100 từ vựng/cụm từ vựng tiếng Anh về nghề E-commerce Quản lý thương mại điện tử

Quản lý thương mại điện tử (E-commerce) là một nghề nghiệp đầy thú vị và năng động, liên quan đến việc sử dụng các kênh trực tuyến để bán sản phẩm và dịch vụ. Chuyên gia quản lý thương mại điện tử chịu trách nhiệm mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh trực tuyến, từ việc phát triển và quản lý trang web thương mại điện tử đến việc tiếp thị sản phẩm, xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng.

E-commerce Management Vocabulary

 1. E-commerce: Thương mại điện tử
 2. Online retailing: Bán lẻ trực tuyến
 3. Digital marketing: Tiếp thị số
 4. Customer engagement: Tương tác khách hàng
 5. User experience (UX): Trải nghiệm người dùng
 6. Conversion rate optimization: Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi
 7. Payment gateway: Cổng thanh toán
 8. Supply chain management: Quản lý chuỗi cung ứng
 9. Inventory management: Quản lý kho hàng
 10. Dropshipping: Giao hàng trực tiếp
 11. Fulfillment: Thực hiện đơn hàng
 12. Logistics: Vận chuyển
 13. Warehousing: Lưu trữ hàng hóa
 14. Order processing: Xử lý đơn hàng
 15. Customer relationship management (CRM): Quản lý mối quan hệ khách hàng
 16. Data analytics: Phân tích dữ liệu
 17. Marketplace: Chợ trực tuyến
 18. SEO (Search Engine Optimization): Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 19. SEM (Search Engine Marketing): Tiếp thị trên công cụ tìm kiếm
 20. Content management system (CMS): Hệ thống quản lý nội dung
 21. Digital storefront: Cửa hàng số
 22. Mobile commerce: Thương mại di động
 23. Cross-selling: Bán hàng chéo
 24. Upselling: Bán hàng phụ trội
 25. Abandoned cart: Giỏ hàng bị bỏ quên
 26. Personalization: Cá nhân hóa
 27. A/B testing: Kiểm tra A/B
 28. Responsive design: Thiết kế đáp ứng
 29. Customer service: Dịch vụ khách hàng
 30. Subscription model: Mô hình đăng ký
 31. Retention strategy: Chiến lược giữ chân khách hàng
 32. Fraud detection: Phát hiện gian lận
 33. Compliance: Tuân thủ
 34. Digital security: Bảo mật số
 35. Content marketing: Tiếp thị nội dung
 36. Product recommendation: Đề xuất sản phẩm
 37. Virtual assistant: Trợ lý ảo
 38. Blockchain: Chuỗi khối
 39. Digital wallet: Ví điện tử
 40. E-commerce platform: Nền tảng thương mại điện tử
 41. Mobile payment: Thanh toán di động
 42. Social commerce: Thương mại xã hội
 43. Live chat support: Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
 44. Conversion funnel: Ống chuyển đổi
 45. E-commerce analytics: Phân tích thương mại điện tử
 46. Multi-channel selling: Bán hàng đa kênh
 47. Return policy: Chính sách đổi trả
 48. Product description: Mô tả sản phẩm
 49. Email marketing: Tiếp thị qua email
 50. Digital advertising: Quảng cáo số
 51. Shopping cart: Giỏ hàng
 52. API (Application Programming Interface): Giao diện lập trình ứng dụng
 53. Cloud computing: Điện toán đám mây
 54. Inventory turnover: Luân chuyển kho hàng
 55. Competitive analysis: Phân tích đối thủ cạnh tranh
 56. Customer segmentation: Phân đoạn khách hàng
 57. Keyword research: Nghiên cứu từ khóa
 58. Loyalty program: Chương trình khách hàng thân thiết
 59. Digital signature: Chữ ký số
 60. Market segmentation: Phân đoạn thị trường
 61. Shopping experience: Trải nghiệm mua sắm
 62. Subscription box: Hộp đăng ký hàng tháng
 63. Supply chain optimization: Tối ưu hóa chuỗi cung ứng
 64. Target audience: Đối tượng khách hàng mục tiêu
 65. Value proposition: Đề xuất giá trị
 66. Virtual reality (VR): Thực tế ảo
 67. Brand identity: Định danh thương hiệu
 68. Chatbot: Robot trò chuyện
 69. Customer feedback: Phản hồi của khách hàng
 70. E-commerce solution: Giải pháp thương mại điện tử
 71. Influencer marketing: Tiếp thị ảnh hưởng
 72. Online marketplace: Chợ trực tuyến
 73. Payment processing: Xử lý thanh toán
 74. Digital footprint: Dấu vết số
 75. Market trend analysis: Phân tích xu hướng thị trường
 76. Automated marketing: Tiếp thị tự động
 77. Customer retention rate: Tỷ lệ giữ chân khách hàng
 78. E-commerce website: Trang web thương mại điện tử
 79. Globalization: Toàn cầu hóa
 80. Inventory tracking: Theo dõi kho hàng
 81. Mobile optimization: Tối ưu hóa di động
 82. Personal data protection: Bảo vệ dữ liệu cá nhân
 83. Product photography: Nhiếp ảnh sản phẩm
 84. Referral program: Chương trình giới thiệu
 85. User interface (UI): Giao diện người dùng
 86. Big data: Dữ liệu lớn
 87. Conversion tracking: Theo dõi chuyển đổi
 88. E-commerce consultant: Tư vấn thương mại điện tử
 89. Market research: Nghiên cứu thị trường
 90. Order fulfillment: Thực hiện đơn hàng
 91. Shopping behavior: Hành vi mua sắm
 92. Web design: Thiết kế web
 93. Affiliate marketing: Tiếp thị liên kết
 94. Digital economy: Kinh tế số
 95. Marketplace integration: Tích hợp chợ trực tuyến
 96. Product launch: Ra mắt sản phẩm
 97. Customer service chatbot: Robot trò chuyện dịch vụ khách hàng
 98. Inventory control: Kiểm soát kho hàng
 99. Mobile app development: Phát triển ứng dụng di động
 100. SEO audit: Kiểm tra tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

The Evolving Landscape of E-commerce Management: Navigating Trends and Strategies

Cảnh Quan Thương Mại Điện Tử Đang Thay Đổi: Định Hướng Xu Hướng và Chiến Lược

In the dynamic realm of e-commerce, the art of online retailing has transformed into a sophisticated science, driven by innovative digital marketing strategies and a relentless focus on enhancing customer engagement. As businesses strive to carve their niche in the digital marketplace, mastering the intricacies of user experience (UX) and conversion rate optimization has become paramount.

Trong thế giới phức tạp của thương mại điện tử, nghệ thuật bán lẻ trực tuyến đã biến thành một khoa học tinh vi, được thúc đẩy bởi các chiến lược tiếp thị số đổi mới và một tập trung không ngừng vào việc nâng cao tương tác khách hàng. Khi các doanh nghiệp cố gắng tạo ra một chỗ đứng của riêng mình trên thị trường số, việc làm chủ những điều phức tạp của trải nghiệm người dùng (UX)tối ưu tỷ lệ chuyển đổi đã trở thành điều cấp bách.

At the heart of this digital ecosystem lies the payment gateway, ensuring seamless transactions and bolstering supply chain management. From efficient inventory management to the intricacies of dropshipping and fulfillment, the logistical framework underpinning e-commerce operations demands precision and agility.

Tại trung tâm của hệ sinh thái số này là cổng thanh toán, đảm bảo giao dịch liền mạch và củng cố quản lý chuỗi cung ứng. Từ quản lý kho hàng hiệu quả đến sự phức tạp của giao hàng trực tiếpthực hiện đơn hàng, cấu trúc hậu cần hỗ trợ các hoạt động thương mại điện tử đòi hỏi sự chính xác và linh hoạt.

Amidst this backdrop, customer relationship management (CRM) emerges as a cornerstone, leveraging data analytics to tailor personalized experiences and foster brand loyalty. The proliferation of marketplaces and the omnipresence of SEO and SEM necessitate adept navigation through content management systems (CMS) and the relentless pursuit of digital storefront optimization.

Trên nền tảng này, quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) nổi lên như một điểm mốc, tận dụng phân tích dữ liệu để tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa và nuôi dưỡng sự trung thành của thương hiệu. Sự phát triển của chợ trực tuyến và sự hiện diện rộng rãi của tối ưu hóa SEOSEM đòi hỏi sự điều hướng thành thạo qua hệ thống quản lý nội dung (CMS) và sự theo đuổi không ngừng của việc tối ưu hóa cửa hàng số.

Furthermore, the advent of mobile commerce and the art of cross-selling and upselling underscore the need for adaptive strategies that resonate with the evolving shopping behavior of consumers. Meanwhile, combating fraud detection and ensuring compliance remain perennial challenges in the quest for a secure digital environment.

Hơn nữa, sự xuất hiện của thương mại di động và nghệ thuật bán hàng chéobán hàng phụ trội nhấn mạnh sự cần thiết của các chiến lược thích ứng phản ánh hành vi mua sắm ngày càng phát triển của người tiêu dùng. Trong khi đó, việc chống lại phát hiện gian lận và đảm bảo tuân thủ vẫn là những thách thức vĩnh viễn trong việc tạo ra một môi trường số an toàn.

In the realm of digital marketing, the fusion of content marketing and product recommendation algorithms elevates engagement, while virtual assistants and chatbots redefine the contours of customer service. The transition towards subscription models and the gamification of loyalty programs reflect a shift towards sustainable revenue streams and enhanced customer retention.

Trong lĩnh vực tiếp thị số, sự kết hợp giữa tiếp thị nội dung và các thuật toán đề xuất sản phẩm nâng cao sự tương tác, trong khi trợ lý ảorobot trò chuyện định lại ranh giới của dịch vụ khách hàng. Sự chuyển đổi sang mô hình đăng ký và việc biến đổi chương trình khách hàng thân thiết phản ánh một sự di chuyển đến các nguồn lợi nhuận bền vững và sự giữ chân khách hàng được cải thiện.

As businesses navigate the complexities of this digital landscape, inventory tracking and market trend analysis emerge as linchpins for informed decision-making. Embracing automation and harnessing the power of big data, businesses can unlock new frontiers in efficiency and innovation.

Khi các doanh nghiệp điều hướng qua các vấn đề phức tạp của cảnh quan số này, việc theo dõi kho hàngphân tích xu hướng thị trường nổi lên như những trục chính để ra quyết định có thông tin. Bằng cách chấp nhận tự động hóa và tận dụng sức mạnh của dữ liệu lớn, các doanh nghiệp có thể mở ra những mặt trận mới trong hiệu quả và sáng tạo.

In conclusion, the evolution of e-commerce management epitomizes a convergence of technology, strategy, and consumer-centricity. By embracing innovation and agility, businesses can not only thrive but also redefine the contours of success in the digital age.

Tóm lại, sự tiến hóa của quản lý thương mại điện tử tượng trưng cho sự hội tụ của công nghệ, chiến lược và sự tập trung vào người tiêu dùng. Bằng cách chấp nhận sự đổi mới và linh hoạt, các doanh nghiệp không chỉ có thể phát triển mạnh mẽ mà còn định hình lại ranh giới của thành công trong thời đại số này.

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng

 1. Câu phức: Ví dụ: “At the heart of this digital ecosystem lies the payment gateway, ensuring seamless transactions and bolstering supply chain management.”
 2. Câu đảo ngữ: Ví dụ: “Meanwhile, combating fraud detection and ensuring compliance remain perennial challenges in the quest for a secure digital environment.”
 3. Câu điều kiện loại 1: Ví dụ: “By embracing innovation and agility, businesses can not only thrive but also redefine the contours of success in the digital age.”
 4. Câu điều kiện loại 2: Ví dụ: “Amidst this backdrop, customer relationship management (CRM) emerges as a cornerstone, leveraging data analytics to tailor personalized experiences and foster brand loyalty.”
 5. Câu điều kiện loại 3: Ví dụ: “As businesses navigate the complexities of this digital landscape, inventory tracking and market trend analysis emerge as linchpins for informed decision-making.”
 6. Câu cảm thán: Ví dụ: “In conclusion, the evolution of e-commerce management epitomizes a convergence of technology, strategy, and consumer-centricity.”
 7. Câu mệnh lệnh: Ví dụ: “Embracing automation and harnessing the power of big data, businesses can unlock new frontiers in efficiency and innovation.”
 8. Câu so sánh: Ví dụ: “The evolution of e-commerce management epitomizes a convergence of technology, strategy, and consumer-centricity.”
 9. Câu bị động: Ví dụ: “At the heart of this digital ecosystem lies the payment gateway, ensuring seamless transactions and bolstering supply chain management.”

(còn tiếp)

Đọc lại bài trước: 100 từ vựng/cụm từ vựng tiếng Anh về nghề Quản lý rủi ro.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ