100 câu luyện tập ngữ âm /æ/ và /ɛ/
httpslingospeak.vn100-cau-luyen-tap-ngu-am-i-va-%c9%aa

Ngữ âm /æ/ và /ɛ/ là một trong các phần bài luyện tập cơ bản trong các bài tập luyện Speaking. Sau đây là phần luyện tập ngữ âm /æ/ và /ɛ/:

Điền ngữ âm /æ/ và /ɛ/ bên cạnh câu ví dụ cho đúng

He has a b__t in his h__t.
a) /æ/ b) /ɛ/

She s__d yes to the r__t proposal.
a) /æ/ b) /ɛ/

The c__t chased the m__s.
a) /æ/ b) /ɛ/

Let’s m__t at the r__t spot.
a) /æ/ b) /ɛ/

I have a p__t in my p__k.
a) /æ/ b) /ɛ/

The v__t tree is n__r the f__ld.
a) /æ/ b) /ɛ/

She w__t to the st__re to get br__d.
a) /æ/ b) /ɛ/

The d__r was left op__n.
a) /æ/ b) /ɛ/

He sp__t his dr__nk on the fl__r.
a) /æ/ b) /ɛ/

I can’t m__t you there at th__t time.
a) /æ/ b) /ɛ/

The l__st k__tten found a h__me.
a) /æ/ b) /ɛ/

She w__nt to the b__nk to get s__me cash.
a) /æ/ b) /ɛ/

The r__n fell on the gr__ss.
a) /æ/ b) /ɛ/

The f__rm is n__xt to the r__d.
a) /æ/ b) /ɛ/

The c__t’s f__ce is cl__se to mine.
a) /æ/ b) /ɛ/

The b__nd was t__ght around the b__x.
a) /æ/ b) /ɛ/

The st__rs sh__ne br__ghtly in the sk__.
a) /æ/ b) /ɛ/

I w__lked to the p__rk and sat on the b__nch.
a) /æ/ b) /ɛ/

He s__nt a l__t of m__ney on the trip.
a) /æ/ b) /ɛ/

She sp__nt the wh__le d__y at the b__ach.
a) /æ/ b) /ɛ/

The ch__ckens w__nt into the c__op.
a) /æ/ b) /ɛ/

The b__ll r__ngs when the g__me is ov__r.
a) /æ/ b) /ɛ/

We h__d a l__t of f__n at the p__rty.
a) /æ/ b) /ɛ/

She sh__pped the b__x to her fr__end.
a) /æ/ b) /ɛ/

He s__nt the m__ssage to the wr__ng number.
a) /æ/ b) /ɛ/

The h__t weather m__kes me sw__at.
a) /æ/ b) /ɛ/

The h__nd was d__p in the m__d.
a) /æ/ b) /ɛ/

The b__rd fl__ew ov__r the m__untain.
a) /æ/ b) /ɛ/

She r__d the b__k in the r__m.
a) /æ/ b) /ɛ/

The w__ll is p__inted white.
a) /æ/ b) /ɛ/

He sh__t the b__llet at the t__rget.
a) /æ/ b) /ɛ/

She w__lked acr__ss the r__ad to the st__re.
a) /æ/ b) /ɛ/

The h__nd was dr__ssed in bl__ck.
a) /æ/ b) /ɛ/

He sm__shed the gl__ss on the fl__or.
a) /æ/ b) /ɛ/

The b__mb expl__ded with a l__ud noise.
a) /æ/ b) /ɛ/

She dr__w a l__ne in the s__nd.
a) /æ/ b) /ɛ/

The f__rm is cl__se to the h__ll.
a) /æ/ b) /ɛ/

He gr__bbed the b__g and r__n.
a) /æ/ b) /ɛ/

She w__s w__lking her d__g in the p__rk.
a) /æ/ b) /ɛ/

The h__t d__y m__de everyone sw__eat.
a) /æ/ b) /ɛ/

He pl__ced the gl__ss on the t__ble.
a) /æ/ b) /ɛ/

She st__red into his br__wn eyes.
a) /æ/ b) /ɛ/

The ch__ld f__ll asleep on the c__uch.
a) /æ/ b) /ɛ/

He p__inted to the st__rs in the sk__.
a) /æ/ b) /ɛ/

She sw__ng the b__by gently in her arms.
a) /æ/ b) /ɛ/

The n__t was h__ng in the tr__e.
a) /æ/ b) /ɛ/

He s__d the l__st w__rd in the st__ry.
a) /æ/ b) /ɛ/

The ch__icken l__y an egg in the n__st.
a) /æ/ b) /ɛ/

She r__n to the p__rk for her m__rning j__g.
a) /æ/ b) /ɛ/

The d__ll was dr__ssed in pink.
a) /æ/ b) /ɛ/

He fl__pped the sw__tch to turn on the l__mp.
a) /æ/ b) /ɛ/

She w__lked on the s__ndy b__ach.
a) /æ/ b) /ɛ/

The c__t watched the m__use from afar.
a) /æ/ b) /ɛ/

He f__lt s__d when his t__mato plants died.
a) /æ/ b) /ɛ/

She kn__cked on the d__or but no one answered.
a) /æ/ b) /ɛ/

The b__ll was k__cked out of bounds.
a) /æ/ b) /ɛ/

The w__lf h__d a m__sk over its f__ce.
a) /æ/ b) /ɛ/

She f__lt b__tter when she realized she was wr__ng.
a) /æ/ b) /ɛ/

He s__pped and f__ll on the fl__or.
a) /æ/ b) /ɛ/

The b__d flew high in the sk__.
a) /æ/ b) /ɛ/

She dr__ve to the m__ll to buy some cl__thes.
a) /æ/ b) /ɛ/

The w__nd bl__w the l__aves off the tr__e.
a) /æ/ b) /ɛ/

He w__s h__ppy to s__e his fr__nds again.
a) /æ/ b) /ɛ/

She st__red at the p__inting for hours.
a) /æ/ b) /ɛ/

The d__ck sw__m in the l__ke.
a) /æ/ b) /ɛ/

The b__rrel r__lled down the h__ll.
a) /æ/ b) /ɛ/

He cr__cked open the n__t with a h__mmer.
a) /æ/ b) /ɛ/

She r__de her b__ke to the p__rk.
a) /æ/ b) /ɛ/

The b__at fl__oated on the w__ter.
a) /æ/ b) /ɛ/

He gr__bbed the h__ndle of the d__or.
a) /æ/ b) /ɛ/

She p__cked the l__tus flowers from the p__nd.
a) /æ/ b) /ɛ/

The b__zz of the bee could be h__ard in the g__rden.
a) /æ/ b) /ɛ/

He p__cked up the st__ck and thr__w it.
a) /æ/ b) /ɛ/

She cl__pped the b__lletin to the b__ard.
a) /æ/ b) /ɛ/

The h__ckey puck slid acr__ss the ɪce.
a) /æ/ b) /ɛ/

She m__de a w__sh and bl__w out the c__ndle.
a) /æ/ b) /ɛ/

The n__st was h__gh in the tr__ee.
a) /æ/ b) /ɛ/

He kn__cked the m__lk over by acc__dent.
a) /æ/ b) /ɛ/

She r__lls her eyes when she’s anno__ed.
a) /æ/ b) /ɛ/

The l__ndscape p__inting h__ng on the w__ll.
a) /æ/ b) /ɛ/

He st__red into the d__rk abyss.
a) /æ/ b) /ɛ/

She gr__bbed the h__ndle of the kn__fe.
a) /æ/ b) /ɛ/

The sh__p sw__m through the w__ves.
a) /æ/ b) /ɛ/

He cl__pped the d__ck to the l__ne.
a) /æ/ b) /ɛ/

She w__lked along the s__dy b__ach.
a) /æ/ b) /ɛ/

The fr__st covered the gr__ss in the m__rning.
a) /æ/ b) /ɛ/

He str__tched his legs after a l__ng d__y.
a) /æ/ b) /ɛ/

She sl__pped on the b__nana peel and f__ll.
a) /æ/ b) /ɛ/

The m__d was thick and st__cky.
a) /æ/ b) /ɛ/

He thr__w the st__ck into the r__ver.
a) /æ/ b) /ɛ/

She cr__ssed the r__ad at the z__bra cr__ssing.
a) /æ/ b) /ɛ/

The b__ld eagle soars high in the sk__.
a) /æ/ b) /ɛ/

He w__lked thr__ugh the p__rk on his way home.
a) /æ/ b) /ɛ/

She gr__bbed the b__d by its w__ng.
a) /æ/ b) /ɛ/

The p__sture was gr__en with gr__ss.
a) /æ/ b) /ɛ/

He kn__cked on the d__or but nobody answered.
a) /æ/ b) /ɛ/

She h__d a m__ssive bru__se on her l__g.
a) /æ/ b) /ɛ/

The r__g was l__st in the gr__ss.
a) /æ/ b) /ɛ/

He fl__shed a b__g smile at her.
a) /æ/ b) /ɛ/

She p__inted to the str__ght line on the p__per.
a) /æ/ b) /ɛ/

Đọc thêm: 100 dạng bài luyện tập ngữ âm tiếng Anh.

Đáp án:

 1. a) /æ/
 2. b) /ɛ/
 3. a) /æ/
 4. b) /ɛ/
 5. a) /æ/
 6. b) /ɛ/
 7. b) /ɛ/
 8. a) /æ/
 9. b) /ɛ/
 10. a) /æ/
 11. a) /æ/
 12. b) /ɛ/
 13. a) /æ/
 14. b) /ɛ/
 15. b) /ɛ/
 16. a) /æ/
 17. b) /ɛ/
 18. a) /æ/
 19. b) /ɛ/
 20. b) /ɛ/
 21. a) /æ/
 22. a) /æ/
 23. a) /æ/
 24. b) /ɛ/
 25. b) /ɛ/
 26. a) /æ/
 27. a) /æ/
 28. b) /ɛ/
 29. a) /æ/
 30. b) /ɛ/
 31. a) /æ/
 32. a) /æ/
 33. b) /ɛ/
 34. a) /æ/
 35. a) /æ/
 36. a) /æ/
 37. a) /æ/
 38. a) /æ/
 39. b) /ɛ/
 40. a) /æ/
 41. b) /ɛ/
 42. b) /ɛ/
 43. a) /æ/
 44. a) /æ/
 45. b) /ɛ/
 46. a) /æ/
 47. a) /æ/
 48. a) /æ/
 49. a) /æ/
 50. a) /æ/
 51. b) /ɛ/
 52. a) /æ/
 53. a) /æ/
 54. b) /ɛ/
 55. a) /æ/
 56. a) /æ/
 57. a) /æ/
 58. b) /ɛ/
 59. a) /æ/
 60. b) /ɛ/
 61. b) /ɛ/
 62. a) /æ/
 63. a) /æ/
 64. b) /ɛ/
 65. a) /æ/
 66. a) /æ/
 67. a) /æ/
 68. a) /æ/
 69. a) /æ/
 70. a) /æ/
 71. a) /æ/
 72. a) /æ/
 73. a) /æ/
 74. a) /æ/
 75. a) /æ/
 76. a) /æ/
 77. b) /ɛ/
 78. a) /æ/
 79. b) /ɛ/
 80. b) /ɛ/
 81. a) /æ/
 82. a) /æ/
 83. a) /æ/
 84. a) /æ/
 85. a) /æ/
 86. a) /æ/
 87. a) /æ/
 88. a) /æ/
 89. a) /æ/
 90. a) /æ/
 91. a) /æ/
 92. b) /ɛ/
 93. a) /æ/
 94. a) /æ/
 95. a) /æ/
 96. a) /æ/
 97. a) /æ/
 98. a) /æ/
 99. a) /æ/
 100. b) /ɛ/
đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ