100 từ vựng/cụm từ vựng tiếng Anh không gian làm việc trong văn phòng
100-tu-vung-khong-gian-lam-viec-trong-van-phong

Không gian làm việc trong văn phòng có các từ vựng tiếng Anh cơ bản nhất, nếu như trong tiếng Anh giao tiếp được sử dụng nhiều khi đi làm thì chủ đề này rất cần thiết cho các bạn đang tìm học tiếng Anh.

100 từ vựng/cụm từ vựng

 1. Workspace: Không gian làm việc
 2. Office environment: Môi trường văn phòng
 3. Desk: Bàn làm việc
 4. Chair: Ghế
 5. Computer: Máy tính
 6. Keyboard: Bàn phím
 7. Mouse: Chuột
 8. Monitor: Màn hình
 9. Printer: Máy in
 10. Scanner: Máy quét
 11. Fax machine: Máy fax
 12. Telephone: Điện thoại
 13. Headset: Tai nghe
 14. Desk lamp: Đèn bàn
 15. File cabinet: Tủ hồ sơ
 16. Shelves: Kệ sách
 17. Stationery: Vật phẩm văn phòng phẩm
 18. Pen: Bút
 19. Pencil: Bút chì
 20. Highlighter: Bút nổi
 21. Stapler: Kìm bấm
 22. Staples: Đinh kìm
 23. Binder: Bìa kẹp
 24. Folder: Thư mục
 25. Calendar: Lịch
 26. Whiteboard: Bảng trắng
 27. Bulletin board: Bảng thông báo
 28. Cubicle: Góc làm việc
 29. Meeting room: Phòng họp
 30. Conference table: Bàn họp
 31. Presentation: Bài thuyết trình
 32. Projector: Máy chiếu
 33. Screen: Màn hình chiếu
 34. Video conference: Hội nghị truyền hình
 35. Workspace layout: Bố trí không gian làm việc
 36. Ergonomics: Y học làm việc
 37. Comfort: Sự thoải mái
 38. Efficiency: Hiệu suất
 39. Organization: Tổ chức
 40. Cleanliness: Sự sạch sẽ
 41. Privacy: Sự riêng tư
 42. Noise level: Mức độ ồn ào
 43. Distraction: Sự phân tâm
 44. Productivity: Năng suất
 45. Collaboration: Sự hợp tác
 46. Teamwork: Làm việc nhóm
 47. Communication: Giao tiếp
 48. Flexibility: Linh hoạt
 49. Adaptability: Sự thích ứng
 50. Creativity: Sự sáng tạo
 51. Innovation: Đổi mới
 52. Inspiration: Sự truyền cảm hứng
 53. Motivation: Động lực
 54. Workflow: Luồng công việc
 55. Deadline: Hạn chót
 56. Task: Nhiệm vụ
 57. Project: Dự án
 58. Assignment: Bài tập
 59. Report: Báo cáo
 60. Presentation: Bài thuyết trình
 61. Email: Thư điện tử
 62. Memo: Thông báo nội bộ
 63. Meeting: Cuộc họp
 64. Agenda: Nghị quyết
 65. Minutes: Biên bản cuộc họp
 66. Action items: Các mục hành động
 67. Break room: Phòng nghỉ
 68. Kitchen: Bếp
 69. Refrigerator: Tủ lạnh
 70. Microwave: Lò vi sóng
 71. Coffee machine: Máy pha cà phê
 72. Water cooler: Máy làm mát nước
 73. Snacks: Đồ ăn nhẹ
 74. Lunchtime: Thời gian nghỉ trưa
 75. Socialize: Giao lưu
 76. Networking: Mạng lưới
 77. Professional development: Phát triển chuyên môn
 78. Training: Đào tạo
 79. Skill enhancement: Nâng cao kỹ năng
 80. Well-being: Sự khỏe mạnh
 81. Health insurance: Bảo hiểm y tế
 82. Work-life balance: Cân bằng giữa công việc và cuộc sống
 83. Gym membership: Thẻ tập gym
 84. Employee benefits: Phúc lợi cho nhân viên
 85. Recognition: Sự công nhận
 86. Appreciation: Sự đánh giá cao
 87. Reward: Phần thưởng
 88. Incentive: Sự khích lệ
 89. Career advancement: Tiến bộ sự nghiệp
 90. Promotion: Thăng tiến
 91. Salary: Lương
 92. Bonus: Tiền thưởng
 93. Vacation days: Ngày nghỉ phép
 94. Sick leave: Nghỉ ốm
 95. Remote work: Làm việc từ xa
 96. Telecommuting: Làm việc từ xa qua mạng
 97. Virtual team: Nhóm làm việc ảo
 98. Digital nomad: Dân du lịch số
 99. Workplace culture: Văn hóa làm việc
 100. Employee engagement: Sự cam kết của nhân viên

Bài văn sử dụng các từ vựng tiếng Anh như trên

Creating an Optimal Office Environment for Enhanced Productivity

Xây dựng Môi trường Văn phòng Lí tưởng để Tăng Cường Năng suất

In today’s dynamic workplace, the office environment plays a pivotal role in fostering productivity and employee satisfaction. A well-designed workspace not only enhances efficiency but also promotes collaboration and innovation.

Trong môi trường làm việc động địa hình hiện nay, môi trường văn phòng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy năng suất và sự hài lòng của nhân viên. Một không gian làm việc được thiết kế tốt không chỉ tăng cường hiệu suất mà còn thúc đẩy sự hợp tác và sáng tạo.

At the heart of every office is the desk, where individuals spend a significant portion of their day. A comfortable chair and ergonomically designed workspace layout are essential for promoting comfort and preventing distractions. Adequate organization with functional file cabinets and shelves ensures a clutter-free environment, further boosting efficiency.

Ở trung tâm của mỗi văn phòng là bàn làm việc, nơi mà mọi người dành một phần đáng kể của ngày làm việc của họ. Một ghế thoải mái và một bố trí không gian làm việc được thiết kế theo nguyên tắc y học làm việc là điều cần thiết để thúc đẩy sự thoải mái và ngăn chặn sự phân tâm. Việc tổ chức đủ với tủ hồ sơkệ sách hữu ích đảm bảo một môi trường không lộn xộn, giúp tăng cường hiệu suất.

Technology is another cornerstone of modern offices. Each workstation is equipped with essential tools such as a computer, keyboard, mouse, and monitor. Additionally, peripherals like a printer, scanner, and fax machine facilitate seamless communication and document handling.

Công nghệ là một trụ cột khác của các văn phòng hiện đại. Mỗi trạm làm việc được trang bị các công cụ cần thiết như máy tính, bàn phím, chuột, và màn hình. Ngoài ra, các thiết bị ngoại vi như máy in, máy quét, và máy fax giúp giao tiếp và xử lý tài liệu một cách liền mạch.

Collaborative spaces, such as meeting rooms and conference tables, encourage teamwork and communication. Equipped with projectors and screens, these areas facilitate presentations and video conferences, enabling teams to connect regardless of geographical barriers.

Các không gian cộng tác, như phòng họpbàn họp, khuyến khích làm việc nhómgiao tiếp. Trang bị máy chiếumàn hình chiếu, những khu vực này hỗ trợ thuyết trìnhhội nghị truyền hình, giúp các nhóm kết nối bất kể về rào cản địa lý.

Beyond physical amenities, fostering a positive workplace culture is imperative. Providing employee benefits like health insurance, professional development opportunities, and a work-life balance demonstrates recognition and appreciation for staff contributions. Employee engagement initiatives, such as team-building activities and rewards programs, further enhance morale and motivation.

Vượt qua các tiện ích vật lý, việc phát triển một văn hóa làm việc tích cực là cần thiết. Cung cấp phúc lợi cho nhân viên như bảo hiểm y tế, cơ hội phát triển chuyên môn, và cân bằng giữa công việc và cuộc sống thể hiện sự công nhậnđánh giá cao đóng góp của nhân viên. Các biện pháp cam kết của nhân viên, như các hoạt động xây dựng đội nhóm và chương trình thưởng, tiếp tục tăng cường tinh thần và động lực.

In conclusion, creating an optimal office environment requires a multifaceted approach that addresses both physical and cultural aspects. By prioritizing comfort, efficiency, and collaboration, organizations can cultivate a workspace that not only boosts productivity but also nurtures employee well-being and satisfaction.

Tóm lại, việc tạo ra một môi trường văn phòng lý tưởng đòi hỏi một phương pháp đa chiều giải quyết cả hai khía cạnh vật lý và văn hóa. Bằng cách ưu tiên sự thoải mái, hiệu suất, và hợp tác, tổ chức có thể nuôi dưỡng một không gian làm việc không chỉ thúc đẩy năng suất mà còn nuôi dưỡng sự khỏe mạnh và hài lòng của nhân viên.

Đọc thêm bài trước: 100 từ vựng liên quan đến bệnh văn phòng.

Bài tập

 1. An organized workspace contributes to __________ and productivity.
 2. Make sure your __________ is adjustable to prevent back pain.
 3. The __________ layout should promote collaboration among team members.
 4. A malfunctioning __________ can disrupt workflow.
 5. Use a __________ to make copies of important documents.
 6. Please check the __________ for any incoming faxes.
 7. I need to call a client, can I borrow your __________?
 8. The __________ presentation highlighted key project milestones.
 9. We need to reserve the __________ for our weekly team meeting.
 10. The __________ is overflowing with outdated files; we need to organize it.
 11. Don’t forget to restock the __________ with office supplies.
 12. The new employee needs a __________ to keep track of tasks.
 13. Could you write the meeting __________ for today’s session?
 14. The team discussed __________ strategies to improve workflow.
 15. We’re hosting a __________ tomorrow to discuss the upcoming project.
 16. The __________ is not working; we need IT support.
 17. Please clean the __________ before leaving for the day.
 18. The __________ board is where we post important announcements.
 19. The office __________ is equipped with comfortable seating.
 20. The company offers various __________, including health insurance and gym memberships.
 21. Employees are encouraged to maintain a healthy __________ between work and personal life.
 22. Our team participated in a __________ workshop last month.
 23. Regular breaks in the __________ area can improve productivity.
 24. The __________ is out of coffee; I’ll make a fresh pot.
 25. A positive __________ fosters employee satisfaction and loyalty.
 26. Recognition and __________ are important for employee morale.
 27. The company provides __________ for outstanding performance.
 28. Promotion opportunities encourage __________ among employees.
 29. We’re implementing a new __________ to track project progress.
 30. The __________ is fast approaching; we need to finalize the report.
 31. Could you send me the __________ for today’s meeting?
 32. Please add the __________ to the agenda for our next team meeting.
 33. The meeting __________ will be circulated once it’s finalized.
 34. Our team discussed __________ tasks for the upcoming week.
 35. The __________ room is reserved for employee training sessions.
 36. Employees have access to __________ for personal and professional growth.
 37. Maintaining a clean __________ is everyone’s responsibility.
 38. The __________ is too loud; it’s affecting my concentration.
 39. Let’s brainstorm __________ ideas to improve customer service.
 40. The company encourages __________ among employees through team-building activities.
 41. __________ is key to adapting to changing work environments.
 42. The office __________ has a diverse range of backgrounds and skills.
 43. A __________ workspace can boost employee creativity.
 44. The __________ is down; I can’t access my email.
 45. Please bring your __________ to tomorrow’s meeting.
 46. Employees are encouraged to take __________ for their well-being.
 47. The __________ provides snacks and beverages for employees.
 48. We’re implementing a new __________ policy for remote work.
 49. A strong __________ is essential for team cohesion.
 50. Employees receive __________ based on their performance reviews.

Đáp án

 1. An organized workspace contributes to efficiency and productivity.
 2. Make sure your chair is adjustable to prevent back pain.
 3. The workspace layout should promote collaboration among team members.
 4. A malfunctioning computer can disrupt workflow.
 5. Use a scanner to make copies of important documents.
 6. Please check the fax machine for any incoming faxes.
 7. I need to call a client, can I borrow your telephone?
 8. The presentation highlighted key project milestones.
 9. We need to reserve the meeting room for our weekly team meeting.
 10. The file cabinet is overflowing with outdated files; we need to organize it.
 11. Don’t forget to restock the stationery with office supplies.
 12. The new employee needs a binder to keep track of tasks.
 13. Could you write the meeting minutes for today’s session?
 14. The team discussed workflow strategies to improve workflow.
 15. We’re hosting a conference tomorrow to discuss the upcoming project.
 16. The printer is not working; we need IT support.
 17. Please clean the desk before leaving for the day.
 18. The bulletin board is where we post important announcements.
 19. The office environment is equipped with comfortable seating.
 20. The company offers various benefits, including health insurance and gym memberships.
 21. Employees are encouraged to maintain a healthy balance between work and personal life.
 22. Our team participated in a training workshop last month.
 23. Regular breaks in the break area can improve productivity.
 24. The coffee machine is out of coffee; I’ll make a fresh pot.
 25. A positive workplace culture fosters employee satisfaction and loyalty.
 26. Recognition and appreciation are important for employee morale.
 27. The company provides rewards for outstanding performance.
 28. Promotion opportunities encourage career advancement among employees.
 29. We’re implementing a new workflow to track project progress.
 30. The deadline is fast approaching; we need to finalize the report.
 31. Could you send me the agenda for today’s meeting?
 32. Please add the action items to the agenda for our next team meeting.
 33. The meeting agenda will be circulated once it’s finalized.
 34. Our team discussed assigned tasks for the upcoming week.
 35. The conference room is reserved for employee training sessions.
 36. Employees have access to training for personal and professional growth.
 37. Maintaining a clean workspace is everyone’s responsibility.
 38. The noise level is too loud; it’s affecting my concentration.
 39. Let’s brainstorm innovative ideas to improve customer service.
 40. The company encourages collaboration among employees through team-building activities.
 41. Flexibility is key to adapting to changing work environments.
 42. The office culture has a diverse range of backgrounds and skills.
 43. A creative workspace can boost employee creativity.
 44. The internet is down; I can’t access my email.
 45. Please bring your notebook to tomorrow’s meeting.
 46. Employees are encouraged to take breaks for their well-being.
 47. The kitchen provides snacks and beverages for employees.
 48. We’re implementing a new policy for remote work.
 49. A strong teamwork is essential for team cohesion.
 50. Employees receive bonuses based on their performance reviews.

(còn nữa)

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ