solver – Bộ giải quyết
 86. Power Query – Truy vấn mạnh mẽ
 87. Power Pivot – Bảng tổng hợp mạnh mẽ
 88. Power View – Xem mạnh mẽ
 89. Power Map – Bản đồ mạnh mẽ
 90. Power BI – BI mạnh mẽ
 91. Macro recorder – Bộ ghi âm macro
 92. Developer tab – Tab Phát triển
 93. Add-ins – Tiện ích bổ sung
 94. Circular reference – Tham chiếu vòng
 95. Error checking – Kiểm tra lỗi
 96. Workbook properties – Thuộc tính sổ làm việc
 97. Cell formatting – Định dạng ô
 98. Named range – Phạm vi đặt tên
 99. Data analysis – Phân tích dữ liệu
 100. Spreadsheet software – Phần mềm bảng tính

Đọc thêm: 100 cụm từ vựng tiếng Anh liên quan đến phần mềm Word.

100 câu thông báo tiếng Anh bạn có thể gặp trong phần mềm Excel

Thông báoDịch nghĩa
File not found. Please check the file path and try again.Không tìm thấy tập tin. Vui lòng kiểm tra đường dẫn tập tin và thử lại.
An error occurred while saving the file. Please try again later.Đã xảy ra lỗi khi lưu tập tin. Vui lòng thử lại sau.
The workbook is already open. Do you want to reopen it?Bảng tính đã mở rồi. Bạn có muốn mở lại không?
Unable to read the file. It may be corrupted or in a format not supported by Excel.Không thể đọc tập tin. Có thể tập tin bị hỏng hoặc ở định dạng không được hỗ trợ bởi Excel.
The file format is not valid. Please select a different format.Định dạng tập tin không hợp lệ. Vui lòng chọn một định dạng khác.
Changes you made may not be saved. Do you want to save them?Những thay đổi bạn đã thực hiện có thể không được lưu. Bạn có muốn lưu chúng không?
The operation cannot be completed. Please try again later.Không thể hoàn thành thao tác. Vui lòng thử lại sau.
A circular reference has been detected. Please correct it before continuing.Đã phát hiện một tham chiếu vòng. Vui lòng sửa chữa trước khi tiếp tục.
Invalid cell reference. Please check your formula and try again.Tham chiếu ô không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra công thức của bạn và thử lại.
The data you entered is not valid. Please correct it before proceeding.Dữ liệu bạn đã nhập không hợp lệ. Vui lòng sửa chữa trước khi tiếp tục.
Excel is running out of resources. Please close other applications and try again.Excel đang cạn kiệt tài nguyên. Vui lòng đóng các ứng dụng khác và thử lại.
Unable to insert rows/columns. The worksheet may be protected.Không thể chèn hàng/cột. Bảng tính có thể được bảo vệ.
The worksheet is protected. Please unprotect it before making changes.Bảng tính được bảo vệ. Vui lòng bỏ bảo vệ trước khi thay đổi.
Invalid sheet name. Sheet names cannot exceed 31 characters or contain any of the following characters: / \ * [ ] : ?Tên bảng không hợp lệ. Tên bảng không được vượt quá 31 ký tự hoặc chứa bất kỳ ký tự nào sau đây: / \ * [ ] : ?
The function you entered is not valid. Please check the syntax and try again.Hàm bạn nhập không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra cú pháp và thử lại.
The function you entered returns an error. Please review the arguments and try again.Hàm bạn nhập trả về một lỗi. Vui lòng xem lại các đối số và thử lại.
The sort range contains merged cells. Merged cells must be unmerged before sorting.Phạm vi sắp xếp chứa các ô đã được gộp. Các ô đã được gộp phải được gỡ trước khi sắp xếp.
The data range is too large. Please select a smaller range.Phạm vi dữ liệu quá lớn. Vui lòng chọn một phạm vi nhỏ hơn.
There was a problem refreshing the pivot table. Please check the data source and try again.Đã xảy ra sự cố khi làm mới bảng tổng hợp. Vui lòng kiểm tra nguồn dữ liệu và thử lại.
The password you entered is incorrect. Please try again.Mật khẩu bạn nhập không chính xác. Vui lòng thử lại.
Excel cannot open the file because the file format or extension is not valid.Excel không thể mở tập tin vì định dạng hoặc phần mở rộng tập tin không hợp lệ.
The workbook contains links to other data sources. Do you want to update them?Bảng tính chứa liên kết đến các nguồn dữ liệu khác. Bạn có muốn cập nhật chúng không?
The file is read-only. Do you want to open it as read-only?Tập tin chỉ đọc. Bạn có muốn mở nó chỉ để đọc không?
The formula you entered contains an invalid character. Please remove it and try again.Công thức bạn nhập chứa một ký tự không hợp lệ. Vui lòng loại bỏ nó và thử lại.
There is not enough memory to complete this operation. Please close other applications and try again.Không đủ bộ nhớ để hoàn thành thao tác này. Vui lòng đóng các ứng dụng khác và thử lại.
The file is being used by another program. Please close it and try again.Tập tin đang được chương trình khác sử dụng. Vui lòng đóng nó và thử lại.
Excel cannot start the source application for this object. Please make sure it is installed correctly.Excel không thể khởi động ứng dụng nguồn cho đối tượng này. Vui lòng đảm bảo nó đã được cài đặt đúng cách.
The printer is not ready. Please check the printer connection and try again.Máy in không sẵn sàng. Vui lòng kiểm tra kết nối máy in và thử lại.
The file you are trying to open is password protected. Please enter the password.Tập tin bạn đang cố mở đã được bảo vệ bằng mật khẩu. Vui lòng nhập mật khẩu.
The workbook is shared. Do you want to save changes to a different file?Bảng tính được chia sẻ. Bạn có muốn lưu các thay đổi vào một tập tin khác không?
The selected range is too large to paste. Please select a smaller range.Phạm vi đã chọn quá lớn để dán. Vui lòng chọn một phạm vi nhỏ hơn.
The file may be read-only or encrypted. Do you want to open it as read-only?Tập tin có thể chỉ đọc hoặc được mã hóa. Bạn có muốn mở nó chỉ đọc không?
The font size you entered is not valid. Please enter a different font size.Kích thước phông chữ bạn nhập không hợp lệ. Vui lòng nhập một kích thước phông chữ khác.
The workbook contains macros. Do you want to enable them?Bảng tính chứa macro. Bạn có muốn kích hoạt chúng không?
The file format you are attempting to save as is not valid. Please choose a different format.Định dạng tập tin mà bạn đang cố lưu không hợp lệ. Vui lòng chọn một định dạng khác.
The workbook cannot be saved in the selected location. Please choose a different location.Bảng tính không thể được lưu ở vị trí đã chọn. Vui lòng chọn một vị trí khác.
Excel cannot complete this task with available resources. Close other Excel workbooks or programs and try again.Excel không thể hoàn thành nhiệm vụ này với các tài nguyên có sẵn. Đóng các bảng tính Excel hoặc các chương trình khác và thử lại.
The selected data range is too complex to be displayed graphically.Phạm vi dữ liệu đã chọn quá phức tạp để hiển thị dưới dạng đồ họa.
The add-in you are trying to use is disabled. Would you like to enable it?Tiện ích mở rộng bạn đang cố sử dụng đã bị vô hiệu hóa. Bạn có muốn kích hoạt nó không?
The source data is not in the correct format. Please convert it to a tabular format and try again.Nguồn dữ liệu không ở định dạng chính xác. Vui lòng chuyển đổi nó sang một định dạng bảng và thử lại.
The chart type you selected is not compatible with the data. Please choose a different chart type.Loại biểu đồ bạn đã chọn không tương thích với dữ liệu. Vui lòng chọn một loại biểu đồ khác.
Excel found unreadable content in the file. Do you want to recover the contents of this workbook?Excel đã phát hiện nội dung không thể đọc được trong tập tin. Bạn có muốn khôi phục nội dung của bảng tính này không?
The workbook contains external links. Do you want to update them?Bảng tính chứa các liên kết ngoại vi. Bạn có muốn cập nhật chúng không?
Excel cannot complete this task with available resources. Save your work and close other programs, then try again.Excel không thể hoàn thành nhiệm vụ này với các tài nguyên có sẵn. Lưu công việc của bạn và đóng các chương trình khác, sau đó thử lại.
The selected range contains hidden cells. Unhide the cells and try again.Phạm vi đã chọn chứa các ô ẩn. Hãy hiển thị các ô và thử lại.
The specified name is already in use. Please enter a different name.Tên đã chỉ định đã được sử dụng. Vui lòng nhập một tên khác.
The file is locked for editing. Would you like to open a read-only copy?Tập tin đã bị khóa để chỉnh sửa. Bạn có muốn mở một bản sao chỉ đọc không?
The workbook is currently in use by another user. Would you like to open a read-only copy or notify the user to close it?Bảng tính hiện đang được sử dụng bởi một người dùng khác. Bạn có muốn mở một bản sao chỉ đọc hoặc thông báo cho người dùng đó đóng nó không?
The pivot table field name is not valid. Please enter a different name.Tên trường bảng tổng hợp không hợp lệ. Vui lòng nhập một tên duy nhất.
The file contains links to other files. Do you want to update them?Tập tin chứa các liên kết đến các tập tin khác. Bạn có muốn cập nhật chúng không?
The workbook contains a table with calculated columns. Do you want to overwrite the existing values?Bảng tính chứa một bảng với các cột được tính toán. Bạn có muốn ghi đè lên các giá trị hiện có không?
The selected cells contain data validation rules. Do you want to clear them?Các ô đã chọn chứa các quy tắc xác thực dữ liệu. Bạn có muốn xóa chúng không?
The workbook contains invalid data. Do you want to repair it?Bảng tính chứa dữ liệu không hợp lệ. Bạn có muốn sửa chữa nó không?
Excel has stopped working. Windows is checking for a solution to the problem.Excel đã ngừng hoạt động. Windows đang tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề.
The password you entered to protect the workbook structure is incorrect. Please try again.Mật khẩu bạn nhập để bảo vệ cấu trúc bảng tính không chính xác. Vui lòng thử lại.
The data source you specified is not valid. Please enter a valid data source.Nguồn dữ liệu bạn chỉ định không hợp lệ. Vui lòng nhập một nguồn dữ liệu hợp lệ.
The add-in caused Excel to start slowly. Would you like to disable it?Tiện ích mở rộng đã làm cho Excel khởi động chậm hơn. Bạn có muốn vô hiệu hóa nó không?
The workbook contains macros. Do you want to save it as a macro-enabled workbook?Bảng tính chứa macro. Bạn có muốn lưu nó dưới dạng một bảng tính có kích hoạt macro không?
The named range you entered is not valid. Please enter a different name.Phạm vi có tên bạn đã nhập không hợp lệ. Vui lòng nhập một tên khác.
Excel cannot paste data from a merged cell into a non-merged cell. Please unmerge the cells and try again.Excel không thể dán dữ liệu từ một ô đã được gộp vào một ô không được gộp. Vui lòng hủy gộp các ô và thử lại.
The file may be corrupted. Would you like to attempt a repair?Tập tin có thể bị hỏng. Bạn có muốn thử sửa chữa không?
The workbook contains shapes or objects that may not be compatible with older versions of Excel. Do you want to remove them?Bảng tính chứa hình dạng hoặc đối tượng có thể không tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn. Bạn có muốn xóa chúng không?
The pivot table field name is not valid. Please enter a unique name.Tên trường bảng tổng hợp không hợp lệ. Vui lòng nhập một tên duy nhất.
The printer is not available. Please make sure it is connected and try again.Máy in không sẵn có. Vui lòng đảm bảo nó được kết nối và thử lại.
The file you are trying to open is in a different format than specified by the file extension. Verify that the file is not corrupted and is from a trusted source before opening.Tập tin bạn đang cố mở có định dạng khác với đuôi mở rộng đã chỉ định. Xác minh rằng tập tin không bị hỏng và đến từ một nguồn đáng tin cậy trước khi mở.
Excel cannot save the file because it is currently in use by another program. Please close the program and try again.Excel không thể lưu tập tin vì nó hiện đang được chương trình khác sử dụng. Vui lòng đóng chương trình và thử lại.
The data source you specified is not valid. Please select a valid data source.Nguồn dữ liệu bạn chỉ định không hợp lệ. Vui lòng chọn một nguồn dữ liệu hợp lệ.
The workbook contains external data. Do you want to update it?Bảng tính chứa dữ liệu ngoại vi. Bạn có muốn cập nhật nó không?
The file may be corrupted. Would you like to attempt a repair?Tập tin có thể bị hỏng. Bạn có muốn thử sửa chữa không?
Excel has detected that this file is in a different format than specified by the file extension. To verify its contents, Excel will attempt to open it in compatibility mode.Excel đã phát hiện rằng tập tin này có định dạng khác với đuôi mở rộng đã chỉ định. Để xác minh nội dung của nó, Excel sẽ cố gắng mở nó ở chế độ tương thích.
The formula you entered contains a syntax error. Please review the formula and try again.Công thức bạn nhập chứa một lỗi cú pháp. Vui lòng xem lại công thức và thử lại.
The file may be corrupted. Would you like to attempt a repair?Tập tin có thể bị hỏng. Bạn có muốn thử sửa chữa không?
Excel found unreadable content in the file. Do you want to recover the contents of this workbook?Excel đã phát hiện nội dung không thể đọc được trong tập tin. Bạn có muốn khôi phục nội dung của bảng tính này không?
The data range is too complex to be displayed graphically. Would you like to continue anyway?Phạm vi dữ liệu quá phức tạp để hiển thị dưới dạng đồ họa. Bạn có muốn tiếp tục không?
The workbook contains links to other files. Would you like to update them?Bảng tính chứa liên kết đến các tập tin khác. Bạn có muốn cập nhật chúng không?
The file may be corrupted. Would you like to attempt a repair?Tập tin có thể bị hỏng. Bạn có muốn thử sửa chữa không?
Excel has detected that this file is in a different format than specified by the file extension. To verify its contents, Excel will attempt to open it in compatibility mode.Excel đã phát hiện rằng tập tin này có định dạng khác với đuôi mở rộng đã chỉ định. Để xác minh nội dung của nó, Excel sẽ cố gắng mở nó ở chế độ tương thích.
The formula you entered contains a syntax error. Please review the formula and try again.Công thức bạn nhập chứa một lỗi cú pháp. Vui lòng xem lại công thức và thử lại.
The file may be corrupted. Would you like to attempt a repair?Tập tin có thể bị hỏng. Bạn có muốn thử sửa chữa không?
Excel found unreadable content in the file. Do you want to recover the contents of this workbook?Excel đã phát hiện nội dung không thể đọc được trong tập tin. Bạn có muốn khôi phục nội dung của bảng tính này không?
The data range is too complex to be displayed graphically. Would you like to continue anyway?Phạm vi dữ liệu quá phức tạp để hiển thị dưới dạng đồ họa. Bạn có muốn tiếp tục không?
The workbook contains links to other files. Would you like to update them?Bảng tính chứa liên kết đến các tập tin khác. Bạn có muốn cập nhật chúng không?
The file may be corrupted. Would you like to attempt a repair?Tập tin có thể bị hỏng. Bạn có muốn thử sửa chữa không?
Excel has detected that this file is in a different format than specified by the file extension. To verify its contents, Excel will attempt to open it in compatibility mode.Excel đã phát hiện rằng tập tin này có định dạng khác với đuôi mở rộng đã chỉ định. Để xác minh nội dung của nó, Excel sẽ cố gắng mở nó ở chế độ tương thích.
The formula you entered contains a syntax error. Please review the formula and try again.Công thức bạn nhập chứa một lỗi cú pháp. Vui lòng xem lại công thức và thử lại.
The file may be corrupted. Would you like to attempt a repair?Tập tin có thể bị hỏng. Bạn có muốn thử sửa chữa không?
Excel found unreadable content in the file. Do you want to recover the contents of this workbook?Excel đã phát hiện nội dung không thể đọc được trong tập tin. Bạn có muốn khôi phục nội dung của bảng tính này không?
The data range is too complex to be displayed graphically. Would you like to continue anyway?Phạm vi dữ liệu quá phức tạp để hiển thị dưới dạng đồ họa. Bạn có muốn tiếp tục không?
The workbook contains links to other files. Would you like to update them?Bảng tính chứa liên kết đến các tập tin khác. Bạn có muốn cập nhật chúng không?
The file may be corrupted. Would you like to attempt a repair?Tập tin có thể bị hỏng. Bạn có muốn thử sửa chữa không?
Excel has detected that this file is in a different format than specified by the file extension. To verify its contents, Excel will attempt to open it in compatibility mode.Excel đã phát hiện rằng tập tin này có định dạng khác với đuôi mở rộng đã chỉ định. Để xác minh nội dung của nó, Excel sẽ cố gắng mở nó ở chế độ tương thích.
The formula you entered contains a syntax error. Please review the formula and try again.Công thức bạn nhập chứa một lỗi cú pháp. Vui lòng xem lại công thức và thử lại.
The file may be corrupted. Would you like to attempt a repair?Tập tin có thể bị hỏng. Bạn có muốn thử sửa chữa không?
Excel found unreadable content in the file. Do you want to recover the contents of this workbook?Excel phát hiện nội dung không thể đọc được trong tệp. Bạn có muốn khôi phục nội dung của cuốn sổ làm việc này không?
The data range is too complex to be displayed graphically. Would you like to continue anyway?Phạm vi dữ liệu quá phức tạp để hiển thị đồ họa. Bạn có muốn tiếp tục không?
The workbook contains links to other files. Would you like to update them?Cuốn sổ làm việc chứa liên kết đến các tệp khác. Bạn có muốn cập nhật chúng không?
The file may be corrupted. Would you like to attempt a repair?Tệp có thể bị hỏng. Bạn có muốn thử sửa chữa không?
Excel has detected that this file is in a different format than specified by the file extension. To verify its contents, Excel will attempt to open it in compatibility mode.Excel đã phát hiện ra rằng tệp này có định dạng khác so với định dạng được chỉ định bởi phần mở rộng tệp. Để xác minh nội dung của nó, Excel sẽ cố gắng mở nó ở chế độ tương thích.
The formula you entered contains a syntax error. Please review the formula and try again.Công thức bạn nhập vào có chứa lỗi cú pháp. Vui lòng xem xét lại công thức và thử lại.
The file may be corrupted. Would you like to attempt a repair?Tệp có thể bị hỏng. Bạn có muốn thử sửa chữa không?

Bonus các phím tắt của phần mềm Excel

 1. Phím tắt cơ bản:
  • Ctrl + N: Mở một workbook mới.
  • Ctrl + O: Mở một workbook đã tồn tại.
  • Ctrl + S: Lưu workbook hiện tại.
  • Ctrl + P: In workbook hiện tại.
  • Ctrl + F: Mở hộp thoại tìm kiếm.
  • Ctrl + Z: Hoàn tác thao tác cuối cùng.
  • Ctrl + Y: Làm lại thao tác đã hoàn tác.
  • Ctrl + X: Cắt (cut) cell đã chọn.
  • Ctrl + C: Sao chép (copy) cell đã chọn.
  • Ctrl + V: Dán (paste) nội dung đã cắt hoặc sao chép.
  • Ctrl + A: Chọn toàn bộ dữ liệu trong sheet hiện tại.
  • Ctrl + B: Định dạng văn bản đậm (bold).
  • Ctrl + I: Định dạng văn bản in nghiêng (italic).
  • Ctrl + U: Định dạng văn bản gạch chân (underline).
 2. Phím tắt di chuyển và chọn:
  • Ctrl + Space: Chọn cột hiện tại.
  • Shift + Space: Chọn hàng hiện tại.
  • Ctrl + Shift + Space: Chọn toàn bộ vùng dữ liệu.
  • Ctrl + Shift + Arrow: Mở rộng việc chọn tới phạm vi cực đại.
  • Ctrl + PgUp: Chuyển sang sheet trước đó.
  • Ctrl + PgDn: Chuyển sang sheet tiếp theo.
 3. Phím tắt công thức:
  • Ctrl + ‘: Sao chép giá trị của cell trên vào cell hiện tại.
  • Ctrl + Shift + “: Sao chép giá trị và định dạng của cell trên vào cell hiện tại.
  • Ctrl + `: Hiển thị hoặc ẩn công thức.
 4. Phím tắt định dạng:
  • Ctrl + 1: Mở hộp thoại định dạng cell.
  • Ctrl + Shift + 1: Định dạng số thành số thập phân có 2 chữ số sau dấu phẩy.
  • Ctrl + Shift + 4: Định dạng số thành định dạng tiền tệ.
 5. Phím tắt khác:
  • Alt: Hiển thị thanh menu.
  • Alt + H + H: Mở tab Home.
  • Alt + N + V: Mở tab Insert.
  • Alt + W + F: Mở tab View.

Lingo Speaking – dạy tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ