100 từ vựng, cụm từ vựng liên quan Bảo Mật Thông Tin
100-tu-vung-cum-tu-vung-bao-mat-thong-tin

Chuyện Bảo Mật Thông Tin trong quá trình làm văn phòng phụ thuộc nhiều tính tự giác của nhân viên. Đặc biệt trong quá trình giao tiếp Tiếng Anh với các đồng nghiệp nước ngoài, cần phải nắm được các từ vựng liên quan mới có thể đảm bảo hiểu 100% người khác nói.

100 từ vựng, cụm từ vựng liên quan Bảo Mật.

 1. Access control: Kiểm soát truy cập
 2. Authentication: Xác thực
 3. Authorization: Ủy quyền
 4. Backup: Sao lưu
 5. Biometrics: Sinh trắc học
 6. Confidentiality: Bảo mật
 7. Cybersecurity: An ninh mạng
 8. Data encryption: Mã hóa dữ liệu
 9. Data breach: Sự vi phạm dữ liệu
 10. Digital certificate: Chứng chỉ số
 11. Encryption key: Khóa mã hóa
 12. Firewall: Tường lửa
 13. Hackers: Tin tặc
 14. Identity theft: Trộm danh tính
 15. Information security: Bảo mật thông tin
 16. Intrusion detection system: Hệ thống phát hiện xâm nhập
 17. Malware: Phần mềm độc hại
 18. Network security: Bảo mật mạng
 19. Password: Mật khẩu
 20. Phishing: Lừa đảo trực tuyến
 21. Privacy policy: Chính sách bảo mật
 22. Risk assessment: Đánh giá rủi ro
 23. Security breach: Sự vi phạm bảo mật
 24. Sensitive information: Thông tin nhạy cảm
 25. Spyware: Phần mềm gián điệp
 26. Threat detection: Phát hiện mối đe dọa
 27. Trojan horse: Mã độc Trojan
 28. Two-factor authentication: Xác thực hai yếu tố
 29. Virus: Vi rút
 30. Vulnerability assessment: Đánh giá lỗ hổng
 31. Wireless security: Bảo mật không dây
 32. Audit trail: Dấu vết kiểm toán
 33. Biometric authentication: Xác thực sinh trắc học
 34. Cipher: Mật mã
 35. Cryptography: Mật mã học
 36. Data loss prevention: Ngăn chặn mất dữ liệu
 37. Denial of service (DoS): Từ chối dịch vụ
 38. Encryption algorithm: Thuật toán mã hóa
 39. Firewall protection: Bảo vệ tường lửa
 40. Incident response plan: Kế hoạch phản ứng sự cố
 41. Intruder: Kẻ xâm nhập
 42. Keylogger: Phần mềm ghi nhớ phím
 43. Network firewall: Tường lửa mạng
 44. Password policy: Chính sách mật khẩu
 45. Permission: Sự cho phép
 46. Pharming: Tấn công pharming
 47. Ransomware: Phần mềm tống tiền
 48. Security breach notification: Thông báo vi phạm bảo mật
 49. Security clearance: Giấy phép bảo mật
 50. Social engineering: Kỹ thuật xã hội
 51. SSL certificate: Chứng chỉ SSL
 52. Threat intelligence: Thông tin mối đe dọa
 53. Tokenization: Mã hóa thông tin
 54. VPN (Virtual Private Network): Mạng riêng ảo
 55. Web security: Bảo mật web
 56. Access token: Mã thông tin truy cập
 57. Antivirus software: Phần mềm diệt virus
 58. Authorization code: Mã ủy quyền
 59. Biometric data: Dữ liệu sinh trắc học
 60. Brute force attack: Tấn công vét cạn
 61. Certificate authority: Cơ quan cấp chứng chỉ
 62. Cyber attack: Cuộc tấn công mạng
 63. Data breach notification: Thông báo vi phạm dữ liệu
 64. Data integrity: Chất lượng dữ liệu
 65. Digital signature: Chữ ký số
 66. Endpoint security: Bảo mật điểm cuối
 67. Firewall rules: Quy tắc tường lửa
 68. Incident response team: Nhóm phản ứng sự cố
 69. Information assurance: Đảm bảo thông tin
 70. Intrusion prevention system: Hệ thống ngăn chặn xâm nhập
 71. Keystroke dynamics: Động lực nhấn phím
 72. Multi-factor authentication: Xác thực đa yếu tố
 73. Network breach: Xâm nhập mạng
 74. Patch management: Quản lý vá lỗ hổng
 75. Penetration testing: Kiểm tra xâm nhập
 76. Phishing email: Email lừa đảo
 77. Privacy breach: Vi phạm quyền riêng tư
 78. Security camera: Máy quay an ninh
 79. Security incident: Sự cố bảo mật
 80. Security policy: Chính sách bảo mật
 81. Security token: Mã thông tin bảo mật
 82. Social engineering attack: Cuộc tấn công kỹ thuật xã hội
 83. Spyware detection: Phát hiện phần mềm gián điệp
 84. Threat assessment: Đánh giá mối đe dọa
 85. User authentication: Xác thực người dùng
 86. Vulnerability management: Quản lý lỗ hổng
 87. Web application firewall: Tường lửa ứng dụng web
 88. Access management: Quản lý truy cập
 89. Anti-malware software: Phần mềm chống độc hại
 90. Authentication token: Mã thông tin xác thực
 91. Backup plan: Kế hoạch sao lưu
 92. Biometric scanner: Máy quét sinh trắc học
 93. Cybersecurity awareness: Nhận thức về an ninh mạng
 94. Data disposal: Vứt bỏ dữ liệu
 95. Encryption software: Phần mềm mã hóa
 96. Firewall configuration: Cấu hình tường lửa
 97. Incident management: Quản lý sự cố
 98. Information security policy: Chính sách bảo mật thông tin
 99. Intrusion attempt: Sự cố gian lận
 100. Password manager: Trình quản lý mật khẩu

Bài văn tiếng Anh sử dụng các từ vựng/cụm từ vựng bên trên

Enhancing Office Information Security

Nâng cao An ninh Thông tin trong Văn phòng

In today’s digital age, information security is paramount within office environments. With the constant threat of cyber attacks looming, it’s essential to implement robust security policies and measures to safeguard sensitive data.

Trong thời đại số hóa ngày nay, bảo mật thông tin là điều cần thiết trong môi trường văn phòng. Với nguy cơ liên tục từ các cuộc tấn công mạng đe dọa, việc triển khai các chính sách và biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm là vô cùng quan trọng.

One of the fundamental aspects of information security is access control. By carefully managing authentication and authorization, organizations can ensure that only authorized personnel have access to confidential information. Implementing two-factor authentication or biometric authentication adds an extra layer of security, mitigating the risk of identity theft or data breaches.

Một trong những khía cạnh cơ bản của bảo mật thông tin là kiểm soát truy cập. Bằng cách quản lý cẩn thận việc xác thực và ủy quyền, các tổ chức có thể đảm bảo chỉ nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập vào thông tin nhạy cảm. Triển khai xác thực hai yếu tố hoặc xác thực sinh trắc học thêm một lớp bảo mật, giảm thiểu nguy cơ trộm danh tính hoặc vi phạm dữ liệu.

Data protection is another critical concern. Utilizing encryption techniques such as data encryption ensures that even if unauthorized individuals gain access to data, they cannot decipher it without the appropriate encryption keys. Regular backup procedures should also be in place to prevent data loss in the event of a security breach.

Bảo vệ dữ liệu là một vấn đề quan trọng khác. Sử dụng các kỹ thuật mã hóa như mã hóa dữ liệu đảm bảo rằng ngay cả khi những người không được ủy quyền truy cập vào dữ liệu, họ cũng không thể giải mã nó mà không có khóa mã hóa phù hợp. Quy trình sao lưu đều đặn cũng nên được triển khai để ngăn chặn mất dữ liệu trong trường hợp có vi phạm bảo mật.

Firewalls play a vital role in network security by monitoring and controlling incoming and outgoing traffic. Intrusion detection and prevention systems are indispensable tools for identifying and thwarting cyber attacks in real-time. Regular vulnerability assessments help identify weaknesses in the system, allowing organizations to proactively address potential security vulnerabilities.

Tường lửa đóng một vai trò quan trọng trong bảo mật mạng bằng cách giám sát và kiểm soát lưu lượng đi và đến. Hệ thống phát hiệnngăn chặn xâm nhập là công cụ không thể thiếu để nhận biết và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng vào thời gian thực. Các đánh giá lỗ hổng đều đặn giúp xác định các điểm yếu trong hệ thống, cho phép tổ chức giải quyết một cách chủ động các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.

Furthermore, employee security awareness is crucial. Training programs can educate staff on phishing scams, social engineering tactics, and the importance of adhering to security policies. Incident response plans should be well-defined, ensuring a swift and effective response to any security incidents.

Ngoài ra, nhận thức về bảo mật của nhân viên cũng rất quan trọng. Các chương trình đào tạo có thể giáo dục nhân viên về các kịch bản lừa đảo phishing, các chiến lược kỹ thuật xã hội và tầm quan trọng của việc tuân thủ các chính sách bảo mật. Kế hoạch phản ứng sự cố nên được định rõ, đảm bảo phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với bất kỳ sự cố bảo mật nào.

In conclusion, maintaining information security in the office requires a multifaceted approach. By implementing robust security measures such as access control, data encryption, and network security, organizations can mitigate the risk of cyber threats and safeguard their sensitive information. Additionally, fostering a culture of security awareness among employees is essential for maintaining a strong defense against evolving cybersecurity threats.

Tóm lại, việc duy trì bảo mật thông tin trong văn phòng đòi hỏi một phương pháp đa chiều. Bằng cách triển khai các biện pháp bảo mật mạnh mẽ như kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệubảo mật mạng, các tổ chức có thể giảm thiểu nguy cơ từ những mối đe dọa mạng và bảo vệ thông tin nhạy cảm của họ. Ngoài ra, việc nuôi dưỡng một văn hóa nhận thức về bảo mật trong số nhân viên là rất quan trọng để duy trì một hệ thống phòng thủ mạnh mẽ đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phát triển.

Đọc tiếp: 100 từ vựng/cụm từ vựng tiếng Anh không gian làm việc trong văn phòng.

Bài tập

 1. Employees should undergo regular __________ training to stay informed about potential security threats.
 2. A strong __________ policy is essential for maintaining data confidentiality.
 3. Implementing __________ authentication can significantly enhance access security.
 4. The company experienced a serious __________ breach last month, resulting in data loss.
 5. It’s important to conduct regular __________ assessments to identify vulnerabilities.
 6. The __________ system detected a potential intrusion and blocked the suspicious activity.
 7. Make sure to use a reliable __________ software to protect your computer from malware.
 8. The IT department is responsible for managing __________ and granting permissions to employees.
 9. Never share your __________ with anyone, and ensure it’s complex and unique.
 10. The company’s __________ policy prohibits the use of personal USB drives to prevent data theft.
 11. Phishing emails often appear legitimate but aim to __________ sensitive information from recipients.
 12. The firewall __________ needs to be updated regularly to ensure maximum protection.
 13. If you suspect a __________ attempt, report it immediately to the IT security team.
 14. The __________ team swiftly responded to the security incident and contained the breach.
 15. Utilizing encryption technology helps maintain the __________ of data during transmission.
 16. A comprehensive __________ plan ensures business continuity in case of a security incident.
 17. The company invested in a state-of-the-art __________ scanner for enhanced access control.
 18. Always log out of your account when leaving your workstation to prevent unauthorized __________.
 19. The new __________ software automatically scans and removes malware from the system.
 20. Conducting regular __________ testing helps identify weaknesses in the network infrastructure.
 21. The CEO’s email was compromised in a sophisticated __________ attack last year.
 22. The __________ certificate ensures secure communication between the server and client.
 23. The IT team implemented strict __________ rules to regulate network traffic.
 24. Lost or stolen devices should be reported immediately to prevent potential __________ breaches.
 25. Data __________ ensures that information remains intact and unaltered during storage or transmission.
 26. Social engineering tactics aim to exploit human behavior to gain unauthorized __________ to systems.
 27. Always verify the sender’s identity before clicking on any links in __________ emails.
 28. The organization hired a cybersecurity firm to conduct a thorough __________ assessment.
 29. Multi-factor authentication requires users to provide __________ pieces of evidence to access the system.
 30. The company’s __________ policy outlines the acceptable use of company resources and data.
 31. Unauthorized __________ attempts were detected and blocked by the intrusion prevention system.
 32. Biometric __________ systems provide enhanced security by verifying unique physical traits.
 33. Regular software __________ ensures that systems are patched against known vulnerabilities.
 34. The security breach __________ resulted in significant financial and reputational damage to the company.
 35. Network __________ tools monitor network traffic for suspicious activities or anomalies.
 36. The IT department conducted a thorough investigation to determine the cause of the __________ incident.
 37. The organization appointed a dedicated __________ response team to handle security incidents.
 38. The __________ of the security camera footage helped identify the intruder.
 39. The company’s privacy __________ outlines how personal data is collected, stored, and used.
 40. __________ awareness training educates employees on cybersecurity best practices.
 41. Phishing remains one of the most common __________ vectors used by cybercriminals.
 42. Implementing strict access __________ ensures that only authorized personnel can enter sensitive areas.
 43. The __________ algorithm used by the encryption software is highly secure and robust.
 44. The IT team conducted a thorough review of the __________ logs to identify any suspicious activities.
 45. Implementing a web application __________ helps protect against common web-based attacks.
 46. The organization invested in advanced __________ software to protect against emerging threats.
 47. Regular security __________ helps identify and address potential vulnerabilities in the system.
 48. The __________ of the incident response plan was crucial in minimizing the impact of the security breach.
 49. Employees should report any __________ attempts or suspicious activities to the IT department immediately.
 50. The organization’s __________ clearance process ensures that only trusted individuals have access to sensitive information.

Đáp an

 1. security awareness
 2. security policy
 3. two-factor
 4. data breach
 5. vulnerability assessments
 6. intrusion detection
 7. antivirus
 8. access control
 9. password
 10. security
 11. steal
 12. firewall configuration
 13. intrusion
 14. incident response
 15. integrity
 16. backup
 17. biometric scanner
 18. access
 19. antivirus
 20. penetration testing
 21. phishing
 22. SSL
 23. firewall rules
 24. security breaches
 25. integrity
 26. access
 27. phishing
 28. vulnerability
 29. authentication
 30. security
 31. intrusion
 32. authentication
 33. updates
 34. incident
 35. monitoring
 36. security
 37. incident
 38. footage
 39. policy
 40. Security
 41. attack
 42. controls
 43. encryption
 44. audit trail
 45. firewall
 46. anti-malware
 47. audits
 48. implementation
 49. security
 50. security
đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ