100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Customer Service Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng (Customer Service) là một khía cạnh quan trọng trong hoạt động kinh doanh, tập trung vào việc hỗ trợ và cung cấp thông tin, giải quyết các vấn đề và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ.

Từ vựng và cụm từ vựng cần nắm được

 1. Customer – Khách hàng
 2. Service – Dịch vụ
 3. Satisfaction – Sự hài lòng
 4. Feedback – Phản hồi
 5. Complaint – Khiếu nại
 6. Inquiry – Yêu cầu thông tin
 7. Support – Hỗ trợ
 8. Representative – Đại diện
 9. Experience – Trải nghiệm
 10. Quality – Chất lượng
 11. Loyalty – Sự trung thành
 12. Retention – Giữ chân khách hàng
 13. Survey – Khảo sát
 14. Resolution – Giải quyết
 15. Assistance – Trợ giúp
 16. Response – Phản hồi
 17. Interaction – Tương tác
 18. Follow-up – Theo dõi
 19. Satisfaction rate – Tỷ lệ hài lòng
 20. Call center – Trung tâm cuộc gọi
 21. Hotline – Đường dây nóng
 22. Response time – Thời gian phản hồi
 23. Customer care – Chăm sóc khách hàng
 24. User-friendly – Thân thiện với người dùng
 25. Complaint handling – Xử lý khiếu nại
 26. Positive feedback – Phản hồi tích cực
 27. Negative feedback – Phản hồi tiêu cực
 28. Customer journey – Hành trình khách hàng
 29. Service recovery – Phục hồi dịch vụ
 30. Product support – Hỗ trợ sản phẩm
 31. Client – Khách hàng
 32. VIP customer – Khách hàng VIP
 33. Customer expectation – Kỳ vọng của khách hàng
 34. Service excellence – Dịch vụ xuất sắc
 35. Personalization – Cá nhân hóa
 36. Courtesy – Sự lịch sự
 37. Customer base – Cơ sở khách hàng
 38. Customer relationship – Quan hệ khách hàng
 39. Service level – Mức độ dịch vụ
 40. Technical support – Hỗ trợ kỹ thuật
 41. Customer satisfaction survey – Khảo sát sự hài lòng của khách hàng
 42. Helpdesk – Bàn trợ giúp
 43. Customer insight – Thấu hiểu khách hàng
 44. Refund policy – Chính sách hoàn tiền
 45. Return policy – Chính sách đổi trả
 46. Engagement – Sự tương tác
 47. Feedback loop – Vòng phản hồi
 48. Contact center – Trung tâm liên lạc
 49. After-sales service – Dịch vụ sau bán hàng
 50. Customization – Tùy chỉnh
 51. Brand loyalty – Lòng trung thành với thương hiệu
 52. First call resolution – Giải quyết ngay lần gọi đầu tiên
 53. Complaint resolution – Giải quyết khiếu nại
 54. Service outage – Sự cố dịch vụ
 55. Customer service training – Đào tạo dịch vụ khách hàng
 56. Proactive support – Hỗ trợ chủ động
 57. Customer expectations management – Quản lý kỳ vọng khách hàng
 58. Customer delight – Làm hài lòng khách hàng
 59. Customer feedback system – Hệ thống phản hồi khách hàng
 60. Service request – Yêu cầu dịch vụ
 61. Customer retention strategy – Chiến lược giữ chân khách hàng
 62. Customer service policy – Chính sách dịch vụ khách hàng
 63. Customer-oriented – Hướng tới khách hàng
 64. Problem-solving – Giải quyết vấn đề
 65. Multichannel support – Hỗ trợ đa kênh
 66. Service desk – Bàn dịch vụ
 67. Customer advocacy – Bênh vực khách hàng
 68. Loyalty program – Chương trình khách hàng thân thiết
 69. Client account – Tài khoản khách hàng
 70. Customer care agent – Nhân viên chăm sóc khách hàng
 71. Query resolution – Giải quyết thắc mắc
 72. Customer interaction management – Quản lý tương tác khách hàng
 73. Customer retention rate – Tỷ lệ giữ chân khách hàng
 74. Service agreement – Thỏa thuận dịch vụ
 75. Customer communication – Giao tiếp với khách hàng
 76. Customer service representative – Đại diện dịch vụ khách hàng
 77. Service enhancement – Nâng cao dịch vụ
 78. Customer engagement strategy – Chiến lược tương tác khách hàng
 79. Customer relationship management (CRM) – Quản lý quan hệ khách hàng
 80. Service evaluation – Đánh giá dịch vụ
 81. Customer loyalty program – Chương trình trung thành của khách hàng
 82. Support ticket – Phiếu hỗ trợ
 83. Customer response – Phản hồi của khách hàng
 84. Customer satisfaction index – Chỉ số hài lòng của khách hàng
 85. Call handling – Xử lý cuộc gọi
 86. Customer service standard – Tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng
 87. Self-service – Tự phục vụ
 88. Service guarantee – Đảm bảo dịch vụ
 89. Customer service platform – Nền tảng dịch vụ khách hàng
 90. Client retention – Giữ chân khách hàng
 91. Customer success – Thành công của khách hàng
 92. Customer service portal – Cổng dịch vụ khách hàng
 93. Service feedback – Phản hồi dịch vụ
 94. Customer service improvement – Cải thiện dịch vụ khách hàng
 95. Service desk software – Phần mềm bàn dịch vụ
 96. Customer support team – Đội hỗ trợ khách hàng
 97. Customer satisfaction metrics – Các chỉ số hài lòng khách hàng
 98. Escalation – Sự leo thang (khi vấn đề không được giải quyết)
 99. Customer service framework – Khung dịch vụ khách hàng
 100. Service excellence award – Giải thưởng dịch vụ xuất sắc

Đoạn văn sử dụng các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành

Customer service is a crucial aspect of any business, aiming to ensure customer satisfaction and foster customer loyalty. Effective customer service representatives must excel in problem-solving and provide timely assistance through various multichannel support systems, including call centers, hotlines, and helpdesks.

A company should prioritize customer retention strategies by offering personalized customer care and addressing customer inquiries and complaints promptly. Utilizing customer feedback systems and conducting regular customer satisfaction surveys help in understanding customer expectations and enhancing service quality. Implementing a customer relationship management (CRM) system can streamline customer interactions and ensure a seamless customer journey.

Furthermore, companies should have clear refund policies and return policies to build customer trust. Regular service evaluations and customer service training for employees contribute to service excellence. In the event of a service outage, proactive customer communication and service recovery measures are essential to maintain a positive customer experience.

Overall, focusing on customer delight and customer success through a well-structured customer service framework can lead to long-term brand loyalty and a robust customer base.

Bài tập: Điền vào chỗ trống

Sử dụng các từ hoặc cụm từ trong danh sách từ vựng chuyên ngành dịch vụ khách hàng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.

 1. The main goal of our __________ is to ensure __________ and build __________.
 2. Our __________ handle customer __________ and provide necessary __________ through our __________ and __________.
 3. We use __________ to gather __________ and understand __________.
 4. A well-implemented __________ system can streamline __________ and enhance the __________.
 5. Clear __________ and __________ help in building __________ among customers.
 6. Regular __________ and __________ contribute to __________.
 7. In case of a __________, proactive __________ and __________ measures are crucial to maintaining a positive __________.
 8. Companies should focus on __________ and __________ to achieve long-term __________.
 9. Effective __________ includes excellent __________ and timely __________ to customer __________ and __________.
 10. Our __________ aims to provide seamless __________ and exceed __________.

Đáp án

 1. The main goal of our customer service is to ensure customer satisfaction and build customer loyalty.
 2. Our customer service representatives handle customer inquiries and provide necessary assistance through our call centers and hotlines.
 3. We use customer feedback systems to gather feedback and understand customer expectations.
 4. A well-implemented customer relationship management (CRM) system can streamline customer interactions and enhance the customer journey.
 5. Clear refund policies and return policies help in building customer trust among customers.
 6. Regular service evaluations and customer service training contribute to service excellence.
 7. In case of a service outage, proactive customer communication and service recovery measures are crucial to maintaining a positive customer experience.
 8. Companies should focus on customer delight and customer success to achieve long-term brand loyalty.
 9. Effective customer service includes excellent problem-solving and timely response to customer inquiries and complaints.
 10. Our customer care aims to provide seamless customer interactions and exceed customer expectations.

Bài tập: Dịch câu

Dịch các câu sau từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

 1. Customer service representatives must excel in problem-solving and provide timely assistance.
 2. A customer feedback system helps in understanding customer expectations and improving service quality.
 3. Implementing a customer relationship management (CRM) system can streamline customer interactions.
 4. Clear refund policies and return policies help in building customer trust.
 5. Regular service evaluations and customer service training contribute to service excellence.

Đáp án

 1. Các đại diện dịch vụ khách hàng phải xuất sắc trong việc giải quyết vấn đề và cung cấp sự trợ giúp kịp thời.
 2. Hệ thống phản hồi khách hàng giúp hiểu được kỳ vọng của khách hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ.
 3. Việc triển khai hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) có thể tinh giản các tương tác với khách hàng.
 4. Các chính sách hoàn tiền và đổi trả rõ ràng giúp xây dựng lòng tin của khách hàng.
 5. Các đánh giá dịch vụ định kỳ và đào tạo dịch vụ khách hàng đóng góp vào sự xuất sắc của dịch vụ.

Đọc lại bài viết cũ: 23 từ vựng chuyên ngành về nghề Quản Lý Hợp Đồng.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ