23 từ vựng chuyên ngành về nghề Quản Lý Hợp Đồng

Công việc của một nhà quản lý hợp đồng bao gồm việc lập, đàm phán, giám sát, và đánh giá các hợp đồng. Họ phải đảm bảo rằng cả hai bên đều tuân thủ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng và giải quyết mọi tranh chấp hoặc xung đột có thể phát sinh.

Việc quản lý hợp đồng thường được giao cho các chuyên gia quản lý hợp đồng như luật sư, giám sát viên – người có thể nắm chắc mọi điều khoản. Để có thể làm tốt việc này trong thời kỳ quốc tế hóa hội nhập thì cần phải biết ít nhất 100 từ vựng tiếng Anh.

100 từ vựng chuyên ngành

 1. Contract management – Quản lý hợp đồng
 2. Negotiation skills – Kỹ năng đàm phán
 3. Contract drafting – Soạn thảo hợp đồng
 4. Legal compliance – Tuân thủ pháp luật
 5. Vendor management – Quản lý nhà cung cấp
 6. Risk assessment – Đánh giá rủi ro
 7. Performance evaluation – Đánh giá hiệu suất
 8. Contractual obligations – Nghĩa vụ hợp đồng
 9. Dispute resolution – Giải quyết tranh chấp
 10. Contract administration – Quản lý hợp đồng
 11. Terms and conditions – Điều khoản và điều kiện
 12. Contract lifecycle – Chu kỳ hợp đồng
 13. Compliance management – Quản lý tuân thủ
 14. Contractual liabilities – Trách nhiệm hợp đồng
 15. Amendment process – Quy trình sửa đổi
 16. Scope of work – Phạm vi công việc
 17. Contractual disputes – Tranh chấp hợp đồng
 18. Contractual remedies – Biện pháp khắc phục hợp đồng
 19. Contractual breaches – Vi phạm hợp đồng
 20. Performance metrics – Tiêu chí đánh giá hiệu suất
 21. Legal review – Đánh giá pháp lý
 22. Contractual negotiations – Đàm phán hợp đồng
 23. Contractual terms – Điều khoản hợp đồng

Đoạn văn song ngữ sử dụng từ vựng

The Art of Effective Contract Management

Nghệ thuật Quản lý Hợp đồng Hiệu quả

In today’s complex business landscape, effective contract management plays a pivotal role in ensuring smooth operations, mitigating risks, and fostering strong business relationships. At the heart of this discipline lie various key components, including negotiation skills, legal compliance, vendor management, and performance evaluation.

Trong bối cảnh kinh doanh phức tạp ngày nay, việc quản lý hợp đồng hiệu quả đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hoạt động suôn sẻ, giảm thiểu rủi ro và tạo ra mối quan hệ kinh doanh mạnh mẽ. Ở trung tâm của lĩnh vực này là những thành phần chính như kỹ năng đàm phán, tuân thủ pháp luật, quản lý nhà cung cấp, và đánh giá hiệu suất.

Contract management begins with meticulous contract drafting, where the terms and conditions are carefully articulated to reflect the parties’ intentions and obligations. This initial phase requires a keen understanding of legal compliance to ensure that the contract adheres to relevant laws and regulations.

Quản lý hợp đồng bắt đầu bằng việc soạn thảo hợp đồng tỉ mỉ, nơi mà các điều khoản và điều kiện được diễn đạt cẩn thận để phản ánh ý định và nghĩa vụ của các bên. Giai đoạn ban đầu này đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về tuân thủ pháp luật để đảm bảo rằng hợp đồng tuân thủ các luật lệ và quy định liên quan.

Negotiation skills are indispensable during the contractual negotiations phase. Parties engage in discussions to reach mutually beneficial agreements while safeguarding their interests. Skilled negotiators adeptly navigate through various issues, seeking to strike a balance between contractual obligations and desired outcomes.

Kỹ năng đàm phán là không thể thiếu trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. Các bên tham gia vào các cuộc thảo luận để đạt được các thỏa thuận lợi ích chung trong khi bảo vệ lợi ích của mình. Những người đàm phán tài năng điều chỉnh thông qua các vấn đề khác nhau, cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa nghĩa vụ hợp đồng và kết quả mong muốn.

Once the contract is finalized, it enters the contract lifecycle, where diligent contract administration is crucial. This involves overseeing the execution of contractual obligations, monitoring performance metrics, and addressing any deviations or disputes that may arise.

Khi hợp đồng được hoàn thiện, nó đi vào vòng đời của hợp đồng, nơi quản lý hợp đồng cẩn thận là rất quan trọng. Điều này bao gồm giám sát việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, theo dõi tiêu chí đánh giá hiệu suất, và giải quyết bất kỳ sai lệch hoặc tranh chấp nào có thể phát sinh.

Risk assessment is an ongoing process throughout the contract lifecycle. Identifying potential risks allows for proactive measures to be implemented, minimizing the likelihood of contractual breaches or disputes. Should conflicts emerge, efficient dispute resolution mechanisms are employed to swiftly resolve issues and maintain business continuity.

Đánh giá rủi ro là một quy trình liên tục trong suốt vòng đời của hợp đồng. Xác định rủi ro tiềm năng cho phép triển khai các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu khả năng xảy ra vi phạm hợp đồng hoặc tranh chấp. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn, các cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả được áp dụng để giải quyết nhanh chóng các vấn đề và duy trì sự liên tục trong kinh doanh.

Vendor management is another critical aspect of contract management, ensuring that suppliers and partners adhere to contractual terms and deliverables. Regular performance evaluations enable stakeholders to assess the effectiveness of vendor relationships and make informed decisions.

Quản lý nhà cung cấp là một khía cạnh quan trọng khác của quản lý hợp đồng, đảm bảo rằng các nhà cung cấp và đối tác tuân thủ điều khoản hợp đồng và các mục tiêu. Việc đánh giá hiệu suất định kỳ giúp các bên liên quan đánh giá hiệu quả của các mối quan hệ với nhà cung cấp và đưa ra quyết định có căn cứ.

Compliance management remains a constant priority, requiring vigilant oversight to uphold contractual obligations and regulatory requirements. Periodic legal reviews help identify areas for improvement and ensure ongoing legal compliance.

Quản lý tuân thủ vẫn là ưu tiên không ngừng, yêu cầu sự giám sát thận trọng để duy trì nghĩa vụ hợp đồng và các yêu cầu pháp lý. Đánh giá pháp lý định kỳ giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đảm bảo tuân thủ pháp lý liên tục.

In the event of contractual breaches, the amendment process allows for necessary modifications to be made to the contract, mitigating risks and addressing unforeseen circumstances. Contractual remedies are then implemented to rectify breaches and restore trust between parties.

Trong trường hợp vi phạm hợp đồng, quy trình sửa đổi cho phép các điều chỉnh cần thiết được thực hiện trên hợp đồng, giảm thiểu rủi ro và giải quyết các tình huống không mong muốn. Các biện pháp khắc phục hợp đồng được thực hiện để sửa chữa vi phạm và khôi phục sự tin cậy giữa các bên.

Ultimately, effective contract management requires a comprehensive approach that encompasses contractual negotiations, contractual terms, and contractual liabilities. By prioritizing transparency, communication, and collaboration, organizations can navigate the complexities of contract management with confidence, fostering enduring partnerships and driving sustainable growth.

Cuối cùng, quản lý hợp đồng hiệu quả đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện bao gồm đàm phán hợp đồng, điều khoản hợp đồng, và trách nhiệm hợp đồng. Bằng cách ưu tiên sự minh bạch, giao tiếp và hợp tác, các tổ chức có thể điều hành các khía cạnh phức tạp của quản lý hợp đồng một cách tự tin, tạo ra các mối quan hệ đối tác bền vững và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Đọc lại bài cũ: 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nghề Luật sư.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ