100 từ vựng liên quan đến bệnh văn phòng
100-tu-vung-lien-quan-den-benh-van-phong

Dân văn phòng ngoài việc thiếu kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thì còn rất hay mắc bệnh văn phòng. Những căn bệnh văn phòng đó trong tiếng Anh như thế nào? Bài viết sau đây sẽ thống kê lần lượt.

100 từ vựng và cụm từ vựng bệnh văn phòng

 1. Office syndrome – Hội chứng văn phòng
 2. Ergonomics – Y học công nghiệp
 3. Carpal tunnel syndrome – Hội chứng hố chậu tay
 4. Repetitive strain injury (RSI) – Chấn thương do lặp lại
 5. Eye strain – Mệt mỏi mắt
 6. Back pain – Đau lưng
 7. Neck pain – Đau cổ
 8. Headache – Đau đầu
 9. Stress – Căng thẳng
 10. Fatigue – Mệt mỏi
 11. Poor posture – Tư thế xấu
 12. Sedentary lifestyle – Lối sống ít vận động
 13. Computer vision syndrome – Hội chứng thị giác máy tính
 14. Musculoskeletal disorders – Rối loạn cơ xương
 15. Occupational health – Sức khỏe nghề nghiệp
 16. Workplace wellness – Sức khỏe tại nơi làm việc
 17. Stretching exercises – Bài tập vật lý
 18. Eye exercises – Bài tập mắt
 19. Wrist exercises – Bài tập cổ tay
 20. Postural exercises – Bài tập tư thế
 21. Break time – Thời gian nghỉ ngơi
 22. Work-life balance – Cân bằng giữa công việc và cuộc sống
 23. Ergonomic chair – Ghế y tế
 24. Adjustable desk – Bàn làm việc điều chỉnh được
 25. Monitor height – Chiều cao màn hình
 26. Keyboard placement – Vị trí bàn phím
 27. Mouse sensitivity – Độ nhạy của chuột
 28. Lumbar support – Hỗ trợ vùng thắt lưng
 29. Footrest – Chân đế
 30. Anti-glare screen – Màn hình chống chói
 31. Regular breaks – Nghỉ ngơi đều đặn
 32. Hydration – Dinh dưỡng
 33. Healthy snacks – Thức ăn nhẹ lành mạnh
 34. Natural light – Ánh sáng tự nhiên
 35. Noise reduction – Giảm tiếng ồn
 36. Standing desk – Bàn làm việc đứng
 37. Walking meetings – Cuộc họp đi bộ
 38. Desk organization – Sắp xếp bàn làm việc
 39. Stress management – Quản lý căng thẳng
 40. Mindfulness practice – Thực hành chánh niệm
 41. Office culture – Văn hóa công ty
 42. Peer support – Hỗ trợ đồng nghiệp
 43. Mental health awareness – Nhận thức về sức khỏe tâm thần
 44. Relaxation techniques – Kỹ thuật thư giãn
 45. Deep breathing – Hít thở sâu
 46. Meditation – Thiền định
 47. Yoga – Yoga
 48. Massage therapy – Liệu pháp mát-xa
 49. Chiropractic care – Chăm sóc cột sống
 50. Physiotherapy – Vật lý trị liệu
 51. Heat therapy – Liệu pháp nhiệt
 52. Cold therapy – Liệu pháp lạnh
 53. Acupuncture – Châm cứu
 54. Occupational therapy – Vật lý trị liệu nghề nghiệp
 55. Health promotion – Tăng cường sức khỏe
 56. Prevention – Phòng ngừa
 57. Early intervention – Can thiệp sớm
 58. Health education – Giáo dục sức khỏe
 59. Employee assistance program (EAP) – Chương trình hỗ trợ nhân viên
 60. Health screening – Kiểm tra sức khỏe
 61. Vaccination – Tiêm chủng
 62. First aid – Sơ cứu
 63. Emergency response plan – Kế hoạch ứng phó khẩn cấp
 64. Evacuation procedure – Thủ tục sơ tán
 65. Fire drill – Diễn tập cháy
 66. Workplace safety – An toàn lao động
 67. Hazard assessment – Đánh giá nguy cơ
 68. Safety regulations – Quy định an toàn
 69. Protective equipment – Trang thiết bị bảo hộ
 70. Emergency exits – Lối thoát hiểm
 71. Fire extinguisher – Bình chữa cháy
 72. Emergency contact – Liên hệ khẩn cấp
 73. Health insurance – Bảo hiểm sức khỏe
 74. Sick leave – Nghỉ ốm
 75. Medical certificate – Giấy chứng nhận y tế
 76. Doctor’s appointment – Lịch hẹn với bác sĩ
 77. Telemedicine – Y học từ xa
 78. Health hotline – Đường dây nóng sức khỏe
 79. Wellness program – Chương trình sức khỏe tổng thể
 80. Healthful environment – Môi trường lành mạnh
 81. Health and safety policy – Chính sách về sức khỏe và an toàn
 82. Health risk assessment – Đánh giá rủi ro sức khỏe
 83. Occupational hazards – Nguy cơ nghề nghiệp
 84. Personal protective measures – Biện pháp tự bảo vệ
 85. Health surveillance – Giám sát sức khỏe
 86. Workplace injuries – Chấn thương tại nơi làm việc
 87. Accident investigation – Điều tra tai nạn
 88. Safety training – Đào tạo an toàn
 89. Health and safety committee – Ủy ban sức khỏe và an toàn
 90. Risk management – Quản lý rủi ro
 91. Safety culture – Văn hóa an toàn
 92. Health promotion activities – Hoạt động tăng cường sức khỏe
 93. Workplace health program – Chương trình sức khỏe nơi làm việc
 94. Health and wellness initiatives – Sáng kiến về sức khỏe và sự phát triển
 95. Occupational health services – Dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp
 96. Health impact assessment – Đánh giá ảnh hưởng đến sức khỏe
 97. Health advocacy – Lời kêu gọi về sức khỏe
 98. Employee health promotion – Tăng cường sức khỏe cho nhân viên
 99. Healthy workplace initiatives – Sáng kiến tạo nên môi trường làm việc lành mạnh
 100. Workplace health promotion strategies – Chiến lược tăng cường sức khỏe tại nơi làm việc

Bài viết sử dụng vài từ vựng như trên

Maintaining Health and Safety in the Office

Giữ Sức Khỏe và An Toàn Tại Văn Phòng

In today’s modern workplaces, office syndrome has become a prevalent concern among employees. The sedentary nature of office work often leads to various health issues such as back pain, eye strain, and repetitive strain injury (RSI). However, with the implementation of proper ergonomics and workplace wellness initiatives, many of these problems can be mitigated.

Trong những môi trường làm việc hiện đại ngày nay, hội chứng văn phòng đã trở thành một vấn đề phổ biến đối với nhân viên. Sự ít vận động của công việc văn phòng thường dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe như đau lưng, mệt mỏi mắt, và chấn thương do lặp lại (RSI). Tuy nhiên, với việc triển khai y học công nghiệp và các sáng kiến về sức khỏe tại nơi làm việc, nhiều vấn đề này có thể được giảm thiểu.

One of the primary factors contributing to office syndrome is poor posture. Sitting for extended periods without proper support can result in musculoskeletal disorders. Therefore, it is essential to invest in ergonomic furniture such as an adjustable desk and an ergonomic chair to promote better posture and reduce the risk of injury.

Một trong những yếu tố chính góp phần vào hội chứng văn phòng là tư thế xấu. Ngồi trong thời gian dài mà không có sự hỗ trợ thích hợp có thể gây ra rối loạn cơ xương. Do đó, việc đầu tư vào đồ đạc y tế như một bàn làm việc điều chỉnh được và một ghế y tế để thúc đẩy tư thế tốt hơn và giảm thiểu nguy cơ chấn thương là rất quan trọng.

Moreover, regular stretching exercises and postural exercises can help alleviate muscle tension and improve flexibility. Encouraging employees to take regular breaks and engage in physical activity during work hours can also contribute to their overall well-being.

Hơn nữa, bài tập vật lýbài tập tư thế đều đặn có thể giúp giảm căng thẳng cơ và cải thiện sự linh hoạt. Khuyến khích nhân viên thực hiện thời gian nghỉ ngơi đều đặn và tham gia vào hoạt động vận động trong giờ làm việc cũng có thể đóng góp vào sức khỏe tổng thể của họ.

In addition to physical health, mental well-being is equally important in the workplace. High levels of stress can negatively impact productivity and morale. Therefore, stress management techniques such as deep breathing exercises, meditation, and mindfulness practice should be encouraged.

Ngoài sức khỏe vật lý, sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém trong môi trường làm việc. Các mức độ căng thẳng cao có thể ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất làm việc và tinh thần. Do đó, các kỹ thuật quản lý căng thẳng như hít thở sâu, thiền định, và thực hành chánh niệm nên được khuyến khích.

Creating a healthful environment is essential for promoting employee wellness. This includes providing access to healthy snacks, maintaining proper lighting and ventilation, and implementing noise reduction measures. Furthermore, raising awareness about mental health issues and providing access to employee assistance programs can offer much-needed support to those in need.

Tạo ra một môi trường lành mạnh là rất quan trọng để thúc đẩy sức khỏe của nhân viên. Điều này bao gồm việc cung cấp thức ăn nhẹ lành mạnh, duy trì ánh sáng và thông gió đúng cách, và thực hiện các biện pháp giảm tiếng ồn. Hơn nữa, tăng cường nhận thức về các vấn đề sức khỏe tâm thần và cung cấp truy cập vào các chương trình hỗ trợ nhân viên có thể mang lại sự hỗ trợ cần thiết cho những người cần.

Safety is another crucial aspect of maintaining a healthy workplace. Employers should conduct hazard assessments to identify potential risks and implement safety regulations accordingly. This may involve providing personal protective equipment and conducting regular safety training sessions for employees.

An toàn cũng là một khía cạnh quan trọng của việc duỵt giữ một môi trường làm việc lành mạnh. Nhà tuyển dụng nên tiến hành đánh giá nguy cơ để xác định các rủi ro tiềm ẩn và triển khai quy định an toàn tương ứng. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp trang thiết bị bảo hộ cá nhân và tổ chức các phiên đào tạo an toàn định kỳ cho nhân viên.

In conclusion, prioritizing health and safety in the office is vital for the well-being of employees and the success of the organization. By implementing workplace health promotion strategies and fostering a safety culture, employers can create a positive and conducive work environment where employees can thrive both physically and mentally.

Tóm lại, ưu tiên sức khỏe và an toàn tại văn phòng là rất quan trọng cho sự phát triển của tổ chức và sức khỏe của nhân viên. Bằng cách triển khai các chiến lược tăng cường sức khỏe tại nơi làm việc và tạo ra một văn hóa an toàn, nhà tuyển dụng có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực và thuận lợi, nơi mà nhân viên có thể phát triển cả về thể chất và tinh thần.

Bài tập

 1. ____________ is important to prevent office syndrome.
 2. ____________ focuses on designing workspaces to optimize human well-being and performance.
 3. Many office workers suffer from ____________ due to prolonged computer use.
 4. ____________ can result from repetitive tasks like typing on a keyboard.
 5. To reduce ____________, it’s recommended to take regular breaks and adjust your workstation.
 6. Sitting for long periods can lead to ____________.
 7. Proper ____________ can help alleviate neck and back pain.
 8. Using an ergonomic chair provides ____________ for the lower back.
 9. ____________ are essential to maintain good posture and reduce strain.
 10. ____________ are common among office workers who spend hours in front of a computer.
 11. Employers should promote ____________ to improve employee well-being.
 12. ____________ involve stretching and strengthening exercises to prevent injuries.
 13. Practicing ____________ can help relax tense muscles.
 14. Implementing ____________ can enhance workplace productivity and happiness.
 15. Lack of ____________ can lead to increased stress and fatigue.
 16. Providing ____________ can improve employee satisfaction and retention.
 17. ____________ is key to staying healthy while working in an office environment.
 18. ____________ help minimize glare and reduce eye strain.
 19. ____________ encourages movement and reduces the risk of sedentary lifestyle diseases.
 20. ____________ involve adjusting furniture and equipment to fit individual needs.
 21. ____________ promotes mental clarity and reduces stress levels.
 22. ____________ like yoga and meditation can be beneficial for office workers.
 23. Regular ____________ can prevent muscle stiffness and improve circulation.
 24. ____________ are designed to support proper wrist alignment during typing.
 25. ____________ is crucial for preventing work-related injuries.
 26. Employers should provide ____________ to educate employees on workplace health and safety.
 27. ____________ programs can include gym memberships and wellness workshops.
 28. ____________ play a crucial role in identifying and addressing workplace hazards.
 29. ____________ involves assessing potential risks to employee health and safety.
 30. ____________ aim to reduce the likelihood of accidents and injuries.
 31. ____________ ensure employees know what to do in case of emergencies.
 32. Fire drills help familiarize employees with ____________ procedures.
 33. ____________ are trained to provide immediate medical assistance in emergencies.
 34. Workers should have access to ____________ in case of illness or injury.
 35. Taking ____________ can prevent the spread of contagious diseases in the workplace.
 36. A ____________ may be required for extended sick leave.
 37. ____________ can be scheduled online or by phone.
 38. ____________ provides medical consultations via phone or video call.
 39. An ____________ can provide advice on managing stress and improving mental well-being.
 40. ____________ offer support and resources for employees facing personal challenges.
 41. ____________ programs aim to create a culture of health and well-being in the workplace.
 42. ____________ involve educating employees on nutrition and exercise.
 43. ____________ aim to reduce the impact of work-related stress on mental health.
 44. ____________ activities promote physical fitness and mental resilience.
 45. ____________ focus on creating a safe and healthy work environment.
 46. ____________ help employees understand their rights and responsibilities regarding health and safety.
 47. ____________ help identify potential hazards and implement preventive measures.
 48. ____________ ensure employees receive adequate training on safety procedures.
 49. ____________ promote a culture of responsibility and accountability for health and safety.
 50. ____________ strategies aim to improve employee well-being and productivity.

Đáp án

 1. Prevention
 2. Ergonomics
 3. Eye strain
 4. Repetitive strain injury (RSI)
 5. Fatigue
 6. Back pain
 7. Posture
 8. Lumbar support
 9. Stretching exercises
 10. Computer vision syndrome
 11. Workplace wellness
 12. Postural exercises
 13. Relaxation techniques
 14. Wellness programs
 15. Hydration
 16. Employee assistance
 17. Health awareness
 18. Anti-glare screens
 19. Standing desks
 20. Adjustments
 21. Mindfulness
 22. Yoga
 23. Breaks
 24. Wrist supports
 25. Safety
 26. Health education
 27. Wellness
 28. Hazard assessments
 29. Risk management
 30. Safety regulations
 31. Emergency
 32. Evacuation
 33. First aid
 34. Medical assistance
 35. Precautions
 36. Medical certificate
 37. Appointments
 38. Telemedicine
 39. Occupational therapist
 40. Employee support
 41. Health promotion
 42. Nutrition
 43. Stress management
 44. Wellness
 45. Safety
 46. Employee rights
 47. Hazard assessments
 48. Safety training
 49. Safety culture
 50. Wellness

Đọc thêm bài viết: 100 từ vựng liên quan đến Máy vi tính.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ