100 câu phỏng vấn tiếng Anh vào bất kỳ công ty nào Part 4
100-cau-phong-van-tieng-anh-vao-bat-ky-part-4

Đây là series bài viết các câu phỏng vấn tiếng Anh chí mạng để vào bất kỳ công ty nào! Mặc dù chỉ là những câu cơ bản, nhưng nhiều bạn vẫn lúng túng không biết xử lý ra sao. Bài viết biên soạn ra các câu trả lời để các bạn có thể tham khảo là chính. Bởi vì, nếu các bạn đọc được thì có nghĩa là các nhà tuyển dụng cũng đọc được. Hãy phỏng vấn với tâm thế chân thành, tự tin là điều ưu tiên.

Đọc thêm các phần như phần 1 phỏng vấn tiếng Anh.

20 câu phỏng vấn cơ bản

Câu hỏiCâu trả lời
What do you enjoy most/least about your current/past position?Điều gì bạn thích nhất/nhẹ nhất ở vị trí hiện tại/quá khứ của bạn?
How do you deal with difficult customers/clients?Bạn xử lý những khách hàng/đối tác khó khăn như thế nào?
Can you discuss a time when you had to make a difficult decision?Bạn có thể thảo luận về một thời điểm khi bạn phải đưa ra quyết định khó khăn không?
What steps do you take to ensure accuracy in your work?Bạn thực hiện những bước nào để đảm bảo tính chính xác trong công việc của mình?
How do you handle repetitive tasks?Bạn xử lý những nhiệm vụ lặp đi lặp lại như thế nào?
Describe a time when you demonstrated leadership skills.Mô tả một thời điểm khi bạn đã thể hiện kỹ năng lãnh đạo.
What do you think are the most important qualities for this position?Bạn nghĩ những phẩm chất quan trọng nhất cho vị trí này là gì?
How do you manage your time and prioritize tasks?Bạn quản lý thời gian và ưu tiên công việc như thế nào?
Can you discuss a time when you had to persuade someone to see things your way?Bạn có thể thảo luận về một thời điểm khi bạn phải thuyết phục người khác nhìn nhận vấn đề theo cách của bạn?
What do you think sets you apart from other candidates?Bạn nghĩ điều gì làm bạn nổi bật so với các ứng viên khác?
Describe your ideal work environment.Mô tả môi trường làm việc lý tưởng của bạn.
How do you stay motivated in your work?Bạn làm thế nào để duy trì động lực trong công việc của mình?
Tell me about a time when you had to deal with ambiguity.Kể về một thời điểm khi bạn phải đối mặt với sự mơ hồ.
What do you do when you encounter obstacles in your work?Bạn làm gì khi gặp trở ngại trong công việc của mình?
How do you stay organized when working on multiple projects?Bạn duy trì sự tổ chức như thế nào khi làm việc trên nhiều dự án?
Can you discuss a time when you had to work with a difficult coworker?Bạn có thể thảo luận về một thời điểm khi bạn phải làm việc với một đồng nghiệp khó chịu không?
What are your salary expectations?Kỳ vọng về mức lương của bạn là gì?
How do you handle confidential information?Bạn xử lý thông tin mật như thế nào?
Describe a time when you had to multitask.Mô tả một thời điểm khi bạn phải làm nhiều việc cùng một lúc.
What role do you usually take in group projects?Trong các dự án nhóm, bạn thường đảm nhận vai trò gì?

Những câu trả lời tham khảo:

What do you enjoy most/least about your current/past position?

Most: What I enjoyed most about my past position was the opportunity to constantly learn and grow. I thrive in environments where there are new challenges to tackle and skills to acquire. In my previous role, I was encouraged to take on diverse projects that allowed me to expand my knowledge base and develop professionally. This kept me engaged and motivated, and I found great satisfaction in overcoming obstacles and mastering new skills.

Điều tôi thích nhất: Điều mà tôi thích nhất ở vị trí làm việc trước đó của mình là cơ hội học hỏi và phát triển liên tục. Tôi trở nên tự hào khi được làm việc trong môi trường có thách thức mới và có cơ hội phát triển kỹ năng. Trong vai trò trước đó, tôi được khuyến khích tham gia vào các dự án đa dạng, giúp tôi mở rộng cơ sở kiến thức và phát triển bản thân. Điều này giữ tôi luôn hứng thú và tiếp tục động viên, và tôi cảm thấy hài lòng khi vượt qua các trở ngại và nắm vững những kỹ năng mới.

Least: While I appreciated the learning opportunities in my past position, there were aspects that I found less enjoyable. One of the challenges I faced was the lack of effective communication within the team. It sometimes hindered our progress and led to misunderstandings that could have been avoided with clearer communication channels. Additionally, the workload could become overwhelming at times, which made it difficult to maintain a healthy work-life balance.

However, I approached these challenges as opportunities for improvement and actively sought ways to enhance communication and streamline processes to mitigate the workload issues.

Điều tôi ít thích nhất: Mặc dù tôi đánh giá cao cơ hội học hỏi trong vị trí làm việc trước đó, nhưng có những khía cạnh tôi không thích. Một trong những thách thức tôi gặp phải là việc giao tiếp không hiệu quả trong nhóm làm việc. Điều này đôi khi làm trở ngại cho tiến triển của chúng tôi và dẫn đến sự hiểu lầm có thể đã tránh được nếu có kênh thông tin rõ ràng hơn. Ngoài ra, khối lượng công việc đôi khi trở nên quá tải, làm cho việc duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, tôi đã tiếp cận những thách thức này như cơ hội để cải thiện và tích cực tìm cách tăng cường giao tiếp và tối ưu hóa quy trình để giảm bớt vấn đề về khối lượng công việc.

How do you deal with difficult customers/clients?

As a representative of Lingo Speak, I understand the importance of effectively handling difficult customers/clients. When faced with challenging situations, I employ several strategies to ensure positive outcomes:

Khi đại diện cho Lingo Speak, tôi hiểu rằng việc xử lý khách hàng/khách hàng khó khăn một cách hiệu quả là rất quan trọng. Khi đối mặt với các tình huống khó khăn, tôi sử dụng một số chiến lược để đảm bảo kết quả tích cực:

Active Listening: I listen attentively to understand the concerns or issues raised by the customer. This demonstrates empathy and helps in comprehensively addressing their needs.

Lắng Nghe Chủ Động: Tôi lắng nghe một cách chăm chú để hiểu các mối quan tâm hoặc vấn đề mà khách hàng đưa ra. Điều này thể hiện sự đồng cảm và giúp giải quyết nhu cầu của họ một cách toàn diện

Remaining Calm: I maintain a calm and composed demeanor, even in stressful situations. This helps in diffusing tension and creating a conducive environment for problem-solving.

Giữ Bình Tĩnh: Tôi duy trì một thái độ bình tĩnh và tỉnh táo, ngay cả trong những tình huống căng thẳng. Điều này giúp làm giảm căng thẳng và tạo ra một môi trường thuận lợi để giải quyết vấn đề.

Empathy and Understanding: I put myself in the customer’s shoes to empathize with their frustrations or challenges. Showing understanding fosters trust and enhances the likelihood of finding mutually beneficial solutions.

Đồng Cảm và Hiểu Biết: Tôi đặt mình vào vị thế của khách hàng để đồng cảm với sự bực bội hoặc thách thức của họ. Việc hiểu biết thể hiện sự tin tưởng và tăng cường khả năng tìm ra các giải pháp cùng lợi ích.

Clear Communication: I communicate clearly and effectively, ensuring that the customer understands the steps being taken to resolve the issue. Transparency helps in managing expectations and building confidence.

Giao Tiếp Rõ Ràng: Tôi giao tiếp một cách rõ ràng và hiệu quả, đảm bảo rằng khách hàng hiểu rõ các bước đang được thực hiện để giải quyết vấn đề. Sự minh bạch giúp quản lý kỳ vọng và xây dựng niềm tin

Problem-Solving Skills: I approach each situation with a problem-solving mindset, brainstorming potential solutions and alternatives. This proactive approach demonstrates commitment to finding resolutions and exceeding customer expectations.

Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề: Tôi tiếp cận mỗi tình huống với tư duy giải quyết vấn đề, tư duy về các giải pháp và phương án thay thế. Tiếp cận tích cực này thể hiện cam kết tìm ra các giải pháp và vượt qua kỳ vọng của khách hàng.

Seeking Assistance: If necessary, I consult with colleagues or supervisors to gather additional insights or expertise. Collaboration ensures comprehensive support and reinforces our commitment to customer satisfaction.

Tìm Sự Giúp Đỡ: Nếu cần thiết, tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên để thu thập thêm thông tin hoặc chuyên môn. Sự hợp tác đảm bảo sự hỗ trợ toàn diện và củng cố cam kết của chúng tôi đối với sự hài lòng của khách hàng.

Follow-Up: After addressing the customer’s concerns, I follow up to ensure their satisfaction and to provide any further assistance if needed. This demonstrates our commitment to ongoing support and customer care.

Theo Dõi: Sau khi giải quyết các mối quan tâm của khách hàng, tôi theo dõi để đảm bảo sự hài lòng của họ và cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào nếu cần. Điều này thể hiện cam kết của chúng tôi đối với hỗ trợ liên tục và chăm sóc khách hàng.

Overall, my approach to dealing with difficult customers/clients revolves around empathy, clear communication, problem-solving, and a commitment to ensuring a positive customer experience.

Tóm tắt, cách tiếp cận của tôi trong việc xử lý khách hàng/khách hàng khó khăn tập trung vào sự đồng cảm, giao tiếp rõ ràng, giải quyết vấn đề và cam kết đảm bảo một trải nghiệm tích cực cho khách hàng.

Can you discuss a time when you had to make a difficult decision?

Certainly. One particular instance that comes to mind when I had to make a challenging decision was during my time working as a project manager on a tight deadline. We were facing a situation where one critical team member fell ill unexpectedly, jeopardizing our project timeline.

Tất nhiên. Một tình huống cụ thể mà tôi phải đối mặt khi phải đưa ra quyết định khó khăn là trong thời gian làm việc của tôi với vai trò quản lý dự án với một hạn chế thời gian chặt chẽ. Chúng tôi đang đối mặt với tình huống một thành viên quan trọng của nhóm bị ốm đột ngột, đe dọa thời gian hoàn thành dự án của chúng tôi.

In this scenario, I had to decide whether to push the team to work overtime to compensate for the lost time or to reassess our project timeline realistically. After carefully evaluating the situation and considering the well-being of my team members, I opted for the latter.

Trong tình huống này, tôi phải quyết định liệu có nên thúc đẩy nhóm làm thêm giờ để bù đắp cho thời gian đã mất hay nên đánh giá lại lịch trình dự án của chúng tôi một cách thực tế. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tình huống và xem xét đến sự phúc lợi của các thành viên trong nhóm, tôi chọn lựa phương án thứ hai.

I called for an emergency meeting to discuss the setback openly with the team. We collectively brainstormed alternative strategies to mitigate the delay, such as redistributing tasks among team members and adjusting our schedule to accommodate the unexpected obstacle.

Tôi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình huống gặp phải một cách trung thực với nhóm. Chúng tôi cùng nhau tìm ra các chiến lược thay thế để giảm thiểu sự trễ chậm, như phân phối lại các nhiệm vụ giữa các thành viên trong nhóm và điều chỉnh lịch trình để phù hợp với trở ngại không mong muốn này.

Although it was a difficult decision to revise our timeline and potentially face repercussions from stakeholders, prioritizing the health and morale of my team ultimately proved to be the right choice. The team appreciated the transparent communication and collaborative problem-solving approach, which fostered a stronger sense of unity and resilience within the team..

Mặc dù đó là một quyết định khó khăn khi phải sửa đổi lịch trình của chúng tôi và có thể phải đối mặt với những hậu quả từ các bên liên quan, nhưng ưu tiên sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong nhóm cuối cùng đã chứng minh là sự lựa chọn đúng đắn. Nhóm đánh giá cao việc giao tiếp mở cửa và phương pháp giải quyết vấn đề phối hợp, từ đó tạo nên một tinh thần đoàn kết và kiên nhẫn mạnh mẽ trong nhóm.

In the end, we successfully navigated through the setback, delivered the project with high quality, and maintained a positive team dynamic despite the initial challenges. This experience taught me the importance of adaptability, empathy, and effective communication in leadership roles, especially when faced with difficult decisions.

Cuối cùng, chúng tôi đã thành công vượt qua trở ngại, giao dự án với chất lượng cao và duy trì một tinh thần tích cực trong nhóm mặc dù đã gặp phải những thách thức ban đầu. Trải nghiệm này đã giúp tôi nhận thức được sự quan trọng của tính linh hoạt, lòng thông cảm và giao tiếp hiệu quả trong các vai trò lãnh đạo, đặc biệt là khi đối mặt với những quyết định khó khăn.

What steps do you take to ensure accuracy in your work?

As a professional, I prioritize accuracy in my work through several key steps:

Như một chuyên gia, tôi ưu tiên sự chính xác trong công việc của mình thông qua một số bước chính:

Thorough Research: I begin by conducting comprehensive research on the topic at hand, gathering information from reliable sources to ensure I have a deep understanding of the subject matter.

Nghiên cứu kỹ lưỡng: Tôi bắt đầu bằng việc thực hiện nghiên cứu toàn diện về chủ đề cụ thể, thu thập thông tin từ các nguồn đáng tin cậy để đảm bảo tôi có một hiểu biết sâu sắc về vấn đề cần giải quyết.

Attention to Detail: I pay meticulous attention to detail, carefully reviewing my work to catch any errors or inconsistencies before finalizing it.

Chú ý đến chi tiết: Tôi chú ý đến từng chi tiết một cách tỉ mỉ, kiểm tra công việc của mình một cách cẩn thận để phát hiện bất kỳ lỗi hoặc không nhất quán nào trước khi hoàn thành.

Verification: I make sure to verify facts and data using multiple sources whenever possible, ensuring that the information I provide is accurate and reliable.

Xác minh: Tôi đảm bảo xác minh các sự kiện và dữ liệu bằng cách sử dụng nhiều nguồn thông tin khi có thể, đảm bảo rằng các thông tin tôi cung cấp là chính xác và đáng tin cậy.

Collaboration: I believe in the importance of collaboration and seek feedback from peers or experts in the field to validate my work and identify any areas for improvement.

Hợp tác: Tôi tin vào sự quan trọng của việc hợp tác và tìm kiếm phản hồi từ đồng nghiệp hoặc chuyên gia trong lĩnh vực để xác nhận công việc của tôi và xác định bất kỳ điểm cải tiến nào.

Continuous Learning: I stay updated on industry trends, best practices, and new developments to ensure that my knowledge and skills remain current, enabling me to deliver accurate work consistently.

Học tập liên tục: Tôi luôn cập nhật về xu hướng ngành, các phương pháp tốt nhất và các phát triển mới để đảm bảo kiến thức và kỹ năng của tôi luôn cập nhật, giúp tôi có thể cung cấp công việc chính xác một cách nhất quán.

By following these steps, I strive to maintain a high level of accuracy in all aspects of my work at Lingo Speak.

Bằng cách tuân thủ các bước này, tôi cố gắng duy trì một mức độ chính xác cao trong tất cả các khía cạnh của công việc tại Lingo Speak.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ