100 từ vựng/cụm từ vựng tiếng Anh về nghề Risk Management Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro (Risk Management) là một quá trình có hệ thống nhằm xác định, đánh giá, phân tích và xử lý các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tổ chức hoặc dự án. Mục tiêu của quản lý rủi ro là giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn và tối đa hóa cơ hội thành công.

Vocabulary – Từ vựng Quản lý rủi ro

 1. Risk Management – Quản lý rủi ro
 2. Risk AssessmentĐánh giá rủi ro
 3. Risk MitigationGiảm thiểu rủi ro
 4. Risk AnalysisPhân tích rủi ro
 5. Risk ToleranceNgưỡng chịu đựng rủi ro
 6. Risk IdentificationXác định rủi ro
 7. Risk ControlKiểm soát rủi ro
 8. Risk ResponsePhản ứng trước rủi ro
 9. Risk MonitoringGiám sát rủi ro
 10. Risk RegisterSổ ghi chép rủi ro
 11. ProbabilityXác suất
 12. ConsequenceHậu quả
 13. Contingency PlanKế hoạch dự phòng
 14. Risk AppetiteSự mong muốn đối với rủi ro
 15. Risk FrameworkKhung quản lý rủi ro
 16. VulnerabilitySự dễ tổn thương
 17. Residual RiskRủi ro còn lại
 18. Risk ExposureTiếp xúc với rủi ro
 19. Risk TransferChuyển giao rủi ro
 20. Risk CultureVăn hóa quản lý rủi ro
 21. Risk CommunicationGiao tiếp về rủi ro
 22. Risk AversionTránh xa rủi ro
 23. Risk OwnerChủ sở hữu rủi ro
 24. Risk TreatmentXử lý rủi ro
 25. Scenario AnalysisPhân tích tình huống
 26. Loss PreventionPhòng ngừa tổn thất
 27. Risk IndicatorChỉ số rủi ro
 28. Risk GovernanceQuản trị rủi ro
 29. Risk Management PlanKế hoạch quản lý rủi ro
 30. Risk ProfileHồ sơ rủi ro
 31. Risk MatrixMa trận rủi ro
 32. Risk Response PlanKế hoạch phản ứng trước rủi ro
 33. Risk ModelingMô hình hóa rủi ro
 34. Risk Appetite StatementTuyên bố về mong muốn đối với rủi ro
 35. Risk Analysis TechniquesCông cụ phân tích rủi ro
 36. Risk-based Decision MakingRa quyết định dựa trên rủi ro
 37. Risk OwnershipSự sở hữu rủi ro
 38. Risk Treatment PlanKế hoạch xử lý rủi ro
 39. Risk EvaluationĐánh giá rủi ro
 40. Risk Register ManagementQuản lý sổ ghi chép rủi ro
 41. Risk BudgetingPhân bổ ngân sách cho rủi ro
 42. Risk DashboardBảng điều khiển rủi ro
 43. Risk Response StrategiesChiến lược phản ứng trước rủi ro
 44. Risk IncidentSự cố rủi ro
 45. Risk SeverityMức độ nghiêm trọng của rủi ro
 46. Risk AvoidanceTránh xa rủi ro
 47. Risk Appetite FrameworkKhung quản lý mong muốn đối với rủi ro
 48. Risk Heat MapBản đồ nhiệt độ rủi ro
 49. Risk MaturityTính chín chắn của quản lý rủi ro
 50. Risk CriteriaTiêu chí rủi ro
 51. Risk ImpactTác động của rủi ro
 52. Risk Indicator ThresholdsNgưỡng chỉ số rủi ro
 53. Risk ComplianceTuân thủ về rủi ro
 54. Risk StrategyChiến lược rủi ro
 55. Risk AllocationPhân bổ rủi ro
 56. Risk Appetite StatementTuyên bố về mong muốn đối với rủi ro
 57. Risk Control MeasuresBiện pháp kiểm soát rủi ro
 58. Risk RankingXếp hạng rủi ro
 59. Risk CoverageBảo hiểm rủi ro
 60. Risk Management FrameworkKhung quản lý rủi ro
 61. Risk Analysis ReportBáo cáo phân tích rủi ro
 62. Risk Appetite StatementTuyên bố về mong muốn đối với rủi ro
 63. Risk Register ReviewĐánh giá lại sổ ghi chép rủi ro
 64. Risk QuantificationĐịnh lượng rủi ro
 65. Risk Governance FrameworkKhung quản trị rủi ro
 66. Risk MeasurementĐo lường rủi ro
 67. Risk ReportingBáo cáo về rủi ro
 68. Risk ThresholdNgưỡng rủi ro
 69. Risk Appetite StatementTuyên bố về mong muốn đối với rủi ro
 70. Risk Treatment OptionsCác lựa chọn xử lý rủi ro
 71. Risk Analysis ProcessQuy trình phân tích rủi ro
 72. Risk Management CultureVăn hóa quản lý rủi ro
 73. Risk Management StrategyChiến lược quản lý rủi ro
 74. Risk Indicator MonitoringGiám sát chỉ số rủi ro
 75. Risk Exposure AssessmentĐánh giá tiếp xúc với rủi ro
 76. Risk Appetite StatementTuyên bố về mong muốn đối với rủi ro
 77. Risk Treatment EvaluationĐánh giá xử lý rủi ro
 78. Risk Control TechniquesKỹ thuật kiểm soát rủi ro
 79. Risk Management PolicyChính sách quản lý rủi ro
 80. Risk Communication PlanKế hoạch giao tiếp về rủi ro
 81. Risk Impact AssessmentĐánh giá tác động của rủi ro
 82. Risk Management FrameworkKhung quản lý rủi ro
 83. Risk Monitoring and ReviewGiám sát và đánh giá rủi ro
 84. Risk Management CommitteeỦy ban quản lý rủi ro
 85. Risk Register UpdateCập nhật sổ ghi chép rủi ro
 86. Risk Management LifecycleVòng đời quản lý rủi ro
 87. Risk Control PlanKế hoạch kiểm soát rủi ro
 88. Risk Appetite StatementTuyên bố về mong muốn đối với rủi ro
 89. Risk Incident ResponsePhản ứng trước sự cố rủi ro
 90. Risk Treatment ImplementationThực hiện xử lý rủi ro
 91. Risk Review ProcessQuy trình đánh giá lại rủi ro
 92. Risk Identification WorkshopHội thảo xác định rủi ro
 93. Risk Management TrainingĐào tạo quản lý rủi ro
 94. Risk Register MaintenanceBảo dưỡng sổ ghi chép rủi ro
 95. Risk Communication StrategyChiến lược giao tiếp về rủi ro
 96. Risk Culture AssessmentĐánh giá văn hóa quản lý rủi ro
 97. Risk Treatment ReviewĐánh giá lại xử lý rủi ro
 98. Risk Appetite StatementTuyên bố về mong muốn đối với rủi ro
 99. Risk Management SoftwarePhần mềm quản lý rủi ro
 100. Risk Monitoring SystemHệ thống giám sát rủi ro

Enhancing Risk Management Practices in Modern Businesses

Nâng cao Thực hành Quản lý Rủi ro trong Doanh nghiệp Hiện đại

In today’s dynamic business landscape, risk management plays a pivotal role in ensuring the longevity and success of organizations. With the increasing complexity of global markets and the emergence of new threats, effective risk assessment and mitigation strategies have become more critical than ever before.

Trong cảnh vật doanh nghiệp động đậy hiện nay, quản lý rủi ro đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tồn tại và thành công của các tổ chức. Với sự phức tạp ngày càng tăng của thị trường toàn cầu và sự xuất hiện của các mối đe dọa mới, các chiến lược đánh giá rủi rogiảm thiểu hiệu quả trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

A comprehensive risk analysis involves evaluating both the probability and consequences of potential risks. By understanding their risk tolerance and identifying vulnerabilities, companies can proactively implement risk control measures to safeguard their operations.

Một cuộc phân tích rủi ro toàn diện bao gồm việc đánh giá cả xác suấthậu quả của các rủi ro tiềm năng. Bằng cách hiểu được ngưỡng chịu đựng rủi ro của mình và xác định các điểm yếu, các doanh nghiệp có thể triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro một cách tích cực để bảo vệ hoạt động của họ.

Risk monitoring is an ongoing process that allows businesses to track and respond to changing risk exposures. Utilizing a risk register facilitates the systematic documentation of identified risks and their corresponding response plans.

Giám sát rủi ro là một quy trình liên tục cho phép doanh nghiệp theo dõi và phản ứng với sự thay đổi của tiếp xúc với rủi ro. Sử dụng một sổ ghi chép rủi ro giúp việc ghi chép hệ thống các rủi ro đã được xác định và các kế hoạch phản ứng tương ứng.

Implementing a robust risk framework enables organizations to establish clear risk governance structures and foster a risk-aware culture. Effective risk communication ensures that stakeholders are informed about potential risks and the corresponding risk management plan.

Triển khai một khung quản lý rủi ro chắc chắn cho phép các tổ chức thiết lập cấu trúc quản trị rủi ro rõ ràng và nuôi dưỡng một văn hóa nhận thức về rủi ro. Giao tiếp về rủi ro hiệu quả đảm bảo rằng các bên liên quan được thông tin về các rủi ro tiềm năng và các kế hoạch quản lý rủi ro tương ứng.

Furthermore, adopting risk-based decision-making ensures that resources are allocated efficiently to address the most significant risks. A proactive approach to risk management involves regularly updating risk registers and conducting scenario analysis to anticipate and prepare for potential challenges.

Hơn nữa, việc áp dụng ra quyết định dựa trên rủi ro đảm bảo rằng tài nguyên được phân bổ một cách hiệu quả để đối phó với các rủi ro quan trọng nhất. Một cách tiếp cận tích cực đối với quản lý rủi ro bao gồm việc thường xuyên cập nhật sổ ghi chép rủi ro và tiến hành phân tích tình huống để dự báo và chuẩn bị cho những thách thức tiềm ẩn.

In conclusion, prioritizing risk management is imperative for modern businesses to navigate uncertainties and achieve sustainable growth. By embracing a comprehensive approach to risk identification, analysis, and response, organizations can enhance their resilience and thrive in an ever-evolving business environment.

Tóm lại, việc ưu tiên quản lý rủi ro là cần thiết đối với các doanh nghiệp hiện đại để điều hướng qua những không chắc chắn và đạt được sự phát triển bền vững. Bằng cách nhìn nhận một cách toàn diện về xác định rủi ro, phân tích, và phản ứng, các tổ chức có thể nâng cao sự linh hoạt của mình và phát triển trong một môi trường kinh doanh luôn biến đổi.

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đã được sử dụng

 1. Câu phức: “In today’s dynamic business landscape, risk management plays a pivotal role in ensuring the longevity and success of organizations.”
 2. Câu mệnh lệnh: “Utilizing a risk register facilitates the systematic documentation of identified risks and their corresponding response plans.”
 3. Câu hỏi đuôi: “By embracing a comprehensive approach to risk identification, analysis, and response, organizations can enhance their resilience and thrive in an ever-evolving business environment, don’t you think?”
 4. Cấu trúc so sánh: “With the increasing complexity of global markets and the emergence of new threats, effective risk assessment and mitigation strategies have become more critical than ever before.”
 5. Cấu trúc “By” đằng trước động từ nguyên mẫu: “By understanding their risk tolerance and identifying vulnerabilities, companies can proactively implement risk control measures to safeguard their operations.”
 6. Cấu trúc liên kết từ (“and”, “or”, “but”, “yet”, etc.): “A comprehensive risk analysis involves evaluating both the probability and consequences of potential risks.”
 7. Câu điều kiện loại 1: “Implementing a robust risk framework enables organizations to establish clear risk governance structures and foster a risk-aware culture.”
 8. Câu mệnh lệnh (“command”) với động từ nguyên mẫu: “Adopting risk-based decision-making ensures that resources are allocated efficiently to address the most significant risks.”
 9. Câu trực tiếp và gián tiếp: “Effective risk communication ensures that stakeholders are informed about potential risks and the corresponding risk management plan.”
 10. Câu kép (“compound sentence”): “Furthermore, adopting risk-based decision-making ensures that resources are allocated efficiently to address the most significant risks.”

Đọc lại bài trước: 100 từ vựng và cụm từ vựng về nghề Phát triển sản phẩm.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ