100 câu tiếng Anh Could I leave a message?

100-cau-tieng-anh-could-i-leave-a-message

Chủ đề Could I leave a message? là một chủ đề được nhiều chương trình tiếng Anh giao tiếp thiết kế, thậm chí được thiết kế trong nhiều bài thi học kỳ, hoặc kỳ thì đại học. Nhất là các chương trình tiếng Anh giao tiếp thiết kế cho người đi làm. Sau đây là nội dung của chủ đề Culture and entertainment:

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ